L?MAN ARKASI

 • Son bir haftad?r, Zonguldak - Bolu - Safranbolu co?rafya ??geninde ailece dolan?p durduk. Nedeni; k?z?m?z G?k?e?nin A. ?. B. ?. E?itim Fak?ltesi Resim - ?? ??retmenli?i ve Karab?k ?niversitesi Fethi Toker G?zel Sanatlar Fak?ltesi...


  Son bir haftad?r, Zonguldak - Bolu - Safranbolu co?rafya ??geninde ailece dolan?p durduk. Nedeni; k?z?m?z G?k?e?nin A. ?. B. ?. E?itim Fak?ltesi Resim - ?? ??retmenli?i ve Karab?k ?niversitesi Fethi Toker G?zel Sanatlar Fak?ltesi Resim B?l?m??n?n genel yetenek s?navlar?na girmesi.
  Meslek Lisesi Grafik B?l?m??n? bitirdikten sonra, yakla??k bir y?l ?stanbul?da, Ressam ?brahim ?ift?io?lu?nun asistanlar? Nurettin ve S?leyman hocan?n at?lyesinde resim kursuna kat?lan k?z?m G?k?e; kendi ba?ar? grafi?ini de?erlendirerek ve biraz da ?stanbul?un kasvetli havas?ndan uzakla?mak i?in olsa gerek, bu y?l Zonguldak?a yak?n okullar?n s?navlar?na girmeyi tercih etti. S?nav kay?d? i?in baba - k?z bir tur att?ktan sonra, k?z?m?n iste?i ?zerine; s?nav haftas?, anne de ekibe kat?larak, ailece tura ba?lad?k.
  Turumuzun ilk dura?? Bolu oldu. Sedat Hoca ve gen?ler, EMEP ?l ?rg?t? binas?nda, ?ay? demlemi? bizi bekliyorlard?. Dikili Gen?lik Kamp??nda grubu ile m?zik yapan Antalya?dan Mustafa; E. Fak?ltesi?nin yetenek s?nav?nda elenmi?. ?stanbul?dan in?aat i??isi Adem de, k?z?m G?k?e gibi Resim - ?? 1. ??retim s?nav?nda ba?ar?l? olamam??. Antalya?da bir b?fede kasiyer olarak ?al??an Al?ay ve ?orum G?zel Sanatlar Lisesi mezunu G?ll?, 2. ??retim s?nav?na girmek i?in bizden bir g?n ?nce Bolu?ya gelmi?ler. Onlar da bizim gibi, bulu?ma yeri olarak Bolu ?l ?rg?t? binas?n? tercih etmi?ler. Gen?ler hemen kayna??p, s?nav hakk?nda konu?up, birbirlerine moral verdiler.
  G?k?e, Zonguldak?ta dersaneden arkada?? Damla?n?n da m?zik b?l?m? i?in s?navlara girdi?ini ??renince, ?ok sevindi. Kenti ve ?niversite kampus?n? ?ok sevmi?ti. Anla?abilece?i arkada?lar? ile yurtta ayn? odada kalmay? veya daha sonra beraber ev tutma hayalleri kurmaya ba?lad?. Sedat Hoca?n?n misafirperver e?i Nezaket ??retmenin ?Sen bizde kal?rs?n G?k?e, bak bizim ?ocuklar ?stanbul?a yerle?tiler? diye sevecen yakla??m?n verdi?i moralle G?k?e, di?er arkada?lar? gibi 1. A?ama s?nav?n? kazand? fakat, 2. A?ama s?nav?nda ayn? ba?ar?y? g?steremiyerek yedek listenin ortalar?nda kald?. 2. A?amada imgesel ?izim istendi?inden, bizim gen?ler ba?ar?l? olamam??lard?. Sonu? bizi olduk?a ?zd?. Demek ki, daha ?ok kitap okumak ve s?rekli ?al??mak gerekiyor diye sonu? ??kard?k. Bu arada, tiyatro grubumuzdan ?? gencin Ankara ve Bursa?da girdikleri oyunculuk genel yetenek s?navlar?nda ikinci a?amada elenmi? olmalar?n? ??renmi? olmam, benim ?z?nt?m?n tuzu biberi oldu.
  Turumuzun Safranbolu g?zergah?n? Gerede ?zerinden tamamlad?k. Gerede?de sapakta otob?s beklerken v?cudumuzu saran ak?am ayaz?n?n so?u?u, Safranbolu?da ?nal ailesinin sofras?nda mercimek ?orbas?n? ka??klarken bertaraf oldu. 12 Eyl?l ?ncesi YDGD ?rg?tl?l??? i?inde ve cezaevi s?recinde beraber m?cadele verdi?im Sedat ?nal arkada??m ve e?i ?efika han?m, Bolu?daki dostlar?m?z gibi bizi sevgiyle a??rlad?lar. ?ocuklar?; matematik ??retmeni aday? Se?il ve Jeoloji m?hendisi aday? Se?kin, k?z?m?z g?k?e?ye moral vererek, s?nav i?in motive ettiler.
  D?nya tarihi miras kenti stat?s?ne al?nan Safranbolu?da, yeni kurulan Karab?k ?niversitesi?nin G?zel Sanatlar Fak?ltesi?ne ba?l? olarak a??lan ?Resim? b?l?m? s?navlar?nda G?k?e 16. oldu. 15 ??rencinin al?naca?? b?l?mde G?k?e birinci yedek olarak ?imdilik beklemede!
  Zonguldak?a d?nd???m?zde, ailece ilk i?imiz, bizleri evlerinde misafir eden dostlar? - yolda?lar? telefonla aramak oldu. Bir s?nav gerek?esiyle de olsa beraber olunup; biz ebeveynler an?lar? yinelemenin, gen?lerin kayna?ma co?kusunu g?zlemenin heyecan?n? payla?t?k. K?lt?r sanat alan?nda y?ksek ??renim g?rmek isteyen gen?lerin daha s?k? ?al??malar? ve biz ebeveynlerin de daha s?k g?r??meleri gerekti?ini d???nd?k. Zorunlu turumuzun kazan?mlar? bu oldu! S?nav gerek?esiyle; y?zlerce ??rencinin ve ebeveynin kazan?mlar? ne oldu bilmiyoruz. Kaybettiklerinden ise hi? s?z etmedim!
  Fahri Bozba?
  www.evrensel.net