Abe daha fazla dayanamad?

Japonya?n?n skandallarla g?zden d??en muhafazak?r Ba?bakan? ?inzo Abe, iktidara geli?inin birinci y?l? dolmadan s?rpriz bir kararla istifa etti. Birka? g?n ?nce Japonya?n?n ABD ?nderli?indeki Afganistan i?galine destek s?resini ...


Japonya?n?n skandallarla g?zden d??en muhafazak?r Ba?bakan? ?inzo Abe, iktidara geli?inin birinci y?l? dolmadan s?rpriz bir kararla istifa etti. Birka? g?n ?nce Japonya?n?n ABD ?nderli?indeki Afganistan i?galine destek s?resini uzatmamas? halinde istifa edebilece?ini s?ylemi? olan 52 ya??ndaki Abe d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ba?bakanl?k g?revinden istifa etmeye karar verdi?ini belirterek, Liberal Demokrat Parti (LDP) y?netiminden de ayr?ld???n? kaydetti.
?Elimden gelen en b?y?k gayreti g?sterdim. Ancak partim, benim y?z?mden muhalefet partileriyle masaya oturam?yor? diyen Abe, LDP?den ?en k?sa zamanda yeni bir dayanak noktas? ve yeni bir lider se?mesini? istedi.
Shinzo Abe?nin kurdu?u h?k?met, bir dizi skandalla sars?lm??, bu nedenle LDP de ge?en ayki ?st Meclis se?imlerinde a??r bir bozguna u?ram??t?. Eski Ba?bakan Abe, o zamandan bu yana, istifa ?a?r?lar?yla kar?? kar??yayd?.
?Ter?rizmle sava?? vurgusu
?Japon halk?n?n destekleyebilece?i ve g?venebilece?i bir lidere ihtiyac? oldu?unu? da belirten Abe, ?bu liderin ter?rizmle sava?maya muktedir olmas? gerekti?ini? de ?zellikle vurgulayarak, ABD ile ili?kileri ima etti. Abe, pasifist Japon Anayasas??n? de?i?tirerek, ??z savunma g?c?? durumunda olan askeri birlikleri, ?tam te?hizatl?? bir orduya d?n??t?rmek istiyordu.
?kinci D?nya Sava???ndan sonra Japonya?da se?ilen en gen? ba?bakan olan Abe?nin halk aras?ndaki pop?laritesi son zamanlarda en d???k seviyede bulunuyordu.
Bu arada uzmanlar, erken genel se?im ihtimalinin d???k oldu?unu belirtiyorlar.
Yomiuri gazetesi taraf?ndan hafta sonunda yap?lan bir kamuoyu ara?t?rmas?na g?re, Japon halk?n?n y?zde 30?undan daha az? Abe?ye destek veriyordu. Abe, iktidara y?zde 60 oy oran? ile gelmi?ti.
Abe?nin lideri oldu?u Liberal Demokratik Parti, ?n?m?zdeki g?nlerde toplanarak yeni liderini belirleyecek.
Piyasalar? da etkiledi
?te yandan Abe?nin istifas?, Japon borsas?n? da etkiledi. S?rpriz istifayla sars?lan Nikkei indexi, g?ne y?zde 0.5 d????le ba?lad?. Yat?r?mc?lar, Abe?nin s?rpriz ayr?l???n?n b?t?e ve mali politikalar konusunda ?n?m?zdeki g?nlerde g?r???lecek bir?ok kilit sorunu ?ortada? b?rakt???n? belirtiyor. Ancak baz? kesimler ise borsan?n ilk tepkisinin ard?ndan ??abuk? toparlanaca??n? ifade ederek, Abe?nin istifas?n?n ? uzun d?nemde olumlu? olabilece?ini de ifade ediyor. (DI? HABERLER)

Skandallarla an?lan h?k?met

Japonya?da ge?en ay yap?lan se?imlerde a??r bir yenilgi alan ve bu se?imlerin ard?ndan s?rekli kan kaybeden Japonya Ba?bakan? ?inzo Abe, ?sert? s?ylemleriyle dikkat ?ekiyordu. Baz? kesimlerce ?Japon neo-con? olarak nitelendirilen Abe?nin, Japon siyasetindeki h?zl? ??k??? ile ini?i ??yle geli?ti;
26 Eyl?l 2006: Abe, y?zde 60 ?o?unluk oyuyla ba?bakan se?ildi.
21 Aral?k: Kabinedeki ilk skandal ve fire. Vergi ??leri ?efi?nin, h?k?met b?t?esiyle metresine ev a?t??? ortaya ??kt?. ?ef Masaaki Homma istifa etti.
27 Aral?k: Skandal ve istifalar s?r?yor. Y?netimsel Reform Bakan? G. Sata, ?uygunsuz? mali a??klamalar? nedeniyle g?revi b?rakt?.
27 Ocak: Sa?l?k Bakan??n?n gaf?. Bakan H. Yangisawa, kad?nlar? ?do?um makinesi? diye niteledi. Yo?un bask?lar nedeniyle ??z?r? diledi.
28 May?s: Tar?m Bakan? T. Matsuoka, skandallar zinciri nedeniyle kendini ast?, Abe h?k?meti sars?lmaya devam etti.
15 Haziran: Abe?ye destek yar?ya yar?ya (y?zde 30) d??t?.
3 Temmuz: Hiro?ima ve Nagasaki gaf? nedeniyle bask? alt?nda olan Savunma Bakan? F. Kyuma istifa etti.
29 Temmuz: Abe?ye se?im darbesi. Ba?bakan?n partisi, Meclis?in ?st Kanad??ndaki ?o?unlu?u kaybetti.
1 A?ustos: Yeni Tar?m Bakan? N. Akagi de yolsuzluk nedeniyle istifa etti.
3 Eyl?l: Kabinenin 3. Tar?m Bakan? T. Endo da yine yolsuzluk su?lamalar? nedeniyle istifa etti.
9 Eyl?l: Ba?bakan, Japon gemilerinin ABD operasyonlar?na destek vermeye devam etmemesi halinde istifa edece?ini a??klad?.
12 Eyl?l: Japon Ba?bakan??n?n istifas? geldi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net