E?itim emek?ileri ?ne yapmal???

G?r?nen o ki ?rg?t art?k kendini ta??yabilecek ?yelerden yoksun. Kimisinde ?d?nyan?n de?i?ti?i?ne s???n?larak ger?ekle?en bir bilin? a??n?m? s?z konusuyken (liberal savrulmalar, demokratik T?rkiye?yi AB?den bekleme,...


G?r?nen o ki ?rg?t art?k kendini ta??yabilecek ?yelerden yoksun. Kimisinde ?d?nyan?n de?i?ti?i?ne s???n?larak ger?ekle?en bir bilin? a??n?m? s?z konusuyken (liberal savrulmalar, demokratik T?rkiye?yi AB?den bekleme, d?nyay? sosyal hareketlerin kurtaracak olmas? vb.) kimisinde ise ?ne yapmal??? sorusunu cevaplayamaman?n y?lg?nl??? mevcut. ?u an i?in ?emek hareketi? i?erisinde bir bilin? a??n?m? olmasa dahi hareketin t?m kadrolar? d?nyada emek s?recinde ya?anan de?i?imleri ve bu konuda ?s?n?f?n yapmas? gerekenleri okuyam?yor. En ?nemlisi de ?rg?tl?l?k konusunda ciddi bir zafiyetin ya da zaman zaman ?vurdum duymazl?k??n s?z konusu olmas?. Halbuki bir ?rg?tte sadece ?nc?ler taraf?ndan durum tahlilleri yap?lmamal?d?r. Bu tahliller t?m ?rg?t bile?enleri taraf?ndan bilin?lice payla??lmal? ve de en ?nemlisi somut ?nerilerle bir plan ??kart?larak harekete ge?ilmelidir. Kamu Personeli Reformu Yasas?, Genel Sa?l?k Sigortas? ya da art?k burnumuzun dibinde olan di?er tehlikelerle bir an ?nce hesapla??lmal?d?r.
Yakla?an tehlikeler konusunda bilgi sahibi olmak ?u a?amada ?ok da ?nemli de?ildir, ki kamu emek?ilerinin bir b?l?m? bu konularda ?ermi?lik? d?zeyinde bilgiye de sahiptir; ancak ?ne yapmal??? sorusunun cevab? verilmezse bu bilgiler entelekt?el bir s?s olman?n ?tesine gidemeyecektir. Yani ?rg?t?m?z?n ?yeleri art?k durum analizlerinden ziyade ?NE YAPMALI?? sorusunu cevaplamal?d?r. Art?k ?zerinde durulmas? gereken hususlardan birisi de ?yelerin kendi sorunlar?na bu kadar yabanc?la?mas?n?n nedenini aramakt?r. Yani insanl???n art?k kendi sorunlar? kar??s?nda bu kadar duyars?z kalmas?n?n nedenlerinin irdelenmesi ve bunun ortadan kald?r?lmas? i?in ne yap?lmas? gerekti?i belirlenmelidir? Ancak bu da gene ?nc? ya da entelekt?el kadrolar taraf?ndan yap?lmamal? t?m bile?enlerle kolektif bir ?al??ma ?retilmelidir. Yoksa yap?lacak olan bu ?al??ma da ikinci bir yabanc?la?maya neden olacak ya da sadece ?bilgi? olarak kalacakt?r. O halde:
 • ?ncelikle e?itim emek?ileri d?nyay? her bi?imde s?n?fsal okuyabilmelidir.
 • Durum analizlerinden ziyade ?ne yapmal??? sorusunun cevab? aranmal?, insanl??? kendi talepleri, haklar? konusunda bu kadar at?l, duyars?z k?lan nedenler (pop?ler k?lt?r, de?er erozyonu?) ortadan kald?r?lmal?d?r.
 • Hepimiz i?in hep birlikte pratik s?n?fsal hedefler belirlemeli ve harekete ge?meliyiz.
 • Sorunu tespit edip m?ttefikler yaratmal?y?z.
 • Bilginin bir yabanc?la?maya d?n??memesi i?in onu birlikte ?retmeli, hayata ge?irmeliyiz.
 • E?itimin di?er bile?enleri olan velilerle, ??rencilerle birlikte sorunlar?n ?zerine y?r?meliyiz.
 • Ya?anacaklar?, bu sorunlardan mustarip olacaklar?n yan?nda de?ifre etmeliyiz, onlarla birle?meye ?al??mal?y?z.
 • onu? olarak ?rg?t s?rekli ?ne yapmal?? sorusuna cevap aramal?d?r; ??nk? e?er ?rg?t bu soruya cevap, ??z?m ?retemezse o zaman i?ler geri d?n?lmez bir hal alacakt?r.
  Muharrem Demirdi? Hopa E?itim Sen (ARTV?N)
  www.evrensel.net