13 Eylül 2007 00:00

EMEK G?NL??

Hak-?? ve T?SK?in ortakla?a d?zenledi?i ve AB taraf?ndan desteklenen ??? Kanun?unun Etkin Uygulanmas?nda ?kili Sosyal Diyalog Modeli Olu?turma Projesi? kapsam?nda ?nceden haz?rland??? gibi,...

Paylaş

Hak-?? ve T?SK?in ortakla?a d?zenledi?i ve AB taraf?ndan desteklenen ??? Kanun?unun Etkin Uygulanmas?nda ?kili Sosyal Diyalog Modeli Olu?turma Projesi? kapsam?nda ?nceden haz?rland??? gibi, patron ve i??i sendikas? sosyal diyalog protokol? imzalam??. Hay?rl? olsun!
?mzalanan protokol ilk de?il. Daha ?nce ?? Yasas??n?n de?i?im s?recinde ayn? ?eyleri ya?am??t?k. Tabii sadece imzalan protokol de?il, yap?lan konu?malar ve ortaya ??kan sonuca bak?l?rsa, ideolojik sendikac?l?k de?il, uzla?mac? sendikac?l?k yapmak gerekir diye i?i tatl?ya ba?lam??lar. Bunlar? yaparken fonlar?yla birlikte AB ?lkelerinden ?rnekler al?yorlar.
Birde ideolojik sendikac?l?k meselesi var, biz bunu yapmayaca??z diye, sermayenin ?n?nde yemin ediyorlar. Vakti zaman?nda yine ?? i??i sendikas? ile T?SK ile ya?anan sorunlar?n? ??z?m?ne dair bir toplant?da, Refik Baydur?a sordu?um soruya verdi?i cevap, ?sen 12 Eyl?l ?ncesinden kalma ideolojik sendikac?l??? savunuyorsun, ?imdi bunun yeri yok? olmu?tu. Bu cephede de?i?en bir ?ey yok, manzara yine ayn? manzara, giderek kendi kapitalist anlay???n? g??lendirerek egemen k?lmaya devam ediyorlar. ???i ve kamu emek?ileri ?zerindeki bask?lar, i? cinayetlerinden can vermeler, fabrikalarda daya?a varan a?a??lama ve s?m?r? s?r?yor.
Hak-???in ?rg?tl? oldu?u i?yerlerinden gelen i??i mektuplar?n?n anlatt?klar? buralar?n k?lelik ko?ullar?ndan farkl? olmad???n? g?steriyor. Buna ra?men bir sendikac? nas?l bu kadar, sermayenin de?irmenine su ta??r, Ba?bakan? el ?st?nde tutar? AB?den ald?klar? sosyal diyalogcu, uzla?mac? sendikac?l?k bunu ???tl?yor ??nk?.
Peki AB i?indeki ?lkelerde ne oluyor? Biraz i?yerlerine gitseler, i??ilerle do?rudan konu?salar AB i?inde her ?eyin g?ll?k, g?listanl?k olmad???n? g?recekler. Ama onlar ne yap?yor, gidip be? y?ld?zl? otel lobilerinde yine kendileri gibi sendikac?larla g?r???p sosyal diyalogu ??renip geliyorlar. En son Almanya?da yasaklanmaya ?al???lan demiryollar? grevi bunlar i?in bir ?ey ifade etmiyor. Polanya?dan Almaya?ya g?? eden bir ??retmenin i?siz kalmamak i?in bir ??retmenin ald??? ?cretin d?rtte birine ?al??mak zorunda kald??? ve binlerce ??retmenin b?yle oldu?u da... Orada ya?ayan di?er ?lke vatanda?lar?n?n kay?t d??? nas?l ?al??t?r?ld?klar? ve sosyal g?vence olmadan nas?l kullan?ld?klar?na tan?k olduk. ?1980 y?llarda Almanya bir i??i cennetiydi, ?imdi i??iler i?in cehennem oldu? diyen i??inin sesi kula??mda.
???iler grevdeyken, patronun i?erde i??i ?al??t?rd???n?n ve buna m?dahale edemediklerini, ettikleri ko?ullarda polisin zoruyla kar?? kar??ya kald?klar?n s?ylemi?lerdi. Hem grev k?r?c?l??? yapan i??iler sosyal g?venceden yoksun ve kay?t d??? olarak ?al??t?r?ld??? s?ylenmi?ti. AB ?lkeleri i?inde ya?ananlar?n bu k??eden tamam?n? anlatmak zor ve imkans?z. Hak-?? h?zla bir h?k?met sendikas? olmaya do?ru ilerliyor. Daha ?nceleri h?k?met sendikas? olmaya ?al??an ve olanlar vard?. Fakat ?imdi hepsine rahmet okutacak bir durum var, ba?bakana d?z?len ?vg?ler ve sonras?nda T?SK ile yap?lan ortak etkinliklere ortaya bir ?ey ??kar?yor. Patronlara s?n?rs?z bir s?m?r? yolu a??l?yor ve bunun do?ru oldu?unu sendikac?lar kendi a?z?yla s?yl?yor. Biz ideolojik sendikac?l?k istemiyoruz, sosyal diyalog ve uzla?ma istiyoruz. Kiminle; patronlarla, nas?l; i??iyi biraz daha ezerek ve s?m?r?ye maruz b?rakarak. Bu yolun varaca?? yer sendikac?l?k, i??i haklar?n?n korunmas? ve geli?tirilmesi de?ildir. As?l olan patronun ??karlar?n?n korunmas?d?r. Ve as?l ideolojik sendikac?l?k budur ve bu ideoloji i??i s?n?f?n?n de?il, patronlar?n ideolojisidir.
Seyit Aslan
ÖNCEKİ HABER

?Aray? iyi de?erlendirdik?

SONRAKİ HABER

AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa