K?r? fiyat?n? katl?yor

TCDD Genel M?d?rl????n?n verilerine g?re 2019?a kadar k?r? 226, 36 y?ll?k k?r? ise 670 milyon dolar olarak tespit edilen ?zmir Derince Liman?, ?zelle?tirme Y?ksek Kurulu (?YK) taraf?ndan 195.2 milyon dolara, sekt?rde yeni oldu?unu...


TCDD Genel M?d?rl????n?n verilerine g?re 2019?a kadar k?r? 226, 36 y?ll?k k?r? ise 670 milyon dolar olarak tespit edilen ?zmir Derince Liman?, ?zelle?tirme Y?ksek Kurulu (?YK) taraf?ndan 195.2 milyon dolara, sekt?rde yeni oldu?unu kendileri de itiraf eden T?rkerler Ortak Giri?im Grubu?na sat?ld?. Liman-?? ihalenin iptalini yarg?ya ta??d?.
Liman-?? Genel Ba?kan? Raif K?l?? yapt??? a??klamada, ?YK?n?n liman?n de?er tespitini kamuoyuna a??klamas?n?, en az?ndan ?basiretli bir t?ccar? gibi davranarak, ihaleyi iptal etmesini istedi. K?l??, limana ?ok d???k fiyat verildi?i ger?e?inin, ihale sonras?nda ??ok y?ksek bedelle sat?ld???? yorumlar? ile ?rt?lmeye ?al???ld???n?, bunun kamuoyunu yan?ltmaya y?nelik oldu?unu bildirdi. Derince Liman??n?n, T?rkiye?nin post-panamax tipi gemilerin yana?abilece?i derinlikte yegane liman oldu?unun alt?n? ?izen K?l??, de?erin d???kl???n?, Deniz Ticaret Odas??n?n ?ben sat?c? olsam satmazd?m? s?z?n?n de ortaya koydu?unu dile getirdi.
De?er tespitini a??klamamak i?in yasay? bile de?i?tiren ?YK?n?n, rakamlar? saklasa da TCDD Genel M?d?rl????n?n 2005 y?l?nda haz?rlatt???, Derince Liman??na y?nelik raporun ger?ekleri ortaya koydu?unu bildiren K?l??, yat?r?mlar?n ard?ndan liman?n 2019?a kadar k?r?n?n 226 milyon dolar olaca??n?, 12 y?lda elde edilecek bu k?r?n, 36 y?lda 670 milyon dolar k?r demek oldu?unun alt?n? ?izdi. Post-panamax gemilerin limana gelmesi halinde k?rl?l???n en az iki misli artaca??n?, ayr?ca TCDD taraf?ndan daha ?nce yap?lan baz? yer tahsislerinin kiralama s?resinin 2015?ten itibaren bitece?i de hesapland???nda k?r?n daha da katlanaca??n? kaydeden K?l??, ?YK?n?n en az?ndan ?basiretli bir t?ccar? gibi davranarak, ihaleyi iptal etmesini istedi.
?halenin iptal edilmesi i?in neden ?ok
?halenin iptalini gerektiren ba?ka bir konunun da ihale sonras? firma yetkililerinin, bu sekt?rde hi?bir deneyimi olmad???, ilerisi i?in b?yle bir sekt?re yat?r?m yapt??? a??klamalar? oldu?unu dile getiren K?l??, bunun ?zelle?tirme Yasas??n?n amac?na dahi ayk?r? oldu?unun alt?n? ?izdi. K?l??, ?E?er ama? limanlar? daha iyi i?letmekse, bu alanda hi? kimsenin tan?mad???, ula?t?rma alan?na bile ?yeni? giren bir ?irketin ?liman i?letmecili?i? gibi ?zel birikim isteyen bir alanda, nas?l olup da ihaleye kabul edildi?inin a??klanmas? gerekmektedir? dedi.
??zelle?tirmeler ge?ersiz?
K?l??, 2003 May?s??ndan bu yana yap?lan t?m ?zelle?tirmelerin iptalini gerektiren bir geli?meye de dikkat ?ekti. ?zelle?tirme konusunda tek yetkilinin ?YK oldu?unun, Ba?bakan taraf?ndan bir genelge ile olu?turuldu?unu ve Resmi Gazete?de yay?nlanarak y?r?rl??e girdi?ini hat?rlatan K?l??, se?im nedeniyle ?YK ?yelerini de?i?tiren 2007/12 say?l? genelgenin, 16 May?s 2007?de Resmi Gazete?de yay?mland???n? ve 2003/23 say?l? genelgenin kald?r?ld???n?n da belirtildi?ini hat?rlatt?. ?Ancak, 2003 y?l?ndan 2007 May?s??na kadar g?rev yapan ve milyarlarca dolarl?k ?zelle?tirmeleri onaylayan ?YK?y? olu?turan 2002/23 say?l? genelge Resmi Gazete?de yay?mlanmam??, dolay?s?yla y?r?rl??e girmemi?tir? diyen K?l??, bu durumda 2003 May?s??ndan bu yana yap?lan ?zelle?tirmelerin t?m?n?n ge?ersiz duruma d??t???ne dikkat ?ekti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net