Bu festival seyirci rekoru k?racak!

Usta akt?r, y?netmen, senarist ve film yap?mc?s? Spike Lee, amat?r film yap?mc?lar?n?n yeteneklerini sergilemesini sa?lamak amac?yla, internet ?zerinden bir film festivali d?zenliyor.


Usta akt?r, y?netmen, senarist ve film yap?mc?s? Spike Lee, amat?r film yap?mc?lar?n?n yeteneklerini sergilemesini sa?lamak amac?yla, internet ?zerinden bir film festivali d?zenliyor. ?nternet film festivali projesi, ba?ta eserlerinin geni? bir izleyici kitlesine ula?mas?n? isteyen, tan?nmam?? film yap?mc?lar? olmak ?zere t?m sinema tutkunlar?n? sevindirdi.
?Babelgum Film Festivali? ad? alt?nda organize edilecek festivalde en fazla k?rk be? dakika s?ren, ?ngilizce ?ekilen ya da ?ngilizce alt yaz?ya sahip olan filmler yer alacak.
?Do The Right Thing? (Do?ru ?eyi Yap) ve ?Malcom X? gibi sinema tarihinde ?nemli eserler aras?nda yer alan filmlerde imzas? bulunan Spike Lee bir online film festivali d?zenlemesinin sebebini ??yle a??kl?yor: ?Amerikan toplumunda sinema konusunda b?t?n yenetekli insanlar?n New York ve Los Angeles?tan ??kt???na dair olduk?a yanl?? bir d???nce var. ?nternet ?zerinden ger?ekle?tirelecek bu film festivali sayesinde art?k ke?fedilmemi? yeteneklerin ya?ad?klar? yerler onlar?n film end?strisine katk?da bulunmalar?n? zorla?t?rmayacak, bu sanat??lar dar bir ?evreye hitap etmekten kurtulacak.?
?nternet ?zerinden festivale g?nderilecek eserler, ba?kanl???n? Spike Lee?nin ?stlendi?i dokuz ki?ilik j?ri taraf?ndan belgeseller, tan?t?m filmleri, animasyonlar, sosyal hayat/?evre konulu filmler olmak ?zere be? ana kategoride de?erlendirilecek.
Festivalde en ?ok be?enilen film ise ?Bir Dahi Aran?yor? ?d?l?ne lay?k g?r?lecek ve filmin y?netmeni sinema d?nyas?nda ismini duyurma ?ans?na sahip olacak.
Spike Lee?nin ?nderli?inde d?zenlenen internet film festivaline 15 Eyl?l-15 ?ubat tarihleri aras?nda internet arac?l??? ile j?rinin eline ge?en filmler kat?lacak. Festivalde ?d?l alan filmler ise ?n?m?zdeki nisan ay?nda a??klanacak. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: www.babelgum.com
www.evrensel.net