?Hava sahas? ihlalinin hedefi ?ran?

?srail, Suriye hava sahas?n?n T?rkiye s?n?rlar?n? da kullan?larak ihlal edilmesi olay?na ili?kin halen sessizli?ini korurken, L?bnan?daki Hizbullah ?rg?t? ise ?srail tacizinin, ??ran?a sald?r? al??t?rmas?? oldu?unu a??klad?.


?srail, Suriye hava sahas?n?n T?rkiye s?n?rlar?n? da kullan?larak ihlal edilmesi olay?na ili?kin halen sessizli?ini korurken, L?bnan?daki Hizbullah ?rg?t? ise ?srail tacizinin, ??ran?a sald?r? al??t?rmas?? oldu?unu a??klad?. A??klama, Suriye D??i?leri Bakan? Velid El Muallim?in, Ankara?da T?rkiyeli mevkida?? Ali Babacan ile yapt??? ortak bas?n toplant?s?n?n ard?ndan geldi.
?srail kaynakl? haberlere g?re Hizbullah liderleri, pazartesi g?n? ola?an g?r??me i?in bir araya geldi. G?r??mede, ?srail?in Suriye hava sahas?n? kuzey cephesinden ihlal edilmesi konusu da g?ndeme geldi. ?srailli Kanal 2 televizyonu g?r??menin ard?ndan Hizbullah yetkililerinin, ?srail?in son tacizle ?ran?a ?b?lgeye s?zabilece?i? mesaj? verdi?ini s?ylediklerini ifade etti. Kanal, Hizbullah??n ?srail?in bu ihlal ile ?ran?a olas? hava sald?r?s? al??t?rmas? yapt???n? belirtti?ini de bildirdi.
Sava? tellallar? i?ba??nda
Washington?da ?Amerikan Giri?im Enstit?s?? adl? neo-con d???nce kurulu?unda yap?lan bir toplant?da, eski CIA Ba?kan? James Woolsey ve neo-con ?ran uzman? Michael Ledeen, ?Tahran rejiminin n?kleer silah elde etmesinin ba?ka y?ntemlerle engellenememesi durumunda, bu ?lkenin havadan vurulmas?n?? ?nerdi.
?ran uzman? Michael Ledeen?in yeni piyasaya ??kan ?Saatli Bomba ?ran? kitab?n?n tan?t?m? amac?yla d?zenlenen toplant?da yer alan konu?mac?lar, Tahran rejimini bir ??er oda??? diye nitelendirdi.
Eski CIA Ba?kan? Woolsey, So?uk Sava? d?neminde eski SSCB?ye kar?? uzun y?llar ba?ar?yla uygulanan n?kleer cayd?rma politikas?n?n, yeni d?nemde ?ran?a kar?? ge?erli olamayaca??n? savundu.
Ledeen de ?ran y?netiminin ?ABD d??man? fanatiklerden? olu?tu?unu ileri s?rerek n?kleer problemin bu ?lkeyle diplomatik y?ntemlerle ??z?lemeyece?ini iddia etti.
Hem Woolsey, hem de Ledeen, ?ran??n n?kleer silah elde etmesinin ba?ka y?ntemlerle ?nlenememesi durumunda, bu ?lkenin bombalanmas?n?n ?daha iyi bir alternatif? olaca??n? s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net