?ube ba?kanlar?yla toplant?...

Petrol-?? 25. Genel Kurulu?nda genel ba?kanl??a yeniden se?ilen Mustafa ?zta?k?n ve yeni y?netim kurulu ?yeleri, 16 ?ube ba?kan?yla bir araya gelerek genel kurulda al?nan kararlar? ve izlenecek politikalar? de?erlendirdi.


Petrol-?? 25. Genel Kurulu?nda genel ba?kanl??a yeniden se?ilen Mustafa ?zta?k?n ve yeni y?netim kurulu ?yeleri, 16 ?ube ba?kan?yla bir araya gelerek genel kurulda al?nan kararlar? ve izlenecek politikalar? de?erlendirdi. ?zta?k?n taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, 25. Ola?an Merkez Genel Kurulu?nun ?ok d?zeyli ge?ti?i, genel kurulda se?ime y?nelik de?il, d?nya ve T?rkiye sendikal hareketine, ?zelle?tirmelere, uygulanan ekonomi politikalara y?nelik tart??ma ve de?erlendirmelerin yap?ld??? belirtildi.
?zta?k?n ayr?ca, Uluslararas? Kimya, Maden ve Genel ???i Sendikalar? Federasyonu (ICEM), Alman Maden Kimya Enerji Sendikas? (IGBCE), Yunanistan Petrol Sendikas?, Azerbaycan Petrol ve Gaz Sendikas?, Ba??ms?z Devletler Toplulu?u Petrol ve Gaz Konfederasyonu, Irak Petrol Sendikas?, M?s?r Kimya Sendikas? gibi uluslararas? sendika, federasyon ve konfederasyonlar?n ba?kan ve y?neticilerinin de genel kurula kat?larak d?nya sendikal hareketindeki geli?meleri ve yeni m?cadele y?ntemlerini, deneyimlerini anlatt?klar?n? kaydetti.
?n?m?zdeki d?nemde uluslararas? i??i sendikalar?, federasyon ve konfederasyonlarla daha fazla i?birli?i yapaca??na dikkat ?eken ?zta?k?n, k?resel sermayenin, k?resel ?irketlerin sald?r?lar?na kar?? ortak m?cadele edeceklerini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net