14 Eylül 2007 00:00

?ZG?RCE

1981 y?l?ndan beri Eyl?l ay?n?n 12?si geldi?inde 1980?in 12 Eyl?l??nde ya?anan ac?lar tazelenir, bir toplumu karanl??a g?t?ren darbe lanetle an?l?r. Her y?l oldu?u gibi bu y?l da 12 Eyl?l?e denk gelen haftan?n i?inde ?lkenin bir?ok...

Paylaş

1981 y?l?ndan beri Eyl?l ay?n?n 12?si geldi?inde 1980?in 12 Eyl?l??nde ya?anan ac?lar tazelenir, bir toplumu karanl??a g?t?ren darbe lanetle an?l?r. Her y?l oldu?u gibi bu y?l da 12 Eyl?l?e denk gelen haftan?n i?inde ?lkenin bir?ok yerinde darbe lanetlendi, gerek do?rudan oca??na ac? d??enler ac?lar?n? tazeledi gerekse o tarihte hayatta bile olmayanlar bug?nlerini karartan o kahpe darbenin nedenlerini, sonu?lar?n? tart??t?.
Evet, 12 Eyl?l 1980 T?rkiye?de ba?ta emek?iler olmak ?zere sermaye d??? t?m toplum kesimlerinin ba??na gelmi? ve do?al olmayan en b?y?k felaketlerden biriydi. Bu felaketin etkileri, kar topu gibi her ge?en g?n daha da artarak bug?nlere geldi. Ve art?k bug?n 27 y?l ?ncesine g?re emek?ilerin haklar? ?ok daha geride; gen?ler, ?ocuklar i?in gelecek ?ok daha karanl?k; k?yl?ler, i??iler, memurlar, k???k esnaflar ve milyonlar ?ok daha yoksul, ?ok daha umutsuz.
12 Eyl?l geni? toplum kesimlerinin felaketi olurken k???k bir az?nl???n da bayram?d?r. 12 Eyl?l?le birlikte o k???k az?nl?k, k?resel d?nyan?n i?inde yerel nimetlere fazlas?yla sahip olmu?tur. ??te bu y?zden bug?n 27 y?l ?ncesine g?re T?rkiye?de ?ok daha fazla l?ks otomobil, yat, g?kdelen, villa ve l?ks site vard?r. ??nk? bug?n emek, 27 y?l ?ncesine g?re ?ok daha s?n?rs?zca s?m?r?lebilmektedir.
12 Eyl?l??n s?n?flar aras? panoramada yaratt??? de?i?im g?zden ka??r?larak, 12 Eyl?l?? sadece demokrasiye kar?? ger?ekle?tirilmi? fa?ist bir darbe olarak nitelendirmek son derece aldat?c?d?r. Bug?n maalesef 12 Eyl?l?den en fazla etkilenen kesimler i?erisinden gelen ve ayd?n, akademisyen olarak da bilinen bir?ok ki?i ?zellikle ?sivil anayasa? tart??malar?nda 12 Eyl?l??n s?n?fsal niteli?ini g?z ard? etmektedir. Onlara g?re: ?AKP, askerlerin kar?? ??kmas?na ra?men bug?n iktidarda bulunmaktad?r. O halde AKP sivildir. AKP sivil oldu?una g?re AKP taraf?ndan haz?rlanan bir anayasa da sivil olacakt?r. Bu sivil anayasa sayesinde de 12 Eyl?l ?r?n? olan 1982 Anayasas? y?r?rl?kten kald?r?larak 12 Eyl?l??n izleri silinecek ve T?rkiye daha demokratik bir ?lke haline gelecektir.?
Yukar?daki d???nce silsilesi kendi i?erisinde mant?kl? olabilir. Ancak, bu d?z mant?k maalesef toplumsal ili?kilerde hele de kapitalist sistemdeki toplumsal ili?kiler i?erisinde ge?erli olamaz. Bu ba?lamda, her ?eyden ?nce askeri ?niformal?lar taraf?ndan ger?ekle?tirilen 12 Eyl?l darbesinin ger?ek kumandas?n?n kimlerin elinde oldu?unu sorgulamak gerekir. Darbenin ?kimin o?lanlar?? taraf?ndan yap?ld??? bir?ok belgeyle ortaya konulmu?tur ve bug?n darbenin ard?ndaki g?c?n ABD oldu?u y?n?nde herhangi bir ??phe yoktur. Darbe h?k?metinin Ba?bakan Yard?mc?s? Turgut ?zal ba?ta olmak ?zere kimi ?sivil?lerin de bu d?nemde ABD taraf?ndan y?nlendirildi?i de ayn? ?ekilde ??phe g?t?rmez bir ger?ek olarak ortadad?r. Kald? ki darbeyi destekleyen ulusal sermaye ve onun yardak??lar? da ?sivil?dir. Hal b?yle olunca 12 Eyl?l??n ne kadar ?askeri? ne kadar ?sivil? bir darbe oldu?u da tart??mal? hale gelmektedir.
