Fotoğraf: Evrensel

Polis vazife ba??nda!

Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu?nda yap?lan de?i?iklikle birlikte kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin art?r?lmas? ilk meyvelerini vermeye ba?lad?. ??kence ve k?t? muamele olaylar?nda g?r?len art??tan avukatlar da nasibini almaya ...


Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu?nda yap?lan de?i?iklikle birlikte kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin art?r?lmas? ilk meyvelerini vermeye ba?lad?. ??kence ve k?t? muamele olaylar?nda g?r?len art??tan avukatlar da nasibini almaya ba?lad?. Son olarak ?zmir?de m?vekkilleri ile g?r??mek ?zere karakola giden ?HD ?zmir Eski ?ube Ba?kan? Avukat Mustafa Rollas, polis ?iddetine maruz kald?.
?nceki g?n g?zalt?na al?nan m?vekkilleri ile g?r??mek i?in Fuar Asayi? Ekipler Amirli?i?ne giden Mustafa Rollas??n m?vekkilleri ile g?r??mesi engellendi. Buna itiraz eden Rollas??n, g?r??menin yasal hakk? oldu?unu s?ylemesi ?zerine ya?anan tart??man?n ard?ndan, karakolda bulunan ?zmir Emniyet M?d?rl??? ?zel G?venlik ?ube M?d?r? Ayhan G?kdeniz, Rollas?? merdivenden iterek yere d???rd? ve tekmeledi. G?kdeniz?in ard?ndan olay yerinde bulunan di?er polisler de Rollas?a sald?rd?. Sald?r?n?n ard?ndan elleri arkadan kelep?elenerek g?zalt?na al?nan Mustafa Rollas, 1,5 saat boyunca ayakta bekletilirken k?f?r ve hakaretlere de maruz kald?.

?Art?k avukatlar da g?vende de?il?
?a?da? Hukuk?ular Derne?i (?HD) ve ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ?zmir ?ubeleri taraf?ndan, Avukat Mustafa Rollas??n polis taraf?ndan darp edilerek g?zalt?na al?nmas? ile ilgili bir bas?n toplant?s? d?zenlendi. Toplant?da konu?an ?HD ?zmir ?ube Ba?kan? L?tf? Demirkap?, karakola giden avukatlar?n da Rollas ile g?r??melerinin engellenmeye ?al???ld???n? s?yledi. Olay s?ras?nda bir?ok CMK ihlalinin ya?and???na, CMK?ya ayk?r? ?ekilde avukatlar?n Mustafa Rollas ile yaln?z g?r??melerinin de engellendi?ine dikkat ?eken Demirkap?, Rollas?a isnat edilen su?la ilgili yeterli a??klama yap?lmazken, g?zalt? s?ras?nda tutanaklar de?i?tirildi?ini, Fuar Asayi? Ekipler Amirli?i?nde d?zenlenen yakalama tutana?? imha edilerek yeni bir tutanak d?zenlendi?ini kaydetti.
?T?m i?kence vakalar?nda, i?kence izlerinin mazereti haline gelen ?g?revimizi engelledi, zor kullanma yetkimizi kulland?k? yalan? Mustafa Rollas i?in de kullan?lm??t?r? diyen L?tf? Demirkap?, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Ba?savc?l????na su? duyurusunda bulunduklar?n? s?yledi.
Demirkap?, 14 Haziran 2007?de y?r?rl??e giren Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu?ndaki (PVSK) de?i?iklikler ile kollukta ?her ?eyi yapabilirim, kimse bana bir ?ey yapamaz? duygusunun artt???na dikkat ?ekerek, ?San?k haklar?n?n korunmas?nda, san???n i?kence g?rmesinin ?nlenmesinde avukat bir g?venceyken, art?k kendilerinin de g?venlikleri yok. Son alt? ay i?inde ?stanbul, Trabzon, ?anl?urfa ve ?zmir?de avukatlara uygulanan kolluk ?iddeti, bu yeni durumun m?nferit olmad???n? g?stermeye yetmi?tir? diye konu?tu.
?HD ?zmir ?ube Ba?kan? Aysun Ko? ise Rollas?a y?nelik kaba davran??lar?n karakolda ba?lay?p sa?l?k raporu al?nmas? i?in gidilen Alsancak Devlet Hastanesi?nde devam etti?ini belirterek, hastanedeki doktorun kendisine y?nelik ?Abartmaya gerek yok, ?ok abart?yorsunuz? s?zlerine, t?p meslek eti?ini hat?rlatarak tepki g?steren Rollas??n, doktor taraf?ndan i?eri ?a?r?lan polislerce d??ar? ??kar?ld???n? ve sa?l?k raporu al?namad???n? ifade etti. Ko?, s?z konusu doktor hakk?nda da su? duyurusunda bulunacaklar?n? s?zlerine ekledi.
14 Haziran i?kence milad?!
Karakolda polisin sald?r?s?na u?rayan Avukat Mustafa Rollas da, sald?r? s?ras?nda polislerin, ?14 Haziran?dan sonra bu size ders olsun? dediklerine ve bu tarihin PVSK?n?n y?r?rl??e girdi?i tarih oldu?una dikkat ?ekerek, ?Polis, de?i?iklikleri moral olarak alg?l?yor. ??kenceye s?f?r tolerans s?ylemi kullan?l?yor, ancak sorun devam ediyor. Hukuk devleti de?il, polis devleti kurallar? uygulanmaya devam ediyor? diye konu?tu. Rollas ayr?ca olay sonras? g?r??t?kleri Cumhuriyet Savc?s??n?n kendilerine, ?zmir?deki i?kence kaynakl? davalar?n 2007 y?l? i?inde ?? kat?na ??kt???n? s?yledi?ini, bunun da ?i?kenceye s?f?r tolerans? s?yleminin lafta kald???n? kan?t? oldu?unu belirtti.
Toplant?ya ?HD ve ?HD y?neticilerinin yan? s?ra DTP, EMEP, ?DP, SDP ve ESP temsilcileri kat?ld?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net