Ula?t?rma ba?kan?n?n trafikten haberi yok!

Okullar?n tatile girmesi ile birlikte trafikte eskisine oranla rahat g?nler ge?iren ?stanbullular yine trafik ?ilesi ya?amaya ba?lad?lar. ?lk??retim okullar? birinci s?n?flar?n?n a??lmas? ve devam eden yol ?al??malar? nedeni ...


Okullar?n tatile girmesi ile birlikte trafikte eskisine oranla rahat g?nler ge?iren ?stanbullular yine trafik ?ilesi ya?amaya ba?lad?lar. ?lk??retim okullar? birinci s?n?flar?n?n a??lmas? ve devam eden yol ?al??malar? nedeni ile trafikte uzun kuyruklar olu?urken, baz? vatanda?lar i?lerlerine y?r?yerek gitmek zorunda kald?. Uzmanlar ?stanbul?un ?antiyeye ?evrildi?ini belirterek okullar?n tamamen a??lmas? ile birlikte trafik kaosunun iki kat?na ??kaca??n? vurgulad?. ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi Ula?t?rma Daire ba?kan?n?n ise trafikteki s?k???kl???n nedenini bilemediklerini s?ylemesi dikkat ?ekti.
?stanbullular d?n sabah saatlerinde ?ocuklar?n? okullar?na zaman?nda g?nderemedi, i?lerine gidemedi. Yola ??kan ?stanbullular, g?ne stresle ba?lad?. ?zel ara?lar? olanlar yollarda kald?. Toplu ta??ma ara?lar?n? kullananlar ise trafik ilerlemeyince y?r?meyi tercih etti.
Her yer t?kand?
Sar?yer istikametine gitmek isteyen vatanda?lar Fatih Sultan Mehmet K?pr?s? ??k???ndan itibaren yo?un trafikle kar??la?t?.
Maslak?ta devam eden yol in?aat? nedeniyle 3 ?erit yol 2 ?eride d???nce trafikte uzun kuyruklar olu?tu. Be?ikta??a kadar olan g?zergah ?zerinde trafik s?k??t?. Yo?un trafik nedeniyle iki k?pr?n?n Asya?dan Avrupa?ya do?ru olan istikametinde de t?kanma meydana geldi.
Zincirlikuyu ve Levent?ten itibaren s?k??an trafik nedeniyle i?lerine gitmek isteyen ?stanbullular duraklarda uzun s?re beklemek zorunda kald?. Duraklarda bo? yere otob?s ve minib?s bekleyen vatanda?lar?n bir k?sm? ise beklemekten s?k?l?p i?lerine y?r?yerek gitmeye ?al??t?. Vatanda?lar? isyan ettiren trafi?in, gelecek hafta okullar?n da a??lmas?yla nas?l bir hal alaca?? bilinmiyor. Ara?lar, Seyrantepe-Maslak aras? yakla??k 1 kilometrelik mesafeyi 1.5 saatte ge?ebildiler. Sar?yer y?n?ne trafi?in t?kal? olmas? nedeniyle 2 saate yak?n r?tarlarla duraklara ula?abilen belediye otob?sleri nedeniyle duraklarda uzun kuyruklar olu?tu.
Nedenini bilmiyoruz
?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi Ula?t?rma Daire Ba?kan? Muzaffer Hac?mustafa, trafikteki s?k???kl???n Maslak?taki yol in?aat?ndan kaynaklanmad???n? ?ne s?rd?. Yo?un trafi?in nedenini bilemediklerini s?yleyen Hac?mustafa, ?Bize ula?an kaza haberi de yok. ?u ana kadar nedenini bilemiyorum. Ekiplerimizle ara?t?r?yoruz? dedi.
Her yerde ?antiye var
?ehir Planc?lar? Odas? Ba?kan? P?nar ?zden, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin okullar a??lmadan ?al??malar?n? tamamlamas? gerekti?ini belirterek, ?Plans?z hareket ediliyor? diye konu?tu. ?ehrin her yerinde ?antiyeler oldu?unu ifade eden ?zden, ??imdi trafik ile ilgili g?n? kurtaracak i?ler yap?l?yor. Pansuman i?lerle trafik ??zmeye ?al???l?yor. Ula??m sorununun planl? olmas? gerekti?ini savunuyor. Par?a par?a programs?z, mantar gibi ?antiyeler ortaya ??k?yor. ?nsanlar da bu durumdan haberdar edilmiyor? dedi. ?n?m?zdeki g?nlerde okullar?n tamamen a??laca??na dikkat ?eken ?zden, herkesin yollara d?k?lece?ini dile getirdi. ?Kaos iki kat?na ??kacak? ?eklinde konu?an ?zden, ya?an?lanlar?n s?rpriz olmad???n?, hatalar?n tekrarland???n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)

Yol in?aatlar?n?n planl? yap?lmas? gerekir

Cemal G?k?e (?n?aat M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan?)
Yol in?aatlar?nda asl?nda normal olan, okullar kapand?ktan sonra ve vatanda?lar tatile ??kt?klar? evrelerde ?al??ma yap?lmas?d?r. O zaman kent trafi?i daha az s?k???r.
Ve teknik a??dan da daha iyi olur. Kent merkezlerinde yol gibi in?aatlar ula??mlar? engelleyeceklerinden, yap?lar?n insanlar?n daha az oldu?u d?nemlere getirilmesi gerekir. ?n?m?zdeki hafta okullar a??lacak, kent trafi?ine insanlar yeniden girecek ve yine problem yaratacak. Okullarla beraber daha fazla trafik sorunu g?ndeme gelecek. Yani kav?ak, k?pr?, yol in?aatlar?n?n ula??m? aksatacak in?aat ?al??malar?n?n planl? bir ?ekilde zamana uygun olarak yap?lmas? daha do?rudur.

