Sendika hakk? i?in birlikte m?cadele ?a?r?s?

D?SK Emekli-Sen, 20 Eyl?l g?n? Ankara?da g?r?lecek kapatma davas?na haz?rlan?yor. Emekli-Sen?in davas?n?n, T?rkiye?deki ?rg?tlenme ?zg?rl???ne, demokratikle?meye katk?s?n?n fark?nda olan emekliler, t?m emek ve kitle ...


D?SK Emekli-Sen, 20 Eyl?l g?n? Ankara?da g?r?lecek kapatma davas?na haz?rlan?yor. Emekli-Sen?in davas?n?n, T?rkiye?deki ?rg?tlenme ?zg?rl???ne, demokratikle?meye katk?s?n?n fark?nda olan emekliler, t?m emek ve kitle ?rg?tlerini, sendikalar?na sahip ??kmaya ?a??r?yor.
Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len ba?kanl???ndaki bir heyet, gazetemizin Ankara b?rosunu ziyaret ederek destek istedi. Beys?len, 12 Eyl?l ?r?n? Anayasa ile i??i ve emek?iler ?n?nde ?rg?tlenme engeli olu?turuldu?una dikkat ?ekerek, emeklilerin sendika kurmas? ?n?nde yasal bir engel yokken, Emekli-Sen?in kapat?lmak istendi?ini anlatt?.
Siyasi bir karar
Bu ?aban?n hukuki de?il, siyasi oldu?una dikkat ?eken Beys?len, ???nk? toplumun ?rg?tlenmesinden korkuyorlar. Toplumun her alan?nda yarat?lan ?rg?tl?l?k onlar?n d?zenlerinin de sonu olacakt?r? dedi. 12 Eyl?l darbesinin de toplumun ?rg?tl? kesimini da??tmak ve ?rg?tlenmeyi engellemek hedefiyle ger?ekle?ti?ini s?yleyen Beys?len, her eylem ve etkinliklerinde yanlar?nda g?rd?kleri Evrensel gazetesinin, kapatma davas? s?recinde de kendilerine destek vermesini beklediklerini dile getirdi.
Gazetemiz Ankara Temsilcisi Fevzi Argun da emeklilerin m?cadelesinin, ?rg?tlenme i?in ?nemli bir ?rnek oldu?unu belirterek, Evrensel?in emeklilerin yan?nda olmay? s?rd?rece?ini s?yledi. Argun, Emekli-Sen ile ilgili davan?n kazan?lmas?n?n, ?rg?tlenmeleri engellenmeye ?al???lan ?retici k?yl?ler i?in de yol a??c? olaca??n? kaydetti.
Y?r?y?? yap?lacak
Emekli-Sen?in kapatma davas?, 20 Eyl?l?de Ankara 17?nci Asliye Hukuk Mahkemesi?nde g?r?lecek. Sendikas?na sahip ??kan emekliler de bu s?re?te, baz? etkinlikler d?zenleyecekler. Emekli-Sen ?yeleri ilk olarak 15 Eyl?l Cumartesi g?n? saat 10.00?da Y?ksel Caddesi?nde bir bas?n a??klamas? yaparak, Y?ksel Caddesi, Sakarya Caddesi ve S?hhiye K?pr?s??n?n alt?nda imza stand? a?acaklar. 18 Eyl?l Sal? g?n? ise sendikalar ve kitle ?rg?tlerinin temsilcileri ile birlikte bas?n toplant?s? d?zenleyerek, duru?maya kat?l?m ?a?r?s? yapacaklar. Duru?ma g?n? ise emekliler ve destek veren kurulu?lar?n ?yeleri, Opera?da bulu?arak, adliye ?n?ne y?r?yecekler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net