12 Eylül 2007 00:00

??deolojik de?il uzla?mac? sendikac?l?k?

Hak-?? ile T?SK?in ortakl???nda AB deste?i ile y?r?t?len ??? Kanunu?nun etkin uygulanmas?nda ikili sosyal diyalog modeli olu?turma projesi? sonunda ?sosyal diyalog protokol?? imzaland?.

Paylaş

Hak-?? ile T?SK?in ortakl???nda AB deste?i ile y?r?t?len ??? Kanunu?nun etkin uygulanmas?nda ikili sosyal diyalog modeli olu?turma projesi? sonunda ?sosyal diyalog protokol?? imzaland?. Toplant?da yap?lan konu?malarda, ?ideolojik sendikac?l?ktan uzla?mac? sendikac?l??a ge?i?? ?v?l?rken, art?k ?sosyal taraflar de?il sosyal ortaklar? oldu?u vurguland?.
T?SK Merkezi?nde yap?lan toplant?da konu?an ODT? ??retim ?yesi Prof. Dr. Nurhan S?ral, sosyal diyalogun kurumsalla?mas? ve ekonominin daha iyi y?netilmesi a??s?ndan ?nemli oldu?unu savunarak, ?Hepimiz elimizi ta??n alt?na koyup birlikte ??z?m bulmal?y?z? dedi. S?ral, T?SK ve Hak-???i projeden dolay? tebrik etti. ?? hukukunun modernle?ti?ini, eme?in s?m?r?lmesini esas alan hukukun g?n?m?zde farkl? anlam kazand???n?, giri?imcili?in olabildi?ince te?vik edilmesi ve ?? Yasas? temelinin bu olmas? gerekti?ini ileri s?ren S?ral, ?Art?k ideolojik sendikac?l?ktan, uzla?mac? sendikac?l??a ge?i? vard?r? dedi.
?Kazan-kazan? anlay???
Ayr?ca yeni anlay???n ?kazan-kazan?? ?ne ??kard???n?, tek taraf?n galip gelece?i spor kar??la?mas? olmad???n? savunan S?ral, ?Her kesim masadan mutlu ayr?lacakt?r? derken, buna Hollanda?da ?cretlerin iki y?l donduruldu?u, buna kar?? i?verenlerin de hakl? neden olmaks?z?n iki y?l i??i ??karmayacaklar?n? taahh?t etti?i anla?ma ?rne?ini verdi. S?ral bu anla?madan her iki taraf?ndan da memnun kald???n? savundu.
Esnekli?i de ?istihdam yarat?lmas?, i?letmenin b?y?mesi, i? ve d?? rekabete an?nda uyum, kay?t d???l?k? a??s?ndan ?nemli bulan S?ral, ?Hep duygusal zeminde sloganlarla tart???yoruz. ?lk defa bir i??i konfederasyonu esnekli?i tart??maya a?m??t?r? dedi.
Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu, ?sosyal diyalog?un da adeta sihirli bir kavram olarak alg?land???n? s?yledi. Toptan ret ya da kabul anlay???n?n terk edilerek, diyalogun tam anlam?yla ???z?m arac?? olarak kullan?lmamas?ndan yak?nan Uslu, ge?mi?te sadece T?S masas?nda bir araya gelme anlay???n?n hakim oldu?unu kaydetti.
T?SK Genel Ba?kan? Tu?rul Kutadgobilik de bir ?rne?i model al?nacak bir eseri ortaya koyduklar?n?, T?rkiye?de bir ilke; ??lkenin ihtiyac? olan sosyal diyalog modeline? imza att?klar?n? s?yledi. ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik de h?k?met olarak da sosyal diyalog ve i?birli?inin temel ilkeleri oldu?unu savundu. ?elik, ?Eski anlay???, al???la gelmi? kal?plar? k?rd???n?z i?in te?ekk?r ederim? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

GER?EK

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa