AVRUPA GER?E?

 • ?ABD ?slerini havaya u?urmay? kafaya koyan radikal dinciler y?zde 35 hidrojen peroksit i?eren 750 kg patlay?c? sat?n ald?. Polis, grup ba?? Fritz G?nin arabas?na yerle?tirdi?i dinleme aletiyle b?t?n geli?meleri an?nda takip etti.


  ?ABD ?slerini havaya u?urmay? kafaya koyan radikal dinciler y?zde 35 hidrojen peroksit i?eren 750 kg patlay?c? sat?n ald?. Polis, grup ba?? Fritz G?nin arabas?na yerle?tirdi?i dinleme aletiyle b?t?n geli?meleri an?nda takip etti. Bir temmuz gecesi, polis y?zde 35?lik hidrojen peroksitli bidonlar? i?inde y?zde 3 hidrojen peroksitli olan ayn? bidonlarda de?i?tirdi. Hi?bir ?eyin fark?nda olmayan ter?ristler h?l? bidonlar?n i?inde y?zde 35?lik hidrojen peroksit oldu?unu sanarak bombalama planlar?n? s?rd?rd?. ?ki hafta sonra yap?lmas? gereken ?ov iki k?y polisinin bu ki?ilerin arabas?n? durdurarak kimlik sormas? ?zerine erkene al?nd?.? (6 Eyl?l tarihli Alman gazeteleri)
  Bu sat?rlar s?radan bir polisiye dizisinin senaryosundan de?il, ge?en hafta Almanya?da ABD?ye ait ?sleri bombalayacaklar? gerek?esiyle, ??kinci D?nya Sava???ndan bu yana en kapsaml? operasyon?da tutuklanan ve aralar?nda bir T?rkiye k?kenlinin de oldu?u ?Albericht Operasyonu?na dair yaz?lan haberlerden...
  ?Almanya?ya kar?? b?y?k ter?r sald?r?s? plan?? diye duyurulan operasyonda, sald?r? plan? yapt??? ileri s?r?len radikal dincilerin alt? ayd?r istihbarat ?rg?tlerince ad?m ad?m izlendi?i, patlay?c? diye al?nan hidrojen peroksit bidonlar?n?n de?i?tirildi?i bilindi?i halde, olay ?srarla halen ?Almanya?y? havaya u?uracaklard?? diye veriliyor.
  Bas?n ve politikac?lar, bilin?li olarak istihbarat ?rg?tleri taraf?ndan servise sunulan b?t?n bilgileri, belgeleri hi? sorgulama ihtiyac? duymadan yay?nlad?, ?zerinde yorumlar yapt?. B?y?k olas?l?kla 11 Eyl?l sald?r?s?n?n y?l d?n?m?ne denk getirilmek istenen, ancak iki k?y polisinin ?i?i berbat etmesi? ?zerine kurulu bu durumun ger?ek olup olmad??? elbette incelenmeli. Hatta, g?zalt?na al?nanlar?n istihbarat ?rg?tleriyle ili?ki d?zeyleri de ara?t?r?lmal?. ??nk?, istihbarat ?rg?tlerinin ?eli?kili a??klamalar?, gereksiz abart?lar? i?in giderek bilin?li bir plandan ibaret oldu?u ku?kusunu g??lendiriyor. Olay?n ?zerinden ge?meden bir hafta ?Bild? gazetesi bile polis ve savc?l???n a??klamalar?n?n ?eli?kilerle dolu oldu?unu yazd?.
  Bu nedenle, bidonlar de?i?tirildi?i i?in ger?ekle?me ihtimali y?zde s?f?r olan bir intihar sald?r?s? senaryosu ?zerinden toplumda derin korku ve endi?e yarat?lmak istendi?i, b?ylece yine ?e?itli hak gasplar?n?n planland??? ortada.
  Hele i?in i?inde bir de CIA varsa, duruma daha bir ku?ku ile bakmakta yarar var. ?Der Spiegel? dergisi, s?z konusu grubun ABD ?slerine sald?r? d?zenleyece?i bilgisinin ilk olarak G-8 Zirvesi s?ras?nda Almanya Ba?bakan? Angela Merkel?e, ABD Ba?kan? George W. Bush?un s?yledi?ini yaz?yor. Bu tarihten itibaren her sal? g?n? grubun izlenmesiyle elde edilen bilgilerin Ba?bakanl?k Dairesi?nde ele al?nd???, analiz edildi?i belirtiliyor. Ayr?ca Berlin?de kurulan bir Alman-Amerikan g?venlik biriminin olayla yak?ndan ilgilendi?i yaz?l?yor. Yine Der Spiegel?e g?re Washington, s?rekli bu gruba operasyon d?zenlenmesi i?in Berlin?e yo?un bask? yap?yordu.
  Almanya?da daha ?nce de ABD?nin istemi do?rultusunda bu t?rden g?r?lt?l? operasyonlar ger?ekle?tirildi ve yakalananlar, ?rne?in Fasl? ?niversite ??rencisi M?nir El Muttasadik?ta oldu?u gibi, ?nce ?b?y?k ter?rist? ilan edildi sonra mahkemeler taraf?ndan serbest b?rak?ld?.
  11 Eyl?l??n birinci y?l d?n?m?nde, yani 2002?de, yine ABD ?zerinden gelen istihbarat bilgisine dayan?larak Heidelberg?de T?rkiye k?kenli Osman Petmezci, ?ABD ?ss?n? havaya u?uracakt?? denilerek g?zalt?na al?nd?, g?nlerce sorguland?, aylar sonra su?suz oldu?u anla??l?nca serbest b?rak?ld?.
  Ama, bu t?rden operasyonlar hep toplumda ?ter?r? korkusunu diri tutmak ve demokratik haklar?n budanmas?nda bir vesile olarak kullan?ld?. Daha do?rusu bu operasyonlar?n hak gasplar?na toplum i?inde bir destek sa?lamak i?in yap?ld??? daha fazla a??rl?k kazan?yor.
  Bu son operasyon ?ncesinde, muhafazakar partiler aylard?r internet arac?l???yla ?zel bilgisayarlar?n aranmas?n? talep ederken, yakalananlar?n emri, internet ?zerinden Pakistan?dan ald??? durmadan man?etlere ??kart?ld?. Sald?r? plan? ile bilgisayar/internet aras?ndaki ili?kiye ?zel vurgu yap?ld?. Alttan alta ?zel bilgisayarlar?n izlenmesine izin verilmesi durumunda bu t?rden planlar?n erken ortaya ??kar?laca?? i?lendi. Bu arada emrin ABD?nin hedefinde olan Pakistan?dan gelmesi bir tesad?f olmasa gerek.
  Di?er bir ?nemli nokta, yarat?lan bu ortam ?zerinde Almanya?da ya?ayan 3.2 milyon M?sl?mana kar?? toplum i?erisinde ku?ku ve ?nyarg? bir kez daha k?r?klendi. Yakalananlar?n ikisinin M?sl?manl??? se?en Alman gen?ler olmas?, ?evdeki ter?rist? propagandas?na h?z verildi ve Almanya?n?n somut olarak ?ter?r tehdidi? alt?nda oldu?undan dem vuruldu.
  B?t?n bunlar?n 11 Eyl?l??n y?l d?n?m?ne denk getirilmesi elbette ak?llardaki ku?kular? g??lendiriyor. Ama bundan da ?nemlisi, 6 y?ld?r demokratik haklarda ?ter?r korkusu? ile yap?lan budamalar, yine bu gerek?eyle budanmaya devam edilmek istendi?idir. ?imdi bir ad?m daha ileri gidilerek, ba?ta M?sl?man cemaatler olmak ?zere herkese ??pheli ki?ileri polise bildirme ?a?r?s? yap?l?yor. B?ylece ?lke i?erisinde herkesin birbirinden ku?kulanmas?n?n zemini yarat?l?yor. Emek?iler aras?ndaki b?l?nm??l???n derinle?tirilmesi ?zerine kurulu bu planlar?n p?sk?rt?lmesi i?in elbette herkese b?y?k sorumluluklar d???yor. 15 Eyl?l?de Berlin?de Alman askerlerinin Afganistan?dan ?ekilmesi talebiyle yap?lacak g?steriye kat?lmak da bu sorumlulu?un bir par?as?.
  Y?cel ?zdemir
  www.evrensel.net