??galci sanayi b?lgesine iptal

20 bin i??inin ?al??t??? Kemalpa?a Organize Sanayi B?lgesi?nin (KOSB?) izinleri ge?ti?imiz haftalarda ?zmir 3. ?dare Mahkemesi taraf?ndan iptal edildi. ?ptal gerek?esi, sanayi b?lgesinin en verimli tar?m arazileri ?zerine yap?lm?? ...


20 bin i??inin ?al??t??? Kemalpa?a Organize Sanayi B?lgesi?nin (KOSB?) izinleri ge?ti?imiz haftalarda ?zmir 3. ?dare Mahkemesi taraf?ndan iptal edildi. ?ptal gerek?esi, sanayi b?lgesinin en verimli tar?m arazileri ?zerine yap?lm?? oldu?unu ortaya koyan bilirki?i raporu...
Bu bilirki?i raporuna dayanarak izinlerle ilgili verilen y?r?tmeyi durdurma karar?n? KOSB? i?verenleri ?yanl??, ?deolojik ve idealist? olarak niteliyorlar.
??adamlar?na g?re ?ziraat alan? saplant?s?? i?erisinde ??n yarg?l?? olarak hareket eden ?Do?ent ve Yard?mc? Do?ent?lerden olu?an bilirki?i heyetinin haz?rlad??? raporlar mahkeme heyetinin yanl?? karar almas? sonucunu do?urmu?tu. Zaten mahkeme heyeti de olay? incelemek yerine bilirki?i raporunu yeterli g?rme eksikli?i i?erisindeydi. T?m bunlar?n arkas?nda ise, ?kendi yetkilerini KOSB??ye devretmek istemeyen, deve g?re??isi Ulucak Belediye Ba?kan?? vard??.
Rant su?lamas?
?zmir Ekonomi Muhabirleri Derne?i (EMD) ?yelerine KOSB? y?netim taraf?ndan sunulan raporda OSB?nin kurulu oldu?u arazilerin yar?s?n?n yer ald??? Ulucak Belediye Ba?kan? Mehmet T?rkmen su?lan?yor. KOSB? Y?netim Kurulu Ba?kan? M. P?nar Yurdun, Ulucak Belediye Ba?kan? T?rkmen?in belediyeye ait yetkileri KOSB? y?netimine devretmemek i?in OSB?nin yer se?imini dava konusu yapt???n?, as?l sorunun belediyenin buradan elde etti?i rant? b?rakmamak istemesinden kaynakland???n? ileri s?r?yor.
Ulucak belediye ba?kan?n?n a?t??? dava sonras? ?zmir 3. ?dare Mahkemesi KOSB??nin yer se?imi izinlerini iptal etti. Bu KOSB??deki i?letmelerin ?al??malar? konusunda bir sorun yaratmamas?na ra?men, ?altyap? ?al??malar?n?n durmas?na? yol a?t?. Bu sorunlar nedeniyle b?lgeye ilgisi olan bir?ok yabanc? firman?n geri ad?m atmas?na neden oldu.
B?lgenin tar?m arazisi ?zelli?i kalmad???n? ileri s?ren patronlar, bir yandan akademisyenlere kendi lehlerine bir rapor haz?rlatma giri?imlerini s?rd?r?yor. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net