HAYATIN ???NDEN

 • Beklenen de?i?ikler yava? yava? g?ndeme gelmeye ba?lad?. Genel se?imlerde umdu?undan fazla oy oran? ile iktidar?n? koruyan AKP, yine kendi oylar?yla Cumhurba?kan??n? da se?ince devletin sivil kanad?n?n neredeyse t?m?n? ele...


  Beklenen de?i?ikler yava? yava? g?ndeme gelmeye ba?lad?. Genel se?imlerde umdu?undan fazla oy oran? ile iktidar?n? koruyan AKP, yine kendi oylar?yla Cumhurba?kan??n? da se?ince devletin sivil kanad?n?n neredeyse t?m?n? ele ge?irmi? oldu. Bu tablo, orta vadede, devletin di?er sivil g??lerinin de AKP yanl?s? ya da yanl?s?ym?? gibi olan ki?ilerden olu?turulaca??n?n garantisi gibi kar??m?zda duruyor.
  ??eriat geliyor? ??rp?n??lar? yerini ?Bari bizim ?zg?rl?klerimiz tehlikeye girmesin? durumuna b?rak?yor.
  T?m bu geli?melerin tam orta noktas?nda da Y?K ve ?niversiteler duruyor. ?Mazlum ve haklar? elinden al?nm??? kurgusunu ba?ar?yla uygulayan gerici ?evreler son sahneyi oynamaya haz?r olduklar?n? d???n?yorlar. Ne verilirse verilsin hep daha fazlas?n? isteyen ancak kendi ideolojilerinin t?m devlete egemen oldu?u ?lkelerde kar?? tarafa en ufak bir taviz vermeyen zihniyetlerinde de?i?me yok. Ba?ta sat?lm?? kalemler ve ?Onlardan g?r?n?rsem belki durumu idare ederim? zihniyetindeki d?nekler bu i?in b?yle olmad???n?, asl? varken bu ideolojinin ?mi? gibi? olanlara ?imdilik katland???n? anlad?klar?nda ?ok ge? olacak.
  Bir?ok yeri didiklenmi? olsa da temel olarak darbe mant??? i?inde haz?rlanm?? bir Anayasa?n?n sonu? olarak ?lkeyi 400 milyar dolar borcu olan, tersanelerine, topraklar?na, haberle?me sistemlerine girilmi?, gen?lerinin yar?s?ndan fazlas?n?n bir Avrupa ?lkesine kapa?? atmak i?in ?abalad???, bir zamanlar kazmayla, k?rekle kovalad??? emperyalistlerin ?n?nde bug?n el pen?e divan duran bir ?lke haline getirmi? oldu?u bir ger?ek. Ve tabii ki bu Anayasa?n?n bir an ?nce de?i?tirilmesi gerekiyor. Ama Anayasa?lar?n, sonu? olarak, o toplumu olu?turan kesimlerin t?m?n?n refah? ve haklar? i?in d?zenlenmesi, ya da devleti siyasi ve ekonomik olarak elinde tutan g??lerin bu durumlar?n? daha da g??lendirecek ?ekilde yeniden yaz?lmas? ?yle keyfi olu?acak bir durum de?il. Bu demokratik(?) payla??m sava??n?n taraflar? g??leri oran?nda Anayasa?n?n ve haklar?n?n sahibi olabilecekler.
  Tam bu noktada en az?ndan Millet Meclisi?nde yeterli g?c? oldu?unu d???nen AKP d??meye bast?. ?? hayat?na ABD b?y?kel?ili?inde ba?lay?p bir uluslararas? para ?irketinin yoksul do?udaki halklar ?zerinden daha fazla nas?l k?r edebilece?i i?in u?ra?m?? yeni ithal Bakan ve di?erleri, temsil ettikleri g??lerin ??karlar?n? korumak i?in ?zellikle ?lke sat???nda en ?nemli engeli olu?turan mahkeme kararlar?n?n ?n?n? k?kten kesmek amac?yla bu Anayasa de?i?ikli?ini g?ndeme getiriyorlar. Bu arada sa?a sola verilen havu? misali tavizlerin de g?vdesi gitmi? bir ?lkede kimseye faydas?n?n olmayaca?? ger?e?i d?rt bir taraftan karart?l?yor.
  Anayasa?n?n sivilli?ini sadece onu yazanlar?n akademisyen olmas? sa?layamaz. 12 Eyl?l Anayasa?s? da Prof. Ald?ka?t? taraf?ndan yaz?lm??t? ve Ald?ka?t? da bir ?niversite hocas? idi ama Y?K??n temel prensiplerini o yazd?, ya da yazd?rd?lar. ?imdi, son 25 y?l?n? yava? yava? azalan da olsa bask? i?erisinde ge?irmi? ?niversite ?evrelerinin, ?denize d??en, y?lana sar?l?r? gibi bu s?zde sivil Anayasa yazma meselesinin arkas?na d??mesinin ?niversitelere faydas? olmayaca?? ?imdiden belli. Temel sorun, ?lkede ya?ayan b?y?k ?o?unlu?un ?lkenin kaderiyle ilgili karar verme yetkisinin elinden al?n?yor olmas?nda. E?er bu Anayasa?n?n yaz?lmas?nda (g?r?? alma s?n?rlamas?nda de?il) bizzat meslek odalar?, akademik kurulu?lar, i??i sendikalar? yer almazlarsa ortaya ??kacak sonu? 12 Eyl?l Anayasa?s?na rahmet okutacak. Belki yeni Anayasa ile ?niversite y?neticileri daha ?l??l? davranmak zorunda kalacak, belki yeni Anayasa ile t?rbanl? k?zlar okullara girecek, belki isteyen sokakta daha rahat kendi dilinde ?ark? s?yleyecek ama yeni Anayasa ile hi?bir kuvvet, ?rne?in Petkim?in, limanlar?n, Telekom?un, rant? y?ksek kamu arazilerinin sat???n?n engellenmesi i?in mahkemelere de ba?vuramayacak.
  Hep beraber ?ark? s?yleye s?yleye, hoplaya z?playa, 2007 model s?m?rge olman?n nimetlerinden (?) yararlanaca??z.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net