Kanalt?rk ana habere kapatma

AKP?ye muhalif ?izgisiyle bilinen Tuncay ?zkan??n kanal? Kanalt?rk?e b?y?k bir ceza verildi. ?nceki ak?am uygulamaya ba?layan cezaya g?re, Kanalt?rk??n ana haber b?lteni, alt? g?n s?reyle yay?nlanmayacak.


AKP?ye muhalif ?izgisiyle bilinen Tuncay ?zkan??n kanal? Kanalt?rk?e b?y?k bir ceza verildi. ?nceki ak?am uygulamaya ba?layan cezaya g?re, Kanalt?rk??n ana haber b?lteni, alt? g?n s?reyle yay?nlanmayacak.
RT?K a??klamas?nda karara ili?kin ?u ifadeler kullan?ld?: ?Kanalt?rk, yasal d?zenleme ve ilke ve karar?m?za kar??n, se?im d?nemi i?inde 24-25-26-28 Haziran 2007 tarihleri aras?nda saat 20:00?da yay?nlanan Ana Haber B?lteni ve saat 13:00?da yay?nlanan Edit?r Masas? isimli ??le haberlerinde yer verilen siyasi haberlerde bir?ok siyasi partinin haberleri g?ncel olarak aktar?l?rken, Adalet ve Kalk?nma Partisi ile ilgili haberler ve h?k?metin uygulamalar?n?n Ba?bakan Tayip Erdo?an??n ge?mi?teki konu?malar?na da vurgu yap?larak komuoyu y?nlendirebilecek yorumlarla aktar?ld???, tek y?nl?, taraf tutan yay?nlar yap?ld??? Radyo Televizyon ?st Kurulu ile ?zleme ve De?erlendirme raporundan anla??lmaktad?r.?
Tuncay ?zkan??n sundu?u ?S?z Meclisi? program?na da dokuz kez kapatma cezas? verildi.
Kanalt?rk??n internet sitesinde ?Tuncay ?zkan?dan ?ok ?nemli a??klamalar? ba?l???na t?kland???nda ise ?u uyar?yla kar??la??l?yor: ?Tuncay ?zkan ?nemli a??klamas?n? yapam?yor. RT?K, Kanalt?rk Ana Haber B?ltenini bug?nden itibaren 6 g?n s?reyle kapatt?.? Kanal, izleyicilerini dayan??maya ?a??rd?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net