Sorunlarla ku?at?lm?? e?itim 4

Sorunlarla ku?at?lm?? e?itim 4

E?itimde ?tasarruf? politikas?yla e?itimcilerin mali, sosyal ve ?zl?k haklar?na y?nelik sald?r?lar?n artmas? ?a??rt?c? olmaz


2007-2008 E?itim-??retim Y?l? ba?larken e?itim emek?ilerinin biriken sorunlar? dikkat ?ekiyor. ??retmen ve akademisyenlere yoksulluk, idari personele ise a?l?k s?n?r?n?n alt?nda maa? veren AKP H?k?meti, e?itimcilere 15 Temmuz?da g?nl?k 1 YTL zam yapm??t?. G?r??lerine ba?vurdu?umuz E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ge?ti?imiz d?nem e?itim emek?ilerinin mali, sosyal ve ?zl?k haklar?na y?nelik b?y?k sald?r?lar ya?and???n? ve bu d?nemde sald?r?lar?n artmas?n?n ?a??rt?c? olmayaca??n? kaydetti. Din?er 200 bine yak?n ??retmen aday?n?n atanmay? bekledi?ine dikkat ?ekerek e?itimcilere 10 bin kadro a??lmas?n?n da ?bilin?li? bir tercih oldu?unun alt?n? ?izdi. Din?er 10 bin ??retmenin atanmas?n?n nedenini ?maliyet hesab?na? ba?layan h?k?metin ?tasarruf? politikalar? sonucunda, e?itim camias?n?n sorunlar?n?n b?y?yece?ine dikkat ?ekti.

?n?m?zdeki d?nem nas?l bir s?re? olacak, e?itim emek?ileri cephesinden nas?l geli?meler bekliyorsunuz?
E?itim sisteminin yap?s?na, i?leyi?ine ve niteli?ine ili?kin olarak ortaya ??kan sorunlar, az geli?mi?li?in hem nedeni hem de sonucu. Yaln?z sonu?larla de?il bu sonu?lar? ortaya ??karan nedenlerle de m?cadele etmek gerekiyor. Bu anlamda e?itimin ve e?itim emek?ilerinin biriken sorunlar?, ?n?m?zdeki d?nemin daha zor ge?ece?ini g?steriyor. Ya?anan s?k?nt?lar, elbette T?rkiye?de ya?anan di?er sorunlardan ba??ms?z de?il. Ancak e?itim sisteminin ya?ad??? s?k?nt?lar?n y?llard?r s?rd?r?len neoliberal politikalar?n bir birikimi olarak bug?nlere gelindi?ini g?rmek gerekir. Siyasi iktidar, bu olumsuz birikimi daha da art?rman?n gayreti i?inde.
E?itimcilerin ??z?me kavu?turulmayan sorunlar?, kamusal e?itimin zay?flat?lmas?, e?itimin her a?amas?n?n ticarile?tirilerek paral? hale getirilmesine y?nelik giri?imler AKP ile birlikte b?y?d?. Ge?ti?imiz y?llarda, kalabal?k s?n?f mevcutlar?n? azaltmak; derslik, okul, ??retmen, memur ve hizmetli a????n? kapatmak, okullar?n ara?-gere? ve fiziki donan?m ihtiyac?n? gidermek, e?itim emek?ilerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve ?zl?k haklar?nda iyile?tirme yapmak, ders kitaplar?n?n i?eri?ini bilimsel hale getirmek ve ?niversite kap?lar?ndaki y???lmay? ?nlemek i?in gerekli ad?mlar at?lmad?.
?n?m?zdeki d?nemde istihdam?n esnekle?mesi; ?cret, sosyal ve ?zl?k haklara y?nelik sald?r?lar ba?ta olmak ?zere pek ?ok konuda yeni sald?r?lar?n ya?anmas? bizim i?in ?a??rt?c? olmaz. Bu nedenle e?itimi ve e?itim emek?ilerinin m?cadelesini zor bir d?nemin bekledi?ini ?ng?r?yoruz. Tek tek i?yerlerinden ba?layarak yetkili kurullar?m?zda olas? geli?meleri de?erlendirece?iz. ?n?m?zdeki d?nemin ko?ullar?na ve ihtiya?lar?na uygun bir m?cadele program?n? hayata ge?irmeye ?al??aca??z.

Bir taraftan ??retmen a????ndan bahsedilirken di?er taraftan kadrolu istihdam?n daha az tercih edilmesini neye ba?l?yorsunuz?
Bunu, h?k?metlerin kamu istihdam?nda s?zle?meli-ge?ici istihdam uygulamas?n? temel politika haline getirmesine ba?l?yoruz. Bakanl?k, soruna ?maliyet hesab?? yaparak yakla??yor. ?Bir ??retmenin devlete maliyeti ?u kadar, bunu azaltmam?z laz?m? diyor. E?itimin i?eri?i, niteli?i, e?itim emek?ilerinin hangi ko?ullarda hizmet verdi?i, onlar i?in daha geri planda. Bakanl?k rakamlar?na g?re ??retmen a???? 100 binin ?zerinde. ?stelik her y?l 20 bine yak?n deneyimli ??retmenimiz emekli oluyor. Yeni atananlar emekli olanlar? ancak kar??l?yor. Bu nedenle ??retmen a??klar?, kapanmak bir tarafa s?rekli art?yor. Bakanl?k, bu a??klar? kapatmak i?in s?zle?meli istihdam? benimsedi. Ayr?ca yerel d?zeyde ?cretli ??retmenlik uygulamas? ?ok yayg?n. T?pk? par?a ba?? i? yapan i??iler gibi, ?cretli ??retmenler de girdikleri ders saati ba??na para al?yorlar. Bu arkada?lar?m?z i? g?vencesinden yoksun, d???k ?cretlerle ?al??t?r?l?yorlar. E?itimin niteli?i, ??retmenin niteli?i ile do?ru orant?l? d?zenlilik ve s?reklilik gerektiriyor. S?zle?meli ??retmenlerin, mevcut ?al??ma ko?ullar? ile ??rencilere faydal? olabilmesi m?mk?n de?il.
E?itimden tasarruf edilmemesi gerekir. Bug?n atanmak i?in bekleyen 200 bine yak?n ??retmen aday? var. ??retmen a????n? kapatacak yeterli ataman?n yap?lmamas?, bir taraftan e?itimin niteli?ini d???r?rken di?er taraftan binlerce gen? ??retmen aday?n? i?sizli?e, umutsuzlu?a ya da d???k ?cretle, i? g?vencesinden yoksun ?al??maya itiyor. Bu nedenlerle i?siz ??retmen adaylar?n?n ya?ad?klar? ma?duriyetlere bir an ?nce son verilmesi ve herkesin kadrolu istihdam edilmesi i?in m?cadele ediyoruz. (Ankara/EVRENSEL)
Kimse e?itim hakk?ndan mahrum edilemez
Her y?l ba??? alt?nda para toplan?yor. Bu sorunun ??z?m? sizce nedir?
Okullar?n a??lmas?na say?l? g?nler kala milyonlarca ??renci velisi, ne kadar e?itim harcamas? yapaca??n? ?imdiden d???nmeye ba?lad?. E?itime ilk kez ad?m atacak olan pek ?ok ??renci, hangi ?artlarda e?itime ba?layacaklar?n?n fark?nda olmasalar da ??renci velilerini ?imdiden ?ac? bir tela???n sard???n? s?ylemek m?mk?n. E?itim harcamalar?, her ge?en y?l bir ?ncekine g?re daha da art?yor. Yanl?? anla??lmas?n; devletin ki?i ba??na yapt??? e?itim harcamalar? de?il, velilerin ceplerinden yapt?klar? harcamalar art?yor. Bizce bu bilin?li bir politika. Sadece son be? y?lda velilerin e?itim harcamalar?ndaki art?? miktar?na bakmak bile sorunun ciddiyetini g?rmek i?in yeterli. 2002-2003 E?itim-??retim Y?l??nda bir ??renci velisinin yapt??? e?itim harcamas? 720 YTL iken, aradan ge?en 5 y?ll?k AKP iktidar? d?neminde bu rakam 2.460 YTL?ye y?kselmi?. Bu d?nemde velilerin cebinden ??kan para 3 kattan fazla artm??. Sadece bu iki rakam?n kar??la?t?r?lmas? bile kimin enflasyonunun ?d??t???n??, toplumun hangi kesimlerinin ekonomisinin ?b?y?d???n?? g?rmek a??s?ndan yeterli asl?nda.
?lk ve orta??retimde velilerin yapt??? harcamalar?n her y?l d?zenli olarak artmas?, velilerin her y?l bu y?k alt?nda nas?l ezildi?ini g?steriyor. Uluslararas? ?nsan Haklar? belgeleri ve Anayasa ?Hi? kimse e?itim hakk?ndan mahrum b?rak?lamaz? diyor. E?itimi tamamen paral? hale getirmek isteyenler; e?itim harcamalar?n? ?ocuklar?m?z?n ve velilerimizin ?st?ne y?kmak isteyenler, bu tablonun sorumlusudur. Binlerce okulda, ?e?itli adlar alt?nda yap?lan ?soyguna? son verilmedik?e ve herkes i?in e?it-paras?z e?itim hakk? hayata ge?irilmedik?e, bu sorunun ve di?er sorunlar?n ??z?m? m?mk?n g?r?nm?yor.
YARIN: Okumakta zor, okutmakta

İLGİLİ HABERLER

11 Aralık 2018 12:09
Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayın 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
11 Aralık 2018 09:19
Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç 15 lira olarak belirlendi.

Toplam Query: 34