Fotoğraf: Evrensel

Ankara facian?n e?i?inden d?nd?

Ankara bir otoparkta park halindeki bir beyaz panelvan tipi ara?ta bomba y?kl? ara? bulunmas? saatlerce s?ren bir pani?e yol a?t?. Telefonla yap?lan ihbar sonras? harekete ge?ti?i belirtilen polisin yapt??? incelemede ...


Ankara bir otoparkta park halindeki bir beyaz panelvan tipi ara?ta bomba y?kl? ara? bulunmas? saatlerce s?ren bir pani?e yol a?t?. Telefonla yap?lan ihbar sonras? harekete ge?ti?i belirtilen polisin yapt??? incelemede 06 VMP 11 plakal?, mavi renkli bir ara? i?erisinde patlay?c? madde bulundu?u tespit edildi. Otopark?n ?evresinde bulunan Aksu Caddesi, Tuna Caddesi ve Marmara Soka?? yaya ve ara? trafi?ine tamamen kapat?ld?.
Polis ses yay?n arac?ndan, otoparkta ??pheli bir durum oldu?u belirtilerek, ?Otopark civar?na ge?i? yapmay?n. G?venli?iniz i?in b?lgeden uzakla??n? anonslar? yap?ld?.
Vatanda?lar, g?venlik ?eridiyle kordon alt?na al?nan b?lgeden ayr?lmalar? konusunda polis taraf?ndan ikaz edildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri patlay?c? detekt?r k?pekleriyle ??pheli arac? inceledi. Bomba imha ekipleri ara? ?zerinde ?al??malar?na devam ederken, b?lgeye tedbir ama?l? olarak itfaiye ve emniyet yetkilileri, ABD?ye y?nelik 11 Eyl?l sald?r?lar?n?n y?ld?n?m? olmas? dolay?s?yla kentte bir?ok ?nlem al?nd???n? hat?rlatarak, olay?n da bu kapsamda soru?turuldu?unu kaydettiler. Bu arada, emniyet yetkilileri uzaktan kumandayla patlatmaya kar?? gereken sinyal engelleyici sistemi kurdular.
3 saatte etkisiz hale getirildi
Patlay?c? maddenin d?zene?i yakla??k 3 saat s?ren ?al??ma sonucunda etkisiz hale getirildi. Ankara Emniyet M?d?r? Erc?ment Y?lmaz, olay yerinde bekleyen gazetecilerin yan?na gelerek, bomba ile ilgili ?al??malar?n tamamland???n? s?yledi. Y?lmaz, bomba ile ilgili olarak Emniyet Genel M?d?rl??? Kriminal Polis Laboratuvar??nda gerekli incelemelerin yap?ld???n? belirterek, bombaya ili?kin kesin sonu?lar?n bu incelemenin tamamlanmas?n?n ard?ndan Ankara Valili?i taraf?ndan a??klanaca??n? kaydetti.
Arac?n i?inde 300 kilogram Sodyum Nitrat oldu?u iddia edilirken, bu miktar?n bug?ne kadar ele ge?irilen en y?ksek miktarda patlay?c? oldu?una dikkat ?ekildi. G?bre bombas? da denen sodyum nitrat? a??rl?kl? olarak El Kaide taraf?ndan kullan?ld??? idda edildi. ?stanbul?da HSBC Bank??n bombalanmas?nda da ayn? t?r bumba kullan?ld??? belirtiliyor.
Yap?lan sorgulama sonucunda arac?n plakas?n?n ?al?nt? oldu?u belirlenirken, s?z konusu plakan?n ger?ekte ait oldu?u arac?n sahibinin polise ??al?nt? ihbar?nda? bulundu?u ??renildi.
G?rg? tan???
A??klama yapan bir g?rg? tan???, s?z konusu minib?s?n sabah saat 06.00 s?ralar?nda kimli?i tespit edilemeyen bir ki?i taraf?ndan otoparka getirildi?ini ve otopark g?revlisine ?pazara mal getirdi?ini? beyan ederek b?rak?ld???n? iddia etti. Ekiplerin imha ?al??malar? s?rd??? s?rada otopark i?letmecisi ve g?revlileri, ifadeleri al?nmak ?zere emniyete g?t?r?ld?. Polis otopark ?evresindeki g?venlik kameralar?n?n kay?tlar?n? da incelemek ?zere toplad?.
Olay yerine gelen Ankara Valisi Kemal ?nal, konuyla ilgili olarak gazetecilere yapt??? a??klamada, 11 ve 12 Eyl?l??n hassas g?nler oldu?unu, bu nedenle bu g?nler ?ncesinde polisin il genelinde yayg?n g?venlik ?nlemleri ald???n?, bu faaliyetlere uzman ekipler ve detekt?r k?peklerin kat?ld???n? belirterek, ?unlar? s?yledi: ?Vatanda?lar?m?z i?in ge?mi? olsun diyorum. Tabii bunun eyleme d?n??mesi halinde neler olaca??n? d???nmek dahi istemiyorum. Gerek duyarsak daha detayl? a??klamay?, bilgiler netle?tikten sonra yapaca??z.?
Civardaki evler bo?alt?ld?
Gazetecilerin sorular?n? da yan?tlayan ?nal, ?Ara?, polisin 11 Eyl?l nedeniyle daha ?nceden alarma ge?mesi nedeniyle bulundu de?il mi?? ?eklindeki sorusu ?zerine, bu tip ?al??malar?n aral?ks?z s?rd?r?ld???n? kaydetti. ?nal, ?al??malarda elektronik cihazlarla bomba ve uyu?turucuya duyarl? k?peklerin kullan?ld???n? anlatarak, bu olayda da arac? detekt?r k?pe?in buldu?unu yineledi. Kemal ?nal, arac?n bulunmas?ndan sonra, gerekli ?nlemlerin al?narak, civardaki evlerin bo?alt?ld???n? bildirdi. Otopark ?evresindeki yollar?n trafi?e kapat?ld???n? anlatan ?nal, ?ehir trafi?inde herhangi bir sorun ya?anmad???n? kaydetti. Kemal ?nal, ??phelenilen bir grup olup olmad???n?n sorulmas? ?zerine, bunu s?ylemek i?in ?ok erken oldu?unu belirtti. Bu arada olay?n ard?ndan Emniyet Genel M?d?rl????ne gelen ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay, polis yetkililerinden konuyla ilgili bilgi ald?. (Ankara/EVRENSEL)

Kentin en i?lek yerlerinden biri

Bomba y?kl? arac?n ele ge?irildi?i Kurtulu? otopark? Ankara?n?n en merkezi ve i?lek yerlerinden biri olma ?zelli?ini ta??yor. ?ok katl? otopark?n yan?nda, TED Ankara Kolejine ait olan ve ?ankaya Belediyesi?nce kullan?lan tesisler, kar??s?nda herg?n onlarca nikah t?renin yap?ld??? Vedat Dalonay Nikah salonu ve Kurtulu? park? yer al?yor. Otopark, Hacettepe ile ?bni-Sina Hastahaneleri?de yakla??k 300 metre uzakl?kta. Otopark?n etraf?nda da ?ok say?da ?zel sa?l?k merkezleri, doktor muayahane ve eczanelerin bulundu?u b?lgenin de tam ortas?nda yer al?yor. Otopark?n arkas?nda ise askeri lojmanlar, i?yerleri ve apartmanlar s?ralan?yor. Otopark, ayn? zamanda Kurtulu??tan Abdi ?pek?i Park??na ve Atat?rk bulvar?na giden yolun da ba?lang?c?nda yer al?yor. Otopark?n hemen yak?n?nda her g?n a??k olan halk pazar?, y?z metre yan?nda da SSK Genel M?d?rl??? ve Sa?l?k Bakanl??? merkez binalar? da bulunuyor. Otopark?n alt katlar?nda ve yan binalar?nda da toptanc? a??rl?kl? d?kkanlar hizmet veriyor. Her an binlerce Ankaral?n?n ge?i? yapt??? bu b?lgede bombal? arac?n patlamas? halinde bir katliam s?z konusu olacakt?.
www.evrensel.net