12 Eyl?l darbesinin sadece birka? y?ll?k bir olay olmad??? ve aradan ge?en 27 y?la ra?men etkilerinin artarak devam etti?i d???n?ld???nde; 12 Eyl?l analizi yap?l?rken aradan ge?en 27 y?la da bakmam?z ve 12 Eyl?l??n etkisini bug?nlere ta??yan ?sivil?leri de bu analize dahil etmemiz gerekir. Bu ama?la da bulunduklar? mevkilerde 12 Eyl?l darbesinin ard?ndaki temel hedef olan T?rkiye?yi kapitalizmin yeni liberal s?recine eklemleme do?rultusunda ?aba g?steren t?m ?sivil?ler de 12 Eyl?l??n bir unsuru olarak de?erlendirmelidir.
12 Eyl?lc? siviller i?erisinde Turgut ?zal?dan ba?layarak iktidarda yer alm?? t?m siyaset?ileri katmak m?mk?nd?r. Askerlere ra?men iktidarda bulundu?u gerek?esiyle ?sivil? ve ?demokrat? say?lan AKP?nin ve onun y?netimindekilerin de 12 Eyl?lc? siviller i?erisinde son derece ?zel bir yeri oldu?unu belirtmek gerekir. Zira AKP, ge?en 5 y?ll?k icraat? s?recinde 12 Eyl?l??n hedefi olan yeni liberal politikalar? ya?ama ge?irme konusunda 27 y?ldaki di?er iktidarlardan daha etkili uygulamalara imza atm??t?r. Bu nedenle, 12 Eyl?l d?neminde ?milli g?r?? militanl????ndan bug?n devletin en ?st tepelerine terfi etmi? olanlar? 12 Eyl?l darbesinin bir par?as? olarak g?rmemek b?y?k bir yan?lg? olacakt?r. Ayr?ca, bu s?re? i?erisinde do?rudan ya da dolayl? olarak mevcut iktidarlar? ve yeni liberal uygulamalar? destekleyen t?m yazar, ?izer ayd?n kesimini de (12 Eyl?l darbesine kar?? olduklar? izlenimi vermi? dahi olsalar) 12 Eyl?l darbesinin bir par?as? olarak anmak gerekmektedir.
Aksi halde, 12 Eyl?l darbesini sadece 5 generalin ger?ekle?tirdi?i fa?ist bir eylem olarak an?p, ard?ndaki ger?ekleri do?ru g?remezsek bir 27 y?l daha darbeyi lanetlemek zorunda kal?r?z. Oysa, bug?n?n?n ger?ek 12 Eyl?lc?leri, tersanelerde, madenlerde, fabrikalarda, mevsimlik i? i?in yollarda ya?anan cinayetleri g?rmeden, sendika, sigorta, insanca ya?ayacak ?cret istedi?i i?in kap?ya konulan milyonlar?n ba??r??lar?n? duymadan, AKP?yi ?demokrat? ilan edip, onun haz?rlad??? ve 12 Eyl?l??n ard?ndaki temel hedef olan yeni liberalizmi ?ng?ren anayasay? ?sivil? g?r?nt?s? yaratarak pazarlayanlard?r.
S?z?n ?z?: 12 Eyl?l?de askerlerin ger?ekle?tirdi?i darbe, 12 Eyl?lc? siviller sayesinde 27 y?ld?r s?rmektedir. 12 Eyl?l darbesinin izlerinin silinebilmesi i?in sadece darbecilerin yarg?lanmas? yetmez, bug?n?n ?sivil? 12 Eyl?lc?leri de a???a ??kart?lmal?d?r.
?zg?r M?ft?o?lu
ÖNCEKİ HABER

?anta ?ocu?unuza y?k olmas?n

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa