?Sermayeye M?sl?man? anayasa

12 Eyl?l cuntas?n?n kendisini kefil g?stererek kabul ettirdi?i bask?c?, ceberrut, yasak?? anayasan?n ?eyrek as?rl?k k?t? ?nl? uygulamalar?na ra?men h?l? varl???n? s?rd?r?yor olmas? bile tek ba??na, sivil, demokratik,...


12 Eyl?l cuntas?n?n kendisini kefil g?stererek kabul ettirdi?i bask?c?, ceberrut, yasak?? anayasan?n ?eyrek as?rl?k k?t? ?nl? uygulamalar?na ra?men h?l? varl???n? s?rd?r?yor olmas? bile tek ba??na, sivil, demokratik, ?zg?rl?kten yana, halk?? bir anayasa talebinin canl? ve kitlesel olmas?na yetiyor.
12 Eyl?l??n ?r?n? olan ?zal?la ba?layan sivil anayasa tart??malar? d?nemin kendine ?zg? ko?ullar? alt?nda daha ?ileriden? yap?lm??t?. Ancak bu ?ilerilik? d?zeyi nitelik olarak ?bir darbe daha olursa Demirel?de kom?nist olur? sonucunun ??kar?lmas?ndan ?teye ge?emedi. Malum yak?n tarihimizde ger?ekle?tirilen iki postmodern darbe Demirel?i kom?nist yapamad? fakat darbe orta?? olmas?n? sa?lad?!!
Kitlelerin talepleriyle asli unsur olarak yer almad???, temsilcilerinin de ?izilen burjuva ?er?eveye uygun pozisyonla kat?ld??? bu tart??malar bir?ok kesimde bir beklenti yaratt??? kadar, mevcut d?zen partilerinin sistemi yeniden yap?land?rma projesine de birer dolgu malzemesi olmaktan ?teye ge?emedi.
Sonu?ta d?zen partilerinin kitlelerin taleplerini yerine getirme noktas?nda ayr??t?klar? de?il, sermayenin ihtiya?lar?n? en ileri d?zeyde ger?ekle?tirme noktas?nda birlik ve kararl?l?klar?n? deklare ettikleri bir ?ova d?n??m??t?r.
?imdi AKP de ayn? yolu izliyor. Devletin i?leyi?inin, kurumlar aras? ili?kilerin, yetki ve otoritenin kullan?lmas?n?n piyasa ko?ullar?na g?re yeniden dizayn edilmesi gere?ini yerine getirmektedir.
Zaten yeni anayasa tasla?? ile h?k?met program? aras?nda sadece bir karbon k???d? bulunmakta. ?Yeni? s?zc??? ise i?inden ge?ilen d?nemde gelece?e dair sermayenin ??karlar?n? ifade etmektedir. Yeni diye ??kar?lan T?rk Ceza Kanunu (TCK) d?k?len uygulamalar?yla ortadad?r. Ki?isel-sendikal-siyasal hak ve ?zg?rl?kler ?zerinde kelep?eden kelep?eye ku? u?uyor h?l?.
Dolay?s?yla 4.5 y?ll?k h?k?met d?neminde fiilen icra etti?i uygulamalar? ile ?kendine M?sl?man? olmay? a?an AKP, hem kendine hem de sermayeye M?sl?man bir anayasan?n yaz?l? hale getirilmesi ?erefine nail olacak ve ma?dur-mazlum postuna s??mayarak daha da sald?rganla?acakt?r.
??nk? h?k?metin Meclis??e kabul edilen ekonomik ve siyasi program?, karakterinde ta??d??? halk ve ?lke d??manl??? temelindeki ?eli?kisinden dolay? ancak ve ancak fa?izan y?ntemlerle desteklenerek hayata ge?irilebilecek mahiyettedir. B?ylece Demirel gibi AKP de ikinci darbeyi yemeden bu anayasa ve program? ile en b?y?k darbeyi ba?ta y?zde 46.7 olmak ?zere b?t?n T?rkiye halk?na vuracakt?r.
?lhan Karakurt (ANTALYA)
www.evrensel.net