??retmen a???? iki kat?na ??kt?

Yeni e?itim ve ??retim y?l? ba?larken, ??retmen a???? sorunu yine ya?an?yor. Mu??un Bulan?k il?esi Mollakent ?lk??retim Okulu?nda 19 ??retmen ihtiyac? olmas?na kar??n 8 ??retmen g?rev yap?yor.


Yeni e?itim ve ??retim y?l? ba?larken, ??retmen a???? sorunu yine ya?an?yor. Mu??un Bulan?k il?esi Mollakent ?lk??retim Okulu?nda 19 ??retmen ihtiyac? olmas?na kar??n 8 ??retmen g?rev yap?yor.
Ya?anan ??retmen a???? yeni ??retim y?l?nda da s?k?nt? yaratacak. Mollakent ?lk??retim Okulu?ndaki e?itim emek?ileri de ya?anan ??retmen a????n?n e?itim ve ??retim y?l?nda sorunlar yarataca??n? belirttiler. Okulun var olan fiziki ko?ullar?n?n yeterli olmad???n? ifade eden e?itim emek?ileri, her y?l ya?anan aksiliklerin son bulmas?n? talep ettiler. Konuya ili?kin gazetemize konu?an E?itim Sen Mu? ?ube Ba?kan? Mustafa Ta?, ilde ya?anan ??retmen a????n?n iki kat?na ??kt???n? ifade etti. ?l genelinde 2 bin 100 ??retmen a????n?n bulundu?u anlatan Ta?, il?elerde a????n daha fazla oldu?unu kaydetti. K?rsal kesimde g?rev yapan e?itim emek?ilerin bir?ok s?k?nt?yla kar?? kar??ya oldu?unu belirten Ta?, bunun ba??nda ise bar?nma sorununun geldi?ini s?yledi. (Mu?EVRENSEL)
www.evrensel.net