12 Eylül 2007 00:00

?? kazas? ile hayatlar? de?i?ti

Daha iyi ko?ullarda, sigortal? ?al??abilmek i?in k?ylerinden Akhisar?a gelmi?lerdi. Ahmet ve Ay?e Olcay ?iftinin bu hayalleri ?ok uzun s?rmedi. Ahmet Olcay, Akhisar?a geldikleri y?l i?e girdi?i Keskino?lu ?irketler Grubu?nda...

Paylaş

Daha iyi ko?ullarda, sigortal? ?al??abilmek i?in k?ylerinden Akhisar?a gelmi?lerdi. Ahmet ve Ay?e Olcay ?iftinin bu hayalleri ?ok uzun s?rmedi. Ahmet Olcay, Akhisar?a geldikleri y?l i?e girdi?i Keskino?lu ?irketler Grubu?nda 2002 y?l?nda i? kazas? ge?irdi. Hayatlar? i?in d?n?m noktas? olan bu kazan?n ard?ndan Olcay, patronlar? hakk?nda dava a?t? ve 4 y?l sonra davay? kazand?.
Kendisinden bir y?l sonra e?i de ayn? fabrikada i?e giren Ahmet Olcay, 2002?de her biri yakla??k 2.5 ton olan elektrik direklerinin ?zerine d??mesi nedeniyle aya??n?n ??te ikisini kaybetti.
Hemen Akhisar SSK Hastanesi?ne kald?r?lan Olcay, ilk m?dahale yap?ld?ktan sonra ?zmir?e g?nderildi.
Tazminat davas?n? kazand?
?zmir?de 5 saatlik ameliyat?n ard?ndan kopuk aya?? yerine dikilen Olcay, 6 ay boyunca yataktan kalkamad?. Ahmet Olcay, ya?ad?klar?n? ??yle anlat?yor: ?10 ay raporluydum zaten. Bu s?re i?inde sadece e?im ?al???yordu. Ben evde yatmak zorundayd?m. O zaman k?z?m?z 8 ayl?kt?. K?z?m?z?n mama paras?n? zor buluyorduk. Bu s?rede patronlar, bir ge?mi? olsun bile demedi. 10 ay sonra i?e ba?lad?m. Yine ayn? b?l?me verdiler, b?t?n g?n ayaktayd?m. Halbuki ayakta durmamam gerekiyordu. Aya??m ?i?iyordu. Beni ba?ka bir b?l?me vermelerini s?yledim ama de?i?tirmediler. Ben de i? kazas?yla ilgili tazminat ve ceza davas? a?t?m. Beni bu davadan vazge?irmek istediler. Bana ?Ya davan? geri al, ya da i?ten ayr?l? dediler. Her g?n psikolojik bask? yap?yorlard?. ??ten ayr?ld?m sonunda. Ama vazge?medim ve 4 y?l sonunda davay? kazand?m.?
Kaza g?z?m?z? a?t?
Ahmet Olcay??n e?i Ay?e Olcay da ?ok s?k?nt? ?ektiklerini ama e?inin davay? kazanmas?n?n ?nemli oldu?unu anlat?yor. E?inin i? kazas? ge?irmesinin hayatlar?n? ?ok de?i?tirdi?ini s?yleyen Olcay, ????i olarak ne gibi haklar?m?z var, neler yaparsak, nas?l davran?rsak bu haklar?m?z? elde edebiliriz, hep bu s?re?te ??rendik. Ya?ad???m?z bu k?t? olay bizim bilin?lenmemizi sa?lad? asl?nda. ?al??ma Bakanl????n? arad?m, durumumuzu anlatt?m. Ne yapmam?z gerekti?ini sordum oradaki m?fetti?lere. E?im fabrikaya dava a??nca bu sefer bana y?klenmeye ba?lad?lar. ??yerinde huzurum kalmad? ama mecburdum ?al??maya. Psikolojik tedavi g?rmeye ba?lad?m. ??ten ayr?lmam i?in bask? yap?yorlard?. Vardiya amirlerim s?rekli bana ba??r?yorlard?. Fabrikada ?al??ma ?artlar? da ?ok k?t?yd?. G?nde 5-6 saat fazla mesaiye kal?yorduk. Fakat mesai ?cretlerimizi alam?yorduk? diye konu?tu.
Sendika ?al??mas?
Ay?e Olcay, kazan?n ard?ndan ?? Kanunu kitap???? ile dola?maya ba?lam??. Haklar?n? ??rendikten sonra patronun s?m?r?s?ne sessiz kalmamak i?in sendika ?al??malar?na da ba?lam??.
Ay?e Olcay sonras?n? ??yle anlatt?: ?Benim gibi d???nen 5-6 arkada??mla bir araya geldik ve sendikal faaliyet y?r?tmeye ba?lad?k. Ev ev dola?t?k, i??i arkada?lar?m?za haklar?m?z? anlatt?k. Bu ?al??ma patronun kula??na gitmi?. Sonra bir g?n patron beni yan?na ?a??r?p, ?Senin bizimle ne al?p veremedi?in var? Niye sendikayla u?ra??yorsun? dedi. Sonra tazminat?m? verip i?ten ??kard?lar beni. Benimle birlikte bu ?al??may? y?r?ten 7 arkada??m?z? daha i?ten ??kard?lar. Tabii sebep olarak sendikal faaliyeti de?il, ba?ka nedenler g?sterdiler ama hepimiz biliyoruz ki as?l neden sendikal? olmam?z.? (Akhisar/EVRENSEL)

Keskino?lu reddetti

Gazetemizde daha ?nce bu konuyla ilgili yay?nlanan i??i mektuplar?na ili?kin Keskino?lu ?irketler Grubu ?u a??klamay? yapt?: ??irketimizde 2002 y?l?nda ya?anan bir i? kazas?ndan sonra ?al??an?m?z?n tedavisi yak?ndan takip edilmi?, gereken maddi ve manevi destek verilerek tedavi s?resi bitti?inde kendisine ?irketimizde yeni bir pozisyonda i? verilmi?tir. Tedavi s?resinden sonra s?z konusu ki?inin iddiadaki ?ayak kopmas?? gibi bir sa?l?k sorunu olmam??t?r. ?al??an?m?z daha sonra tamamen kendi iste?iyle ?irketimizle ili?i?ini kesmi?tir. ?al??ma ko?ullar?n?n zaman ge?tik?e daha da k?t?ye gitmeye ba?lad???; 16 saat, 20 saat, 24 saat ?al??ma d?nemlerinin ba?lat?ld???, fazla mesai ?cretlerinin ?denmedi?i, ?dendi?i zamanlarda ise ancak d?rtte birinin ?dendi?i, i?ten atma tehditlerinin oldu?u, Keskino?lu?nun, bir?ok fabrikan?n Akhisar?a gelmesini engelledi?i gibi hi?bir hakl? taraf? bulunmayan, son derece yanl? ve hi?bir ger?ekli?i olmayan iddialara yer verilmi?tir. Keskino?lu ?irketler Grubu?nda vardiya sistemi uygulanmaktad?r. D?nemsel olarak 3?e y?kselse de en az 2 vardiya olarak ?al??maktad?r.
Fazla mesai ?creti ?denmek ko?uluyla, istisnai durumlarda yasal ?l??n?n de alt?nda fazla mesai yap?lmaktad?r.?
Uygar Elmas
ÖNCEKİ HABER

T?m Bel-Sen ?n?nde oturma eylemi

SONRAKİ HABER

Belçika Başbakanı Michel'in istifası, Kral'ın masasında bekliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa