ABD, 11 Eyl?l?? sorguluyor

ABD, d?n 11 Eyl?l sald?r?lar?n?n 6. y?l d?n?m?nde, tarihte yeni bir sayfan?n a??lmas?n?n ba?lang?c? olan sald?r?larda hayat?n? kaybedenleri and?. U?aklar?n, ?kiz Kuleler?i yerle bir etti?i New York kentinde sald?r?lar?n ...


ABD, d?n 11 Eyl?l sald?r?lar?n?n 6. y?l d?n?m?nde, tarihte yeni bir sayfan?n a??lmas?n?n ba?lang?c? olan sald?r?larda hayat?n? kaybedenleri and?.
U?aklar?n, ?kiz Kuleler?i yerle bir etti?i New York kentinde sald?r?lar?n ger?ekle?tirildi?i saatte sayg? duru?undu bulunulurken, daha sonra ya?am?n? yitiren 2 bin 700 ki?inin ismi tek tek okundu.
11 Eyl?l sald?r?lar?n?n ard?ndan ba?lat?lan ?ter?rle m?cadele? konusunda Afganistan ile Irak i?gallerinde kay?plar nedeniyle kayg?lar? artan ABD?liler i?in ?g?venlik? halen b?y?k bir sorun. Anmaya kat?lan bir?ok ki?i ?lkelerinin halen tehdit alt?nda oldu?unu ifade ederken, halk?n 11 Eyl?l??n 6. y?l d?n?m?nde dahi ?g?venli?i? sorgulad??? ifade ediliyor.
Sald?r?dan y?llar sonra dikkat ?eken bir ba?ka durum ise enkaz b?lgesinde ?al??anlar?n ?e?itli hastal?klara yakalanmas?. B?breklerinden rahats?zlanan eski polisi Richard Volpe de bunlardan biri. Volpe?ye g?re hastal???n?n tek nedeni enkaz b?lgesinde ?al??m?? olmas?.
Korsanlar?n ?biyografik? raporu
Bu arada Frans?z ?Liberation? gazetesi, 11 Eyl?l??n 6. y?l d?n?m?nde ABD?deki sald?r?lar? d?zenleyen 19 ki?inin sald?r? g?n?ne kadar 18 ayl?k faaliyetlerini ortaya koyan ve hi? yay?mlanmad??? belirtilen bir Amerikan istihbarat raporunu yay?mlad?.
ABD Adalet Bakanl????na ba?l? ?Ulusal Uyu?turucu ?stihbarat? Merkezi? taraf?ndan haz?rlanan ve sald?r?lardan 2.5 ay sonra FBI?ya iletilen bu ?biyografik raporun?, 198 sayfa oldu?u ve sald?r?y? d?zenleyen her bir sald?rgan i?in bir b?l?m ayr?ld??? i?in 19 b?l?mden olu?tu?u belirtildi. ?Twinbom-Pentbom? ad?ndaki bu raporda, ayr?nt?l? olarak 19 sald?rgan?n 11 Eyl?l sald?r?lar?ndan ?nceki 18 ay boyunca ne yapt??? detayl? olarak anlat?l?rken, kulland?klar? kod adlar?, sahte ya da ger?ek kimlik belgeleri, telefon numaralar?, gittikleri yerler, banka i?lemleri, arkada? ya da i?birlik?ileriyle g?r??meleri, gerekli adresler gibi bilgiler de yer al?yor. (DI? HABERLER)

Bin Ladin?den yeni kaset

Ge?en hafta da bir video band? yay?nlayan El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 11 Eyl?l??n 6?nc? y?l d?n?m?nde bir kaset daha yay?nlad?.
Amerikan CNN televizyonundaki habere g?re, hen?z do?rulu?u kesinle?memi? olan bantta El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 11 Eyl?l?de New York kentindeki ikiz kulelerden birine ?arpan iki u?aktan birinin i?inde bulunan Velid E??ehri?yi ?ven s?zler kullan?yor.
Haberde, kasette Bin Ladin?in hi? hareket etmeden g?r?ld??? de belirtiliyor.
El Kaide?nin medya organ? Es Sahab, ?nceki g?n Bin Ladin?in yeni bir kaset yay?nlayaca??n? a??klam??t?. Son band?n ne zaman kaydedildi?ini g?sterir bir bilgi ise bulunmuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net