T?m Bel-Sen ?n?nde oturma eylemi

T?m Bel-Sen y?netimi taraf?ndan i?ten ??kart?lan Tez Koop-?? ?yesi ?? i??i, T?m Bel-Sen Genel Merkez binas? ?n?nde oturma eylemi ba?latt?.
?Arkada??ma Dokunma? yaz?l? kokartlar ta??yan Tez Koop-?? ?yesi ...


T?m Bel-Sen y?netimi taraf?ndan i?ten ??kart?lan Tez Koop-?? ?yesi ?? i??i, T?m Bel-Sen Genel Merkez binas? ?n?nde oturma eylemi ba?latt?.
?Arkada??ma Dokunma? yaz?l? kokartlar ta??yan Tez Koop-?? ?yesi ?al??anlara, parti ve sendikalardan da destek geldi. ?Emek yuvas?nda ekmeksiz kald?k?, ?Direne direne kazanaca??z?, ??? ekmek yoksa bar?? da yok? gibi sloganlar atan ?al??anlar, T?m Bel-Sen y?neticilerini alk??larla ve d?d?k ?alarak protesto ettiler.
Tez Koop-?? Genel ?rg?tlenme Sekreteri Osman G?rsu, bu iki ayl?k s?re?te, sorunlar?n ??z?m? yerine yeni sorunlar?n yarat?ld???na dikkat ?ekerek y?neticilerin bu duyars?zl???n? ele?tirdi. G?rsu, bir emek ?rg?t?ne bu tutumun yak??mad???n? belirterek, i?ten ??kar?lan ?yelerin i?e geri al?nmas?n? istedi. T?m Bel-Sen?e bir hafta daha s?re verdiklerini s?yleyen G?rsu, sorun h?l? ??z?lmezse, T?m Bel-Sen Genel Merkez ve ?ubelerinde ?al??anlar?n 18 Eyl?l?de 2 saatlik i? b?rakma eylemi, 25 Eyl?l g?n? ise 1 g?nl?k i? b?rakma eylemi yapacaklar?n? bildirdi.
A??klaman?n ard?ndan i?ten at?lan ?zlem Demir, G?lcan Bozkurt Korkmaz ve Fidan Da? adl? i??iler oturma eylemine ba?lad?lar. ?Sendikam?zdan vazge?medik, i?ten ??kar?ld?k?, ???imden a??mdan sendikamdan vazge?meyece?im?, ?Emek m?cadelesi i?in eme?e sayg?, ?al??ana g?vence? yaz?l? d?vizlerle binan?n merdivenlerinde s?resiz oturma eylemi ba?latan ?? kad?n i??i, sorunlar? ??z?lene kadar sendika binas?n? terk etmeyeceklerini dile getirdiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net