13 Eylül 2007 00:00

'Referandum G?l'? etkilemez'

AKP?nin iste?iyle yeni anayasa tasla?? haz?rlayan akademisyenler komisyonunun ba?kanl???n? ?stelenen Prof. Dr. Ergun ?zbudun, 21 Ekim?de yap?lacak olan, cumhurba?kan?n? halk?n se?mesini ?n g?ren anayasa de?i?ikli?ine ili?kin ...

Paylaş

AKP?nin iste?iyle yeni anayasa tasla?? haz?rlayan akademisyenler komisyonunun ba?kanl???n? ?stelenen Prof. Dr. Ergun ?zbudun, 21 Ekim?de yap?lacak olan, cumhurba?kan?n? halk?n se?mesini ?n g?ren anayasa de?i?ikli?ine ili?kin referandumun, k?sa bir s?re ?nce ?ankaya?ya ??kan Abdullah G?l?? etkilemeyece?ini s?yledi.
D?n CNN-T?rk?te Taha Akyol?un sorular?n? yan?tlayan Prof. Dr. Ergun ?zbudun, haz?rlad?klar? anayasa tasla?? ile ilgili sorular? yan?tlarken, referanduma sunulacak olan ve cumhurba?kan?n? halk?n se?mesini ?n g?ren anayasa de?i?ikli?inin yasala?mas? halinde, bunun G?l?den sonra se?ilecek olan cumhurba?kan? i?in ge?erli olaca??n? s?yledi. De?i?ikli?in sadece g?rev s?resini etkileyece?ini ifade ederek, G?l??n 7 de?il, 5 y?l cumhurba?kanl??? yapaca??n? dile getiren ?zbudun, Cumhurba?kanl????n?n yetkilerinin de s?n?rland?r?laca??n? s?yledi.
Atat?rk??l??e referans yapmad?klar?na dair ele?tirilerin ger?e?i yans?tmad???n? bildiren ?zbudun, haz?rlad?klar? anayasa tasla??nda Atat?rk ve Atat?rk??l??e d?rt kez referans yap?ld???n? belirterek, laiklik konusunda ise, hem din ve vicdan ?zg?rl???ne, hem de devletin din kurallar?na dayand?r?lamayaca?? h?k?mlerine yer verdiklerine dikkati ?ekti.
Din dersleri se?imlik olacak
?zbudun, ek olarak, din de?i?tirme ?zg?rl???n?n de yeni taslaktaki laiklik tan?m? i?inde yer ald???n? dile getirirken, din e?itiminin de yeni taslakta zorunlu olmaktan ??kar?ld???n? s?yledi. ?Laik bir devlette, din e?itiminin zorunlu olmamas?na kaniyim. Di?er arkada?lar?m da ayn? g?r??teler? diyen ?zbudun, hem din e?itiminin, hem de din k?lt?r? ve ahlak derslerinin tercihe b?rak?laca??n? dile getirdi.
Yeni anayasa tasla??n?n en ?ok tart???lan maddelerinden biri olan ?T?rkl???n tan?m?? konusunda da, 1924 Anayasas??n? referans ald?klar?n? belirten ?zbudun, haz?rlad?klar? ?? alternatif i?inde, ?T?rkiye Cumhuriyeti?ne vatanda?l?k ba?? ile ba?l? olan herkese din ve ?rk fark? g?zetmeksizin T?rk denir? tan?m?n?n, etnisite ?a?r???m?na yol a?mayacak en do?ru tan?m oldu?unu ifade etti.
??niter devlet korunacak?
Milletvekilliklerinin dokunulmazl??? konusuna da de?inen ?zbudun, ?dokunulmazl??? tamamen kald?rmak do?ru de?il? diyerek, taslakta milletvekillerine ekonomik i?erikli ya da y?z k?zart?c? su?larda sorgulama ve yarg?lama izni getirdiklerini aktard?.
Siyasi partilerle ilgili d?zenleme konusunda ise, bir partinin t?z?k ve program?n?n ?lkenin b?l?nmez b?t?nl???ne ayk?r? g?r?ld??? takdirde savc?l???n o partiyi, t?z?k ve program?nda de?i?iklik yapmas? konusunda uyarmas?n? ?n g?rd?klerini dile getiren Prof. Dr. ?zbudun, uyar?n?n dikkate al?nmamas? halinde kapatman?n g?ndeme gelece?ini s?yledi.
Y?K?e ili?kin de taslakta ?nemli de?i?iklikler getirdiklerini ifade eden ?zbudun, ?Y?K?? sadece planlama ve koordinasyon kurulu olarak d???n?yoruz? dedi. ?zbudun, tasla??n yine tart??mal? maddelerinden biri olan k?l?k k?yafet ve ba??rt?s? konusuna da de?inerek, haz?rlad?klar? taslakta, ?y?ksek ??renim kurumlar?nda k?l?k k?yafet serbesttir? ibaresinin yer ald???n? s?yledi.
?niter devletin yeni anayasada aynen korundu?unu aktaran ?zbudun, ?Bu anayasan?n federasyona zemin haz?rlad??? iddialar? ya cehaletten kaynaklanmaktad?r ya da provokasyon ama?l?d?r? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Papadopulos TSK?y? ?d??man? ilan etti

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa