13 Eylül 2007 00:00

?ZG?RL?KLER

12 Eyl?l darbesinin ba?ta ekonomik olmak ?zere, siyasal, sosyal ve k?lt?rel nedenleri ve sonu?lar? vard?r. Toplam 675 yasa ??kar?ld?. Bir o kadar da kanun h?km?nde kararname. 27 y?l sonra bunlar tekrar konu?ulacak.

Paylaş

12 Eyl?l darbesinin ba?ta ekonomik olmak ?zere, siyasal, sosyal ve k?lt?rel nedenleri ve sonu?lar? vard?r. Toplam 675 yasa ??kar?ld?. Bir o kadar da kanun h?km?nde kararname. 27 y?l sonra bunlar tekrar konu?ulacak.
12 Eyl?l y?l d?n?mlerinde bir bilan?o a??klan?r. Genellikle ?HD?nin verileridir, a??klananlar. 1991 y?l?nda, o zamanlar genel ba?kan?m?z olan ilk genel ba?kan?m?z sevgili Nevzat Helvac?, Eyl?l 1991?de Mu?la ?ubemizin d?zenledi?i panelde, insan haklar? ihlallerini (geni??e baz? hak kategorilerini) a??klam??t?. Hat?rlatmak istedim.
O a??klamadan hareketle, hangi hak kategorisinde ne t?r ihlaller ya?anm??, ku? bak??? irdeleyelim:
1) 12 Eyl?l?de 650 bin ki?i g?zalt?na al?nd?, sebepsiz. Kay?tl? 90 g?ne kadar g?zalt?nda tutuldular; kay?ts?z 150 g?n? ge?en g?zalt?lar ya?and?. Bu insanlar?n y?zde 95?i i?kenceye tabi tutuldular. Hukuka ayk?r? g?zalt? uygulamas? yoluyla, Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin ki?i ?zg?rl??? ve g?venli?i hakk?n? d?zenleyen 5. maddesi; ve i?kence uygulamas? suretiyle de, S?zle?me?nin i?kence yasa??n? (i?kence g?rmeme hakk?n?) d?zenleyen 3. maddesi en az?ndan 650 bin kez ihlal edilmi? oldu.
2) ??kencede 171 ki?i ?ld?r?ld?. 49 ki?i de idam edildi. S?zle?menin ya?am hakk?n? g?vence alt?na alan 2. maddesi ihlal edildi.
3) 12 Eyl?l?de, Askeri mahkemelerde 210 bin dava a??ld?. Mahkemelerde a??lan bu davalar, ba??ms?z ve tarafs?z yarg?da adil yarg?lanma hakk?n? d?zenleyen S?zle?menin 6. maddesinin en az 210 bin kez ihlali anlam?na gelmektedir.
4) A??lan bu davalarda, 85 bin ki?i salt d???nce su?u kapsam?nda, 141., 142., ve 163. maddelerden yarg?land?lar. (Eski T?rk Ceza Kanunu?nun (765 say?l? Kanun) 141. maddesi kom?nist, sosyalist ?rg?tlenmelere ?ye olmay?; 142. maddesi kom?nizm propagandas? yapmay? ve milli duygular? zay?flatma (!?) su?unu, 163. maddesi de laiklik kar??t? ?rg?tlenmeyi ve propaganday? yasaklayan ve cezaland?ran maddelerdi) B?ylelikle S?zle?menin din ve vicdan ?zg?rl???n? d?zenleyen 9. maddesi ile ifade ?zg?rl???n? d?zenleyen 10. maddesi ve ?rg?tlenme ?zg?nl???n? d?zenleyen 11. maddesi, en az?ndan 85 bin kez ihlal edilmi? oldu.
5) Bir milyon 683 bin ki?i fi?lendi. Kom?nist, Alevi, K?rt(??), dinci, ?eriat?? denilerek. Kom?ular?ndan, bakkallar?ndan, terzilerinden bilgi al?narak yap?ld?. Sak?ncal? g?r?ld?ler. B?ylelikle, ?zel ya?am?n gizlili?ini d?zenleyen s?zle?menin 8. maddesi ve adil yarg?lanma hakk?n? d?zenleyen 6. madde en az?ndan 1 milyon 683 bin kez ihlal edilmi? oldu.
6) A??lan davalarda 6353 ki?inin idam? istendi. S?zle?menin ya?am hakk?n? d?zenleyen 2. maddesi, en az 6353 kez ihlal edildi.
7) 348 bin ki?iye pasaport tahdidi uyguland?. ?nsan Haklar? Evrensel Bildirisi?nin 13. maddesinde d?zenlenen seyahat ?zg?rl??? hakk? en az?ndan 348. bin kez ihlal edildi.
8) 1402 say?l? S?k?y?netim Kanunu uyar?nca 14 bin 509 kamu g?revlisi i?ten at?ld?. 18 bin memur, 2 bin yarg?? savc?, 4 bin polis, 2 bin subay-astsubay, be? bin ??retmen istifaya zorland?. B?ylelikle, Evrensel Bildiri?nin ?al??ma hakk?n? d?zenleyen 23. maddesi binlerce kez ihlal edilmi? oldu.
9) 23 bin 667 dernek etkinlikten al?konuldu; siyasi part?ler, sendikalar kapat?ld?. B?ylelikle Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin ?rg?tlenme ?zg?rl???n? d?zenleyen 11. maddesi ihlal edildi.
10) 30 bin ki?i T?rkiye?yi terk etmek zorunda b?rak?ld?. B?ylelikle Evrensel Bildiri?nin ?Her ferdin bir vatanda?l??a hakk? vard?r? ?eklindeki 15. maddesi en az 30 bin kez ihlal edildi.
11) Cezaevlerinde yayg?n ve sistematik i?kence uyguland?. A?l?k grevleri ve ?l?m oru?lar?nda ve i?kencelerde insanlar ya?amlar?n? yitirdiler; hasta ve sakat b?rak?ld?lar. ?nsan onuruna ayk?r? ko?ullarda tutuldular. Bu yolla, S?zle?me?nin ya?am hakk?n? d?zenleyen 2. maddesi ve i?kence yasa??n? d?zenleyen 3. maddesi ihlal edilmi? oldu.
12) Bilim ve Sosyalizm Yay?nlar??na ait 113 bin 607 kitap Mamak?ta S?k?y?netim Komutanl????nca yak?ld?. Yay?nc?lar (?lhan Erdost) ?ld?r?ld?. Toplamda 39 ton kitap, dergi ve gazete SEKA?da imha edildi. 8 gazete 195 g?n s?reyle kapat?ld?. 937 film yasakland?. Y?lmaz G?ney?in 114 filmi yasakland?. S?zle?me?nin ?fade ?zg?rl???n? d?zenleyen 10. maddesi ve Evrensel Bildiri?nin 27. maddesi ihlal edildi.
13) 2932 say?l? Kanunla T?rk?eden ba?ka dillerin kullan?m? neredeyse hayat?n her alan?nda yasakland?. Evrensel Bildirinin ?herkes toplulu?un k?lt?rel faaliyetlerine serbest?e kat?lma hakk?na sahiptir? h?km? ihlal edildi. Dil yasaklar? ba?ka yasalara da ta??nd?.
Not: ?zg?r G?ndem gazetesine 30 g?n kapatma cezas? verildi. Bug?n 5. g?n. Yukar?daki yaz? kapat?lan gazetede yay?nlanmak ?zere yaz?ld?. Dayan??ma amac?yla Evrensel?de ??zg?rl?kler? k??esinde yay?nlanmaktad?r.
H?sn? ?nd?l
ÖNCEKİ HABER

Ramazan arifesinde
sava? gibi y?k?m

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa