Sokak ortas?nda ka??rma giri?imi

Cenan Altun? adl? 20 ya??ndaki bir gen?, ?nsan Haklar? Derne?i Ankara ?ubesi?nde bas?n toplant?s? yaparak, Sincan?da polis taraf?ndan ka??r?lmak istendi?ini a??klad?.


Cenan Altun? adl? 20 ya??ndaki bir gen?, ?nsan Haklar? Derne?i Ankara ?ubesi?nde bas?n toplant?s? yaparak, Sincan?da polis taraf?ndan ka??r?lmak istendi?ini a??klad?.
Altun?, 10 Eyl?l g?n? 23.00 sular?nda Sincan?daki evine do?ru giderken, ?? polis taraf?ndan durduruldu?u anlatarak, ??kisi kollar?mdan tuttu, di?eri de ?zerimi ve ?antam? aramaya ba?lad?? dedi. Kendilerini polis diye tan?tan bu ?? ki?inin, ?Neden bu i?lerle u?ra??yorsun?? diye sorduklar?n? ifade eden Altun?, ?Bu s?rada ?antam? arayan ki?i, kimli?ime bakt?. Bir aranmam olmad???n? ??renince, biriyle telefonda konu?maya ba?lad?. Benimle ilgili bilgiler ald?. Bu s?rada kollar?mdan tutan di?er iki ki?i, beni uza?a g?t?rmeye ?al??t?lar? dedi. Polislerin kendisini ka??rmaya ?al??t???n? ifade eden Altun?, bu s?rada cep telefonunun ?ald???n?, arayan ki?inin annesi oldu?unu ??renince polislerin de tela?land???n?, ??imdilik bu kadar? deyip gittiklerini s?yledi.
ESP S?zc?s? Filiz Ulu?elebi ise ayn? g?n ayn? saatlerde Mehmet K?rg?l adl? ba?ka bir ESP ?yesinin de benzer bir olayla kar??la?t???na dikkat ?ekerek, muhaliflere ve emek?ilere y?nelik sald?r?lar?n, Polis Yasas??n?n ??kmas?n?n ard?ndan artt???n? s?yledi. Ulu?elebi, konuyla ilgili su? duyurusunda bulunacaklar?n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net