Yeni anayasa i?in kollar s?vand?

AKP?nin haz?rl?klar?n? s?rd?rd??? yeni anayasa i?in, sendikalar ve meslek odalar? da kollar? s?vad?. ???i ve memur sendikalar? ile meslek odalar? 10 ki?ilik akademik bir ekiple, ??zg?r ve Demokratik Bir T?rkiye Yolunda Yeni ...


AKP?nin haz?rl?klar?n? s?rd?rd??? yeni anayasa i?in, sendikalar ve meslek odalar? da kollar? s?vad?. ???i ve memur sendikalar? ile meslek odalar? 10 ki?ilik akademik bir ekiple, ??zg?r ve Demokratik Bir T?rkiye Yolunda Yeni Anayasa? ba?l???yla bir ?al??ma ba?latt???n? a??klad?.
Darbenin y?l d?n?m?nde, 12 Eyl?l ruhuyla yaz?lan 1982 Anayasas??n?n de?i?tirilmesi istemiyle bir araya gelen D?SK, KESK, TMMOB, TTB, T?RMOB, T?rkiye Di? Hekimleri Birli?i ve T?rkiye Eczac?lar? Birli?i, istedikleri anayasa tasla??n? akademisyenlerle birlikte haz?rlamaya koyuldu. T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti?nde d?n saat 11.30?da ??zg?r ve Demokratik Bir T?rkiye Yolunda Yeni Anayasa? ba?l???yla d?zenlenen bas?n toplant?s?nda ?rg?t y?neticileri nas?l bir anayasa talep ettiklerini anlatt?.
Kat?l?mc? ve ?o?ulcu
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, 12 Eyl?l?le T?rkiye?nin gelece?inin ipotek alt?na al?nd???n? ama 12 Eyl?l?le ve Anayasas??yla bug?ne kadar m?cadelenin s?rd???n? s?yledi. Yeni anayasan?n b?t?n toplum kesimlerini kapsayan, kat?l?mc?, ?o?ulcu ve ?effaf bir s?re?te haz?rlanmas?n? isteyen ?elebi, ??zg?rl?k?? ve demokratik yeni bir anayasa haz?rlanmal?d?r. Anayasada, demokratik hak ve ?zg?rl?kler, ekonomik ve sosyal haklar g?vence alt?na al?nmal?, yurtta?lar?n temel ekonomik ve sosyal ihtiya?lar?n?n giderilmesi devletin anayasal sorumlulu?u olmal?d?r? dedi.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da darbe anayasas?n?n fa?izan uygulamas? nedeniyle y?k?mlar ya?and???n? belirterek, e?itlikten ve ?zg?rl?kten yana bir anayasa i?in ortak m?cadele edeceklerini s?yledi.
TMMOB, TTB, T?RMOB, T?rkiye Di? Hekimleri Birli?i ve T?rkiye Eczac?lar? Birli?i temsilcileri de anayasan?n t?m toplumu kapsamas?n? ve halk i?in yap?lmas? gerekti?ini ifade ettiler.
En sorunlu Anayasa
Marmara ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu, kitle ?rg?tlerinin yeni bir anayasa yap?m?na kat?lma yoluyla sahiplenici a??klamalar?ndan g?? alarak bu konunun uzmanlar? s?fat?yla 10 akademisyenden olu?an bir ekip kurduklar?n? ve sosyal, k?lt?rel, e?itlik?i, ?a?da? bir anayasa i?in demokratik giri?imde bulunarak ?al??malara ba?lad?klar?n? s?yledi. Uzmanlar kurulunda bulunan Prof. Dr. Y?lmaz Aliefendio?lu, Prof. Dr. ?lk? Azrak, Prof. Dr. ?onna Ku?uradi, Prof. Dr. Mesut G?lmez, Prof. Dr. Naz ?avu?o?lu, Do?. Dr. Bertil Emrah Oder, Yrd. Do?. Dr. Abdullah Sezer, Dr. Tuncer ?zyavuz ve Avukat Fikret ?lkiz ile birlikte, ?D?nden bug?ne T?rkiye?nin siyasal anayasal g?ndemi?, ?Anayasal aray??lar?n anlam??, ?Nas?l bir anayasa yap?lmal?d?r?? ve ?Bunlar m?mk?n m?, acaba ne kadar m?mk?n?? sorular?na cevap vermeye ?al??t?klar?n? ifade eden Prof. Kabo?lu, 1982 Anayasas??n?n kendisinden ?nceki 4 anayasadan tarzda farkl? oldu?unu s?yledi. Kabo?lu, ??lk 4 anayasan?n amac? kendisinden ?ncekini a?makt?r. Oysa 82 Anayasas? ya?anm?? olan olaylara tepki anlay??? ile haz?rlanm??t?r. ?kinci ?zelli?i ise y?r?rl??e girmesinin ?zerinden 5 y?l sonra de?i?ikli?e u?ramas?d?r. 25 y?l i?erisinde de toplam 14 kez de?i?tirilmi?tir. 82 Anayasas? bu ?zellikleriyle en sorunlu Anayasa olma ?zelli?ini ta??maktad?r, 14 kez de?i?ikli?e u?ramas?na ra?men k?kl? de?i?ikli?e ihtiya? vard?r? diye konu?tu.
Sivil de?il siyasiler
?Sivil Anayasa? tabirinin anayasa hukukunda kullan?lmayan bir tabir oldu?unu belirten Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu, anayasalar?n zaten sivil olmas?n?n gerekti?ini dile getirdi. Kavram olarak ?Sivil Anayasa?dan ?ok ?Anayasal yurtseverlik? kavram?n?n kullan?ld???n? belirten Kabo?lu, ?Amac?n?z sivil bir anayasa ise bunu sivillerle yapman?z gerekir. Ama anayasay? yapanlar, ?biz siviliz? derlerse, onlara sivil de?il siyasi olduklar?n? hat?rlatmak gerekir? diye konu?tu.
Prof. Kabo?lu, anayasa yap?lmas? i?in iki yol bulundu?unu belirterek, ?Bunlardan biri kurucu meclis olu?turulmas? ve bu meclisin haz?rlayaca?? anayasan?n halk oyuna sunulmas?d?r. Anayasam?z? yenileyece?iz diyorsak en radikal y?ntem budur. Di?er bir se?enek ise anayasan?n t?m?yle revizyonuna dayanan ve anayasan?n nas?l de?i?tirilece?ini belirten 175. maddenin kapsam?n?n da d???na ??kan bir ?al??man?n yap?lmas?d?r. Aksi halde ??z?me ili?kin bir d?zenleme sa?lanamayacakt?r. Yani y?ntem sorunu ?ok ?nemlidir? a??klamas?n? yapt?.
?zg?rl?k belgesi
?K?sa ve ?z anayasa? s?z?n?n de halk?n yan?lt?lmas?na yol a?t???n? belirten Kabo?lu, ?1945?ten sonra k?sa anayasalar d?nemi kapanm??t?r. Art?k hukuk devletini kuran, anayasa mahkemesine ili?kin ayr?nt?l? d?zenlemeler i?eren anayasalar d?nemindeyiz. Ancak bu yasayla d?zenlenecek konular? da anayasaya koyal?m demek de?ildir? dedi. Anayasan?n dengeler b?t?n? oldu?unu ifade eden Kabo?lu, kat?l?mla yap?lacak ?a?da? bir anayasan?n bir ?zg?rl?k belgesi olabilece?ine dikkat ?ekti. Toplant?ya, aralar?nda EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel?in de oldu?u ?ok say?da parti ve sendika y?neticisi kat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net