TABLO

 • Ge?en haftaki yaz?m?zda AKP?nin 3. h?k?met program?n? ?zet olarak ele alm??t?k. Bu programda emek?ilerin, i??ilerin, i?sizlerin, evsizlerin, k?yl?lerin, gen?lerin, ??rencilerin? k?saca ezilenlerin yer almad???n? belirtmeye ...


  Ge?en haftaki yaz?m?zda AKP?nin 3. h?k?met program?n? ?zet olarak ele alm??t?k. Bu programda emek?ilerin, i??ilerin, i?sizlerin, evsizlerin, k?yl?lerin, gen?lerin, ??rencilerin? k?saca ezilenlerin yer almad???n? belirtmeye ?al??m??t?k.
  Ancak buna ra?men halk? ?kand?rma? ama?l?, umudu elinden al?nm?? yoksullar ve emek?ilerin duygular? ihmal edilerek umut tacirli?ine devam edilmektedir.
  H?k?metin ba?? bir a??klamas?nda; ?2013?e kadar herkes ev sahibi olacak? buyurmu?lar. Her emek?inin ve yoksulun ev sahibi olmas?n? kim istemez ki. Peki bu m?mk?n m?? Ba?tan sona do?ru, serbest piyasac? tema ile yaz?lm??, tekellerin talebi do?rultusunda ?ekillendirilmi? bir h?k?met program?ndan nas?l oluyor da ?herkesin ev sahibi olma? sonucu ??kabilmektedir? Bu kocaman bir aldatma s?ylemidir. ??nk? ?nceki sermaye yanl?s? t?revleri de (Tansu ?iller H?k?meti) herkese 2 anahtar vaat etmi?ti, ancak olan anahtarlar? da emek?ilerin elinden alm??lard?.
  Neden aldatma oldu?unu k?saca ele alal?m:
  1.) ?retim alan?n? serbest piyasaya devretmekle ?v?neceksin, (h?k?met program?nda ?v?n?le s?z edilmektedir) istihdam sa?layan ve ?alt?n yumurtlayan tavuk? olarak nitelendirilen b?t?n Kamu ?ktisadi ??letmeleri?ni pe?ke? ?ekerek ?retim ve istihdam sa?layan ara?lar? ortadan kald?rarak i?sizli?i ??? gibi b?y?teceksin, sonra da kalk?p; ?her kes 5 y?l i?inde ev sahibi olacak? iddias?nda bulunacaks?n. Buna kargalar bile g?ler.
  2.) D?nyan?n en y?ksek faizi verilerek, s?cak para olarak adland?r?lan ve her an geri gidebilecek olan s?cak paran?n 100 milyar dolara ??kmas?na sebep olundu?u gibi, istihdam yarat?c? hi?bir yat?r?m da yap?lmamaktad?r. ?stelik rant ekonomisinin yarat?lmas? i?in her t?rl? te?vikte bulunarak halktan ve emek?ilerden toplanan vergileri faiz ad? alt?nda rant??lara aktararak kamu hazinesini soyduracaks?n, sonra da umut tacirli?i yaparak her kes konut sahibi olacak diyeceksin. Pes do?rusu!
  3.) Rant??lar devlete bor? verdikleri her 100 YTL kar??l???nda y?zde 18 faiz al?rken (?stelik vergisini vermemekte), kamu emek?ileri yapt?klar? toplu g?r??melerde; ?madem b?y?me y?zde 7 deniyor bu b?y?meden pay?m?z? istiyoruz. Ayr?ca insanca ya?am i?in eme?imizin kar??l??? olan ?cretlerimizin iyile?tirilmesini istiyoruz? taleplerine kar??l?k, g?r??melere kat?lan Devlet Bakan?; ?B?y?meyi siz sa?lamad?n?z ki, ?zel sekt?r sa?lad?, o nedenle b?y?meden size pay veremeyiz.? diye yan?tlam??t?. Bu yakla??mda olan bir siyasi anlay???n uygulayaca?? programdan ?herkese bir ev? sonucunu beklemek fazlaca iyimserlik olur.
  A??kt?r ki kriz tehdidi ile ?y?r?yen? bir serbest piyasa ekonomisinin sa?layaca?? b?y?meden pay alamayacak olan emek?ilerin konut sahibi olacak kadar gelire sahip olmalar? da olanaks?zd?r.
  Herkesi ev sahibi yapma iddias? ile ortaya ??kan Mortgage uygulamas? ABD?de iflas?n e?i?ine gelmi?, ge?ici bir m?dahale ile bu iflas ertelenmi? g?r?nmektedir. Ancak her an ??kme riski ile kar?? kar??yad?r. Fon bankalar?na yeni rant alan? yaratan bu uygulama ev sahibi olmak isteyenler i?in bir tehlikedir ve orta d?zeyde geliri olanlar i?in ise 20-30 y?ll?k taksitlerle geleceklerini ipotek alt?na almak anlam?na gelecektir. T?rkiye?de de uygulanmaya ?al???lan Morgage sisteminin y?r?mesi olanaks?zd?r: A?l?k s?n?r?n?n, 865 YTL, yoksulluk s?n?r?n?n 2 bin 250 YTL, i?sizli?in oran olarak y?zde 25, rakam olarak ise 10 milyon ki?i ile ifade edildi?i bir tabloda herkesin ev sahibi olaca??n? iddia etmek k?t? niyetli bir yakla??md?r.
  Herkesin konut sahibi olmas?; serbest piyasac?, ?zelle?tirmeci, kamu kaynaklar?n? pe?ke? ?eken, s?rekli kriz ?reten, her t?rl? d?zenleme ve yasay? bir avu? mutlu az?nl???n ??karlar? i?in yapan bir ?iktidar? anlay???ndan emek?ilere ve evsiz yoksullar yarar?na bir sonu? ??kmaz.
  Halk?n konut sorunu elbette ??z?lmelidir. Bu sorunun ??z?lmesi ancak sosyal konut projesi ile ve herkese i? imkan? yaratmakla m?mk?nd?r. Bu uygulama ise,b?t?n ?retim ara?lar?n?n ?retenlerin eline ge?ti?i, insanca ya?am? esas alan, her yurtta??n ?retimde yer almas?n? sa?layan ve herkese ?retti?i kadar hak veren , gelir da??l?m? aras?ndaki u?uruma olanak vermeyen, emek s?m?r?s?n? ortadan kald?ran sosyalist bir ekonomik sistemde olanak vard?r.
  Ba?tan a?a?? tekelci sermayenin talepleri do?rultusunda ?ekillenen, kar? ve sermayeyi esas alan, s?m?r?n?n had safhada oldu?u kapitalist sistemde herkesin ev sahibi olmas?n? beklemek hayal olur.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net