Sorunlarla ku?at?lm?? e?itim 2

Sorunlarla ku?at?lm?? e?itim 2

E?itimin b?t?n unsurlar?; yoksullara farkl? e?itimden ezbere dayal? sisteme kadar bir ?ok konuda sorunu dile getirdiler


E?itim emek?ilerine, ??rencilere ve velilere e?itimin en ?nemli sorununun ne oldu?unu sorduk. Fiziksel imkanlar?n yetersizli?inden grupla?malara, yoksullara farkl? zenginlere farkl? davran?lmas?ndan e?itim sisteminin ezbere dayal? olmas?na kadar pek ?ok sorun dile getirildi.
??iddete y?nelim?
S?n?flar?n kalabal?k olmas?ndan dolay? ??rencilerin sosyal faaliyetleri i?in yeterli imkan sa?lanamad???n? belirten Yavuz Selim ?lk??retim Okulu ??retmeni Ya?ar ?zger, ?Televizyon, ?ocuklar? olumsuz etkiliyor. Vurdulu k?rd?l? filmler ??rencilerimizi ?iddete y?neltiyor? ?eklinde konu?tu.
?nceden e?itim denilince, kendine yetebilen ve tek ba??na do?ada varl???n? s?rd?rebilecek bilgiyle donat?lm?? bir insan?n yeti?tirilmesinin akla geldi?ini ifade eden G?rtun? Karata?, ?imdiki e?itim anlay???nda ??rencinin ekonomik bir meta olarak g?r?ld???n? ve i? yapabilen, para kazanan bir insan yeti?tirmeye ?al??t?klar?n? vurgulad?.
Kuleli ?lk??retim Okulu?nda s?n?f ??retmenli?i yapan Ali ?elik, e?itimin en ?nemli sorununun ekonomi oldu?unu belirtti. ?elik, e?itimin di?er sorunlar?n?n s?n?flar?n az, ??rencilerin ?ok olmas? ve altyap? yetersizli?i oldu?unu s?yledi.
Kuleli ?lk??retim Okulu?nda s?n?f ??retmenli?i yapan Nil?fer Temiz de e?itimin devlet elinden ??kar?l?p ?zelle?tirilmesinin, e?itimin en b?y?k sorunu oldu?unu s?yledi.
Necip Faz?l K?sak?rek Lisesi biyoloji ??retmeni olan Didem Bayhan, altyap?n?n yetersiz oldu?una dikkat ?ekti. ??rencilere laboratuvar imkan? sunulmad???n? vurgulayan Bayhan, s?n?flar?n da kalabal?k oldu?unu dile getirdi. Kuleli ?lk??retim Okulu?nda s?n?f ??retmenli?i yapan Vahide S?rer, ders planlar?n?n okullar a??ld?ktan sonra yap?ld???n? ve bu planlar oturana kadar da aylar ge?ti?ine dikkat ?ekti.
Bayrampa?a ?lk??retim Okulu?ndan ad?n? vermek istemeyen bir idareci, Milli E?itim?de y?netimin t?m ?al??anlar? kapsar d?zeyde olmamas?n?n ?nemli bir sorun oldu?unu s?yledi.
?Okullarda grupla?malar var?
Okullarda grupla?malar oldu?una dikkat ?eken B?lent Keskin, ?Alevi, S?nni, herkes kendi grubunu olu?turmu?. Okulda toplum i?ine rahat giremiyoruz. ?lk sorulan soru ?K?rt m?s?n, T?rk m?s?n? oluyor. Mesela ben K?rd?m. Toplum i?ine girdi?im zaman kendimi d??lanm?? gibi hissediyorum. Okula gitmek istemiyorum. Bu da ?nemli bir e?itim sorunu? dedi.
B?y?k?ekmece Lisesi ??rencilerinden Sel?uk ?apak?ur, ??retmenlerin ??rencilere yetmedi?ini ve temel e?itim verilmedi?i i?in de ?SS?de ba?ar?l? olunamad???n? s?yledi.
B?y?k?ekmece Lisesi ??rencilerinden Esra Killio?lu ise T?rkiye?de k?t? bir e?itim sistemi oldu?unu belirtti. E?itim sisteminin ezbere dayal? oldu?unu vurgulayan Killio?lu, ???rendiklerimizi bir s?re sonra unutuyoruz. ??retmenler ders anlat?rken farkl? y?ntemler kullanmal?? dedi.
K?ra? Meslek Lisesi ??rencilerinden ?zzet Ayy?ld?z, ?SS?de meslek liselerinin puanlar?n?n k?r?ld???n? belirterek bu haks?zl???n d?zeltilmesini istedi.
?Yar?? at? olarak kullan?l?yoruz?
Sa?mac?lar Lisesi ??rencilerinden Umut Bozaslan, ?D?zenli ve iyi bir e?itimin olmad???n? ve e?itim yerine hayat?m?z? ?ald?klar?n? d???n?yorum. ?zel okullarda ve devlet okullar?nda verilen e?itim farkl?. Temel e?itim alamad???m?z i?in dershanelere y?neliyoruz. Orada da daha ?ok ba?ar?l? ??rencilerin ?st?ne d???l?yor. ??renci derece yaparsa dershane isim yapacak ??nk?. Yar?? at? olarak kullan?l?yoruz? dedi.
B?y?k?ekmece Lisesi ??rencilerinden Kubilay K?rat, ??retmenlerin ders anlat?rken insan? bunaltt???n? belirtti. ??retmenlerin disiplin sa?lamak i?in sert davran??larda bulundu?unu ifade eden K?rat, bu davran??lar?n ??rencileri okuldan so?uttu?unu s?yledi.
Salih Keskin ise okulda derslerin iyi anlat?lmad???n? belirtti. ??retmenlerin hayatlar?n? s?rd?rebilecek bir maa? almad?klar?ndan yak?nan Keskin, bu nedenle de ??retmenlerin ek i?lere y?neldi?ini, bunun da verimlerini d???rd???n? ifade etti.
6. s?n?fa ba?layacak olan Tugay Tok ise ??retmenlerin biraz daha bilgili olmas? gerekti?ini s?yledi.
En b?y?k sorun e?itsizlik
?ki ?ocuk annesi olan Havva Bozaslan, okulda temel e?itimin verilmedi?ini belirtti. Bu nedenle de ??rencilerin dershanelere y?nlendirildi?ini s?yleyen Bozaslan, ?Her ?eyi paraya ?evirdiler. Okullar ticarethane olmaya ba?lad?. Zengin-fakir ayr?m? yap?l?yor. G?c? yeten ?ocuklara ?zel ders veriliyor. ??retmenler de ?ocuklar kursa gitsin diye e?itime ?ok fazla ?nem vermiyorlar. Ayr?m yap?l?yor. E?itimdeki en b?y?k sorun bence bu e?itsizlik? ?eklinde konu?tu. Nadiye Sezer ise e?itim sistemini yap-boz tahtas?na benzetti.
E?itimin paraya dayal? oldu?unu ifade eden Atlas ?ncesu, e?itime ayr?lan b?t?enin ?ok az oldu?unu s?yledi. ??retmenlerin insanca ya?ayacak kadar bir maa? almad???n? belirten ?ncesu, bu nedenle de ??retmenlerin kendilerini e?itime veremediklerine dikkat ?ekti. ?ncesu, T?rkiye?de ezberci bir e?itim sistemi oldu?unu dile getirdi.
?ocu?unun bu sene birinci s?n?fa ba?layaca??n? vurgulayan Ayten ?zt?rk, kendisine ?ocu?unun bo?una okuyormu? gibi geldi?ini belirtti.
Gebze?de oturduklar?n? belirten Nil?fer Hasbey, ?ocu?unun gitti?i okulda s?n?flar?n ?ok kalabal?k oldu?unu ve derslere bran? ??retmenlerinin girmedi?ini ifade etti. D?zg?n bir e?itimin verilmedi?ine de?inen Hasbey, ??lkokulun ??retmeni ortaokulun derslerine giriyor. Devlet okulu diyorlar ama okul aidat? diyerek para al?yorlar? dedi.

???renci kendine zaman ay?ram?yor?
Derslerin ?ok zorla?t???na vurgu yapan Y?lmaz Kaplan ve Melek Kaplan, ?ocuklar?n kendilerine zaman ay?ramad???n?, s?rekli ders ?al??t?klar?n? s?yledi. ??retmenlerin ??rencilere ?ok ?dev verdi?ini belirten Kaplan ?ifti, ??ocu?umuza yard?m edemiyoruz? dediler.
S?n?flar?n ?ok kalabal?k oldu?una de?inen Nurcan Uzun, bunun en ?nemli sorun oldu?unu belirtti. E?itimin ?ok pahal? oldu?unu dile getiren T?lay ?a?la, okulun b?t?elerini sarst???n? s?yledi.
Okul ara? ve gere?lerinin ?ok pahal? oldu?unu belirten T?lay Tok ise bu nedenle b?t?elerinin sars?ld???n? s?yledi.
E?itim sistemindeki aksakl?klardan rahats?z olmad???n? ifade eden Fatma Y?ksel, ?Bu kadar da olur? dedi.
?adiye Y?ld?z da s?n?flar?n kalabal???ndan yak?nd?.
E?itimdeki b?t?n sorunlar?n gen?lerden kaynakland???n? iddia eden Re?ide Ar?n, ??imdiki gen?ler her ?eyle ilgileniyor, ancak ders ?al??m?yorlar. Bence e?itimin en ?nemli sorunu bu? dedi.
?ki ?ocu?u olan Didem Gez, sadece bir ?ocu?unun okula gitti?ini s?yledi. E?itimdeki not sistemini ele?tiren Gez, ??ocuklar hi?bir bilgiye sahip olmadan krediyi tamamlad?klar? i?in s?n?f ge?iyorlar? dedi.
YARIN: Anadilde E?itim
Eylem Lodos/Ye?im ?zdemir

İLGİLİ HABERLER

14 Aralık 2018 18:56
Ankara Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri belli oldu.
14 Aralık 2018 18:19
Suriye’de inceleme yapan UNICEF, 4 milyon Suriyeli çocukla birlikte ülkedeki çocukların yarısının savaştan başka bir şey görmediğini açıkladı.
14 Aralık 2018 17:47
İzmir Barosu koruma altında olan Gediz Deltası’nın rant ve inşa projeleriyle tehdit altında olduğuna dikkat çekti.
14 Aralık 2018 16:01
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki tutuklular açlık grevi newdeniyle çıplak arama dayatmasına maruz kaldıklarını söyledi.
14 Aralık 2018 16:00
Bütçe görüşmelerine dair konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: Cumhurbaşkanı 100 bin lira çift maaşla, asgari ücretliden fedakarlık istiyor
14 Aralık 2018 15:54
CHP’li Sera Kadıgil: Gerçek sanatçılar Saray sofralarında el pençe divan duranlar değil, eve ekmek götürememek pahasına başı dik duranlardır.

Toplam Query: 35