Yak?n tehdit

D?n 12 Eyl?l?d? ve ben, bu yaz?y? kaleme al?rken FM kanal?nda Hasan Mutlucan kahramanl?k t?rk?leri s?ylemekteydi. Sunucu, zalimin zulm?ne kar?? ba?kald?rm?? olan Dadalo?lu ve K?ro?lu gibi halk kahramanlar?n?n t?rk?lerini seslendiren ...


D?n 12 Eyl?l?d? ve ben, bu yaz?y? kaleme al?rken FM kanal?nda Hasan Mutlucan kahramanl?k t?rk?leri s?ylemekteydi. Sunucu, zalimin zulm?ne kar?? ba?kald?rm?? olan Dadalo?lu ve K?ro?lu gibi halk kahramanlar?n?n t?rk?lerini seslendiren Mutlucan??n, darbe sanat??s? olarak tan?nmas?ndan duydu?u rahats?zl?ktan s?z ediyordu.
1960 May?s??nda ilkokul ??rencisiydim. Her ?eyden habersiz, erkenden okula ko?mu?tuk. Daha ilk derste okul tatil edilip evlerimize g?nderildik. Ne oldu?unu pek anlayamam??t?k.12 Mart?ta ??retmen okulu ??rencisi,12 Eyl?l?de ise bir k?y ??retmeni iken ?? darbeyi de g?rme ?anss?zl???n? ya?ad?m.
?imdi, 27 y?l ?ncesinde radyo ve TV?lerden hamasi nutuklarla s?zde vatan? kurtarmaya soyunduklar?n? ilan eden darbeciler i?in tek bir dile?im var: ?ok ya?as?nlar, ?m?rleri uzun olsun; 100?l?, hatta 120?li ya?lar?na dek ya?as?nlar da iyice g?rs?nler ki vatanseverlik nas?l oluyormu?. ?lkeyi ba?tan sona parselleyip bir avu? yerli ve yabanc? emperyalist tekellerin, rant??lar?n, ?etelerin ??karlar? i?in pe?ke? ?ekmeye ?al??anlara kar?? yurtsever T?rkiye emek ve demokrasi g??lerinin verdi?i onurlu m?cadeleyi, d?nya g?z? ile g?rd?k?e az da olsa yapt?klar?n?n neye, kime hizmet oldu?unun idr?k? ile Erdal, Deniz ve di?er canlara k?yman?n huzursuzlu?unu, varsa vicdanlar?nda ya?as?nlar dilerim.
Bu ?? darbe ve her birinde yeniden ya?lanan ilmekler yan?nda son y?llarda postmodern darbe, e-darbe gibi kavramlara tan?k olduk. Hepsinin de kendince bir gerek?esi var: Korkular?m?z. Hep bir ?eylerden korktuk, korkmaktay?z. ?nce t?m kom?ular?m?zdan korkutulduk. sonralar? birbirimizden korkar olduk. S?nni Aleviden, T?rk K?rtten korkar oldu. Bir zamanlar da ?n?m?zdeki k?? kom?nizmin gelece?i korkular?m?z vard?. ?imdilerde ise ?eriat korkusu reva?ta. Yak?n bir dostumun dedi?i gibi: ?G?n?m?zde en yak?n tehlike ?eriat diyorlar, bu ya??ma dek bir g?n olsun hi? kimse gelip zorla oru? tutup namaz k?lacak; e?inin, k?z?n?n ba??n? ?rtt?receksin diye beni tehdit etmedi ama 12 Mart ve 12 Eyl?llerde kap?m ?al?n?p iki jandarma aras?nda i?kenceye g?t?r?ld?m. Yak?n tehlikenin ne oldu?una siz karar verin.?
C. Saffet Y?lmaz (G?me?/BALIKES?R)
www.evrensel.net