Y?z ?i?ek kald??? yerden...

Y?z ?i?ek A?s?n K?lt?r Merkezi, yedi y?l aradan sonra yeniden etkinliklere ba?l?yor. K?lt?r Merkezi, 2000 y?l?nda ?hapishaneler? konulu bir panel s?ras?nda, polisler taraf?ndan bas?lm?? ve etkinlik salonu m?h?rlenmi?ti.


Y?z ?i?ek A?s?n K?lt?r Merkezi, yedi y?l aradan sonra yeniden etkinliklere ba?l?yor. K?lt?r Merkezi, 2000 y?l?nda ?hapishaneler? konulu bir panel s?ras?nda, polisler taraf?ndan bas?lm?? ve etkinlik salonu m?h?rlenmi?ti.
1994 y?l?nda ?stanbul Okmeydan??nda kurulan, halk??, alternatif k?lt?r sanat faaliyetlerine ivme kazand?rmay? ama?layan ve sanata bu perspektiften bakmaya ?al??an kurum, yakla??k 6 sene boyunca kendi yerinde etkinlik yapamad?. Buna ra?men k?lt?r sanat etkinliklerine d?? mekanlarda ve dost kurumlarda devam etti.
Etkinlik salonu 2006 y?l?n?n sonlar?na do?ru yenilendi. Nihayet Eyl?l 2007 tarihi itibariyle deneyimli e?itmenler e?li?inde ba?layan at?lye ?al??malar? aras?nda koro, klasik gitar, resim, tiyatro, keman, yan fl?t, senaryo, ba?lama, bas gitar, foto?raf??l?k, konservatuvara haz?rl?k at?lyeleri bulunuyor. Ayr?ca konserler, m?zik dinletileri, tiyatro g?sterimleri, paneller, resim sergileri gibi etkinlikler de yine k?lt?r merkezinde ger?ekle?tirilecek.
K?lt?r sanat ilgililerini at?lyelerine, etkinliklerine kat?lmaya davet ediyor Y?z ?i?ek A?s?n K?lt?r Merkezi. Merkezin eyl?l ay? program?nda, mizahla harmanlad??? filmlerinde halklar?n karde?li?ini ?ne ??karan S?rp y?netmen Emir Kusturica?n?n filmlerinin g?sterimi yer al?yor.
Ayr?ca bu ay?n pazar g?n? etkinlikleri aras?nda, 12 Eyl?l?den G?n?m?ze paneli, Tiyatro Simurg?dan ??ok Ya?a Tiyatro? oyununun g?sterimi ve Grup Patika?n?n konseri yer al?yor. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: (212) 256 74 68
www.evrensel.net