12 Eylül 2007 00:00

UFUK

?Haks?zl?klar kar??s?nda bilim adamlar?n?n, entelekt?ellerin, sanat??lar?n sesleri ya?ad???m?z ?a?da yeterince y?kselmiyor ne yaz?k ki. Oysa bu bilgi ?a??nda ayd?nlar?n insanl???n vicdan? olmas? ve seslerini adaletten yana ...

Paylaş

?Haks?zl?klar kar??s?nda bilim adamlar?n?n, entelekt?ellerin, sanat??lar?n sesleri ya?ad???m?z ?a?da yeterince y?kselmiyor ne yaz?k ki. Oysa bu bilgi ?a??nda ayd?nlar?n insanl???n vicdan? olmas? ve seslerini adaletten yana y?kseltmesi gerekir. E?er bu sorumluluk yerine getirilmezse insanl?k g?? ili?kileri ile ba?a ??kamaz ve g?? ili?kilerine ma?lup olur. D?nyan?n bir k?sm? kriz b?lgeleri olarak ?at??malara s?r?klenirken, yoksullukla ba?a ??kamazken di?er bir k?sm?n?n refah i?inde olmas?n? insanl???n vicdan? kald?ramaz.?
D?nyan?n b?t?n?ne bakarak, sava?lar?n y?k?c? sonu?lar?na, e?itsizliklere ve yoksullu?a dikkat ?eken b?ylesi vicdani ve felsefik bir konu?may? kime yak??t?rabilirsiniz? ?rne?in, 20. y?zy?l?n Voltaire?i ya da Hugo?su say?lan Jean Paul Sartre olabilir mi?
Ama, ?nceki g?n televizyon haberlerini izleyenlerin ve d?n gazetelere ??yle bir g?z atanlar?n fark etti?i gibi bu s?zler, ?lkemizin Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan s?ylendi. ?u, kendisine sesini duyurmaya ?al??an Mersin?deki ?ift?iye ?Anan? da al git? diyen Ba?bakan Erdo?an taraf?ndan. Ya da, kendisini hicveden karikat?rleri nedeniyle gazetemiz ?izeri Sefer Selvi, Cumhuriyet ?izeri Musa Kart, Penguen ve Leman hakk?nda davalar a?an Erdo?an taraf?ndan.
Ba?bakan Erdo?an??n, 38. Uluslararas? Asya ve Kuzey Afrika ?al??malar? Konferans??n?n (ICANAS) a??l?? toplant?s?nda yapt??? bu konu?may? muhtemelen Ba?bakanl?k D??i?leri Ba? Dan??man? ve Uluslararas? Stratejik ?li?kiler Uzman? Prof. Dr. Ahmet Davuto?lu haz?rlam??t?r. Ancak, bu ?slup, ?Stratejik Derinlik? kitab?n?n yazar? Davuto?lu a??s?ndan, Erdo?an?a Washington ziyareti s?ras?nda de?il, ancak d?nyadaki e?itsizlik ve emperyalist i?gallerden can? yanan ?lkelerin temsilcilerinin kat?ld??? bir toplant? a??s?ndan ?nerilebilecek bir ?sluptur. Do?rudan Washington?a y?nelik s?ylemler a??s?ndan ise, Abdullah G?l??n, D??i?leri Bakan? oldu?u d?nemde, ?srail?in L?bnan?a sald?rmas? sonras?nda, Washington Post?ta, yay?mlanan bir makalesini hat?rlamak herhalde fikir verici olabilir: ?Benim neslim, demokrasinin y?ksek de?erlerinin yan?nda duran bir ABD imaj?yla b?y?d?? Tek ba??na bu trajediyi durdurma imkan ve kabiliyetine sahip olan d?nyan?n tek s?per g?c?, insanlar?n bu kadar ac? ?ekmesine neden g?z yumuyor ve merhamet ?a?r?lar?n? neden kar??l?ks?z b?rak?yor?? (3.8.2006)
Davuto?lu?nun, b?ylesi kritik durumlarda Erdo?an??n da G?l??n de, ?edit?rl???n?? yapm?? oldu?unu d???n?rsek ve bu makaledeki s?ylemle Erdo?an??n, bu yaz?n?n giri?ine ald???m?z konu?mas?ndaki vicdani s?ylemin ortakl???n? da g?z ?n?nde bulundurursak s?ra aradaki tonlama fark?na kalacakt?r. Adres vermeden konu?uldu?unda d?nyan?n vicdan? olmaya aday bir tav?r tak?n?l?yor, ancak ABD?nin ismi verildi?inde bu tav?r, tam bir yakar?? halinin hakim oldu?u vicdani bir s?yleme d?n???yor.
Ba?bakan Erdo?an??n d?nyadaki e?itsizliklere kar?? entelekt?elleri seslerini duyurmalar? ?a?r?s?nda bulunan konu?mas?n?n, ger?ek ile ili?kisini s?namak i?in de ?yle d?nyaya a??lmaya gerek de yok. T?rkiye?nin kendi i?indeki adalet dengesine bakarak da bunu test edebiliriz. 81 illi T?rkiye?nin en yoksul 20?si aras?nda Do?u ve G?neydo?u illeri yer al?yor. Diyarbak?r, 1996?da geli?mi?lik s?ralamas?nda 57. s?rada iken 6 basamak gerileyerek 2003?te 63??nc? s?raya geriledi. GAP?la ?ahlanmas? beklenen Urfa, tam 9 basamak gerileyerek 68?incili?e d??t?. Van, 7 y?lda 8 basamak geriledi. Di?er illerin durumu da farkl? de?il. Mu? 1996 y?l?nda 76. s?rada iken, 2003?te 81. s?raya, Bitlis 1996 y?l?nda 71. s?rada iken 2003?te 79. s?raya, ??rnak 1996?da 75. s?rada iken 2003?te 78. s?raya geriledi. (Kaynak:DPT)
?rne?in, Erdo?an??n konu?mas?ndaki i?eri?e denk d??en, e?itsizlik ve adaletsizliklerden yak?nan eski Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba? hakk?nda soru?turma ba?lat?ld?. Demirba? hakk?ndaki soru?turmaya neden olan a??klama, Kosova?n?n 140 bin n?fuslu Gilan Belediyesi?nde T?rk?e hizmet verilmesi y?n?ndeki giri?imlere ili?kindi. ??yle demi?ti Demirba?: ?H?k?metin T?rkler i?in b?ylesi bir talebi olurken, K?rtlerin talebini ise rejim kar??t? olarak de?erlendirmi?tir. As?l b?l?c?l?k T?rkler i?in bir ?ey isterken ayn? talepleri dillendiren K?rtleri yok saymakt?r.?
Erdo?an??n s?ylemi ile ?lkesinin ger?ekli?i aras?ndaki bu derin mesafe, asl?nda AKP siyasetinin ?zeti say?labilir.
Fatih Polat
ÖNCEKİ HABER

Failleri halen bulunamad?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa