13 Eylül 2007 00:00

Mersinli ?ocuklara meslek kursu

Mersin Sokak ?ocuklar? E?itim ve Ara?t?rma Derne?i, sokakta mendil satan ?ocuklara el becerisi kursu veriyor. Dernek bu ?al??ma ile sokakta ka??t toplayan, mendil satan ?ocuklar?n meslek sahibi olmas?n? hedefliyor.

Paylaş

Mersin Sokak ?ocuklar? E?itim ve Ara?t?rma Derne?i, sokakta mendil satan ?ocuklara el becerisi kursu veriyor. Dernek bu ?al??ma ile sokakta ka??t toplayan, mendil satan ?ocuklar?n meslek sahibi olmas?n? hedefliyor. Dernek y?neticileri en ?ok ailelerin g?n?ls?zl???nden ve valili?in ilgisizli?inden yak?n?yor.
?ocuklar?n g?? ve ekonomik s?k?nt? gibi sorunlar nedeniyle ?al??mak zorunda kald???n? ve bunun sonucu olarak toplumdan soyutland???n? d???nen dernek y?neticileri, bu durumun ?n?ne ge?mek i?in el becerisi ve meslek kurslar? a?t?klar?n? anlat?yor. Dernek Ba?kan? ?clal Tan 85 ya??nda. Her g?n sokak sokak dola??p ?ocuklar? kursa getirmeye ?al???yor. Kursta ?u an 10 ??renci var. ?ocuklar?n "?clal Anne" diye hitap ettikleri Dernek Ba?kan? Tan, kursa kat?lacak ?ocuklar? ararken bir de talihsiz kaza ge?irip kal?as?n? k?rm??.
Gelece?inden umutlu
Kursa, a??ld???ndan beri devam eden 14 ya??ndaki Levent Kaya, kursa gelmeden ?nce hurda toplayarak ailesine katk?da bulundu?unu anlatt?. ?lkokul ???nc? s?n?ftan okulu b?rakmak zorunda kalan Kaya, tak? tasar?m kursuna kat?l?yor. Hurda toplarken sadece o g?n kazanaca?? paray? d???nebilen Kaya, art?k gelece?i ?zerine daha g?zel hayaller kurabildi?ini s?yl?yor. Levent, di?er akranlar?na g?re biraz daha ?ansl? ??nk? Levent'in ailesi kursa kat?lmas?n? destekliyor. Hurda toplama i?ini tamamen b?rak?p kursa devam eden Kaya, kendi gibi sokakta ?al??an ya??tlar?n?n da kursa devam etmesini istiyor.
Devlet ilgisiz
Kursta tak? tasar?m kursu veren ?nal ?anl?, her g?n 20-30 ?ocu?u kursa getirdiklerini ancak ailelerin kar?? ??kmas? sonucu bir?o?unun kursa devam etmedi?ini s?yledi. G?n?ll? olarak e?i ?brahim ?anl? ile kurs verdiklerini belirten ?anl?, "Belki sokakta daha ?ok para kazan?yorlar. Fakat biz onlara meslek kazand?r?yoruz. Ailelerin eve katk? taleplerini ise yard?mseverlerden ald???m?z erzaklar? ailelere vererek bir nebze olsun dindirmeye ?al???yoruz. Dernekte ?retilen ?r?nler sat?ld?ktan sonra dernek sadece malzeme paras?n? al?yor?? dedi. ?lgisizlikten yak?nan ?anl?, kursun a??ld???ndan beri yerel y?netimlerden kimsenin kendilerini ziyaret etmedi?ini s?ylerken Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu'ndan da kendilerine destek gelmedi?inden yak?n?yor. (Mersin/EVRENSEL)
Cumali Akka?
ÖNCEKİ HABER

Eski Ramazan gelenekleri Bafra?da sele-sepet

SONRAKİ HABER

Bakanlık, parasını ödediği sinyalizasyonu almamış

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa