Led Zeppelin yeniden

Hard rock m?zi?inin kurucular?ndan efsanevi ?ngiliz toplulu?u Led Zeppelin, da??ld?ktan 20 y?l sonra 26 Kas?m?da ?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da tek bir konser vermek ?zere yeniden bir araya geliyor.


Hard rock m?zi?inin kurucular?ndan efsanevi ?ngiliz toplulu?u Led Zeppelin, da??ld?ktan 20 y?l sonra 26 Kas?m?da ?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da tek bir konser vermek ?zere yeniden bir araya geliyor.
Konserde grubun ?yeleri olan gitarist Jimmy Page, solist Robert Plant ve bas?? John Paul Jones, 1980?de ?len grup davulcusu John Bonham??n yerine ?alacak olan o?lu Jason Bonham ile sahneye ??kacak.
Konserden elde edilecek gelirin, Atlantic Records?un kurucusu Ahmet Erteg?n??n ?l?m?nden sonra kurulan bir m?zik okuluna verilece?i belirtildi. Ahmet Erteg?n, 1968?de hi? tan?nmayan Led Zeppelin ile s?zle?me imzalama riskine girmi?ti.
100 milyon rekoru
Grubun hayatta kalan ?? ?yesi, davulcu Bonham??n ?l?m?n?n ard?ndan bir daha bir araya gelmemek ?zere ayr?lm??t?. Zaman zaman solist Plant ve gitarist Page birlikte konserler verse de, Led Zeppelin ad?yla hi? bir araya gelmemi?lerdi.
Zeppelin, 1970?li y?llardaki ?nc? tarz?yla, t?m zamanlar?n en pop?ler m?zik gruplar?ndan biri olma ?ans?na kavu?tu.
Vurgulu, blues etkileri g?r?len ezgileri, hareketli g?sterileriyle Led Zeppelin d?nyada bir?ok heavy metal ve alternatif rock grubuna ?rnek oldu. ABD?de 100 milyonun ?zerinde alb?m satan d?rt grup ve sanat??dan biri olma unvan?n? koruyor. Led Zeppelin d???nda bu rakama ula?anlar, Beatles, Elvis Presley ve Garth Brooks oldu.
1980?de da??lm??t?
Londra?da d?zenlenecek konser, 02 arena olarak bilinen sahnede yap?lacak. 20 bin ki?i kapasiteli sahne, ?Millenium Dome? olarak da biliniyor. Grubun hayranlar?, grubun son g?sterisi olmas? beklenen konserin biletlerini bulabilmek i?in ?imdiden internet forumlar?nda harekete ge?tiler.
Konserin tarihi 26 Kas?m olarak belirlendi. Konsere do?ru ise, 13 Kas?m?da, Mothership isimli iki CD?li bir en iyiler alb?m?n?n ??kmas? bekleniyor.
Led Zeppelin?in t?m ekibinin kat?ld??? son konser, Temmuz 1980?de, John Bonham??n ?l?m?nden iki ay ?nce ger?ekle?ti.
Page, Plant ve Jones, bundan be? y?l sonra Live Aid konserinde sahne ald?lar, ayr?ca Atlantic Records?un 40??nc? y?l? kutlamas?nda da yeniden bir araya geldiler. Grup elemanlar? bu tarihten sonra ilk kez bir araya gelmeye haz?rlan?yorlar. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net