B?y?k ?stanbul toplant?s? ba?l?yor

?ahin Do?an/Nihal Topal

TMMOB Genel Kurulu taraf?ndan haz?rl??? yap?lan, ??stanbul?un sorunlar? ve ??z?m ?nerilerinin? tart???laca?? ?stanbul Kent Sempozyumu, 13-15 Eyl?l 2007 tarihlerinde Mimar Sinan ?niversitesi G?zel Sanatlar Fak?ltesi?nde ger?ekle?tirilecek. ?stanbul?u ya?anamaz hale getiren sorunlar?n sorumlusu olan ve her ?al??ma ?nerisini paraya d?kmeyi hedef haline getiren rant??lara kar??, halk? bilin?lendirmeye y?nelik ?al??malar y?r?ten TMMOB, her y?l d?zenlemeyi d???nd??? sempozyumu b?y?k ?stanbul toplant?s? olarak g?r?yor.
B?y?k?ehir belediyesinden ses yok
TMMOB Genel Kurulu?nda, m?hendislerin birlikte ald?klar? kararla yola ??kt?klar?n? anlatan TMMOB-?KK Sekreteri Tores Din?er, ama?lar?n?n ?stanbul?un sorunlar?n? masaya yat?rarak ma?durlarla, sorumlular? bir araya getirmek ve tart??ma ortam? yaratmak oldu?unu s?yledi.
TMMOB?un 1 y?ld?r sempozyum haz?rl??? i?inde oldu?unu dile getiren Din?er, sempozyuma haz?rl?klar ?er?evesinde 9 ayr? etkinli?e imza att?klar?n? kaydetti. Etkinliklere, konunun as?l sorumlular?n?n kat?lmad???na dikkat ?eken Din?er, etkinliklerinde sadece ma?durlar?n ve bu konuda ?al??ma y?r?tenlerin yanlar?nda oldu?unu ifade etti. Din?er, ?u ana kadar d?zenlenen panellerde hi?bir sorumlunun bulunmad???n?, davet ettikleri kurumlar?n kat?lmad???n?, ma?durlar?n ve teknik olarak ?al??ma y?r?tenlerin yanlar?nda oldu?unu ifade etti.
Din?er, ?Yetkililerin kapal? kap?lar ard?nda yapt?klar? toplant?larda, depreme haz?rl?kl? olundu?unu a??klamalar? yetersiz kal?yor. Neyle haz?r olduklar?n? buraya gelerek ifade etmeleri gerekir. Zaten haz?rl?klar?n? g?r?yoruz. ?zerinden 8 y?l ge?en Marmara depreminden sonra, ?lkenin y?zde 80 depreme haz?r olmas? gerekirken, hi?bir ilerleme yok. Bu ?al??malar su sorunu i?in de ge?erli. Sorumlu yetkililerin hi?bir i? yapmadan, Allah?tan bir ?ey beklemeleri de garip. Bu zihniyet ancak, Beyo?lu?ndaki tarihi yap?lara rant getirici alan haline getirmek i?in ?al??abiliyor? diye konu?uyor. Gazete, radyo, televizyon, meslek odalar?na ve mahalle ?rg?tlerine duyurularda bulunduklar?n? ifade eden Din?er, ?al??malar?na y?nelik ?stanbul B?y?k ?ehir Belediyesi?nden hi? ses ??kmad???n? s?yledi.
??u kadar yol yapt?k? diyenlere yan?t olacak
?stanbul Kent Sempozyumu Y?r?tme Kurulu ?yesi M?cella Yap?c? ise sempozyum ?zerinden hedeflerini anlatt?. TMMOB?un, kente y?nelik bilgi birikimini 3 g?nl?k sempozyum i?inde ele alman?n m?mk?n olmad???n? belirten Yap?c?, sempozyumu kurumlarla d???nerek ve kurgulayarak bu s?rece girdiklerini s?yledi. Kentsel sorunlar? ?nemseyen, d???nen, haz?rl?k i?erisinde olan, birlik i?erisinde bir ?eyler ama?layanlarla konular? tart??maya a?an sempozyum hedeflediklerini anlatan Yap?c?, ??stanbul?da planlanan kentsel d?n???m alan?, ula??m, konut sorunu, deprem, tarihi kentleri koruma, g?? ve turizm gibi kapsaml? konularda sunumlar yap?lacak bir sempozyum olacak? dedi. Yay?n? bol, herkesin s?z?n?n tarihe ge?ti?i, sempozyumlara ili?kin kitaplar ??karacaklar?n? duyuran Yap?c?, ??u ana kadar, ?u kadar yol yapt?k, diyenlerin s?z?n?n asl?n? anlamak i?in, insan onuruyla ya?ama hakk?n? aramak isteyen herkesle, sorunu ortaya koymak istiyoruz? ?eklinde konu?tu.
?stanbul Kent Sempozyum Y?r?tme Kurulu ?yesi Din?er Mete de ?al??malar?n?n dikkate al?nmas?n? isteyerek kentlileri sempozyumda tart??maya ?a??rd?. (?stanbulEVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net