Almanya i?gal kar??t? eyleme haz?r

ABD liderli?indeki NATO g??leri taraf?ndan 2001 y?l?nda i?gal edilen Afganistan?a ABD?nin ard?ndan en fazla asker g?nderen ikinci ?lke olan Almanya?n?n ba?kenti Berlin?de, yar?n ?Alman birliklerinin bu ?lkeden geri ...


ABD liderli?indeki NATO g??leri taraf?ndan 2001 y?l?nda i?gal edilen Afganistan?a ABD?nin ard?ndan en fazla asker g?nderen ikinci ?lke olan Almanya?n?n ba?kenti Berlin?de, yar?n ?Alman birliklerinin bu ?lkeden geri ?ekilmesi? talebiyle merkezi bir eylem ger?ekle?tirilecek.
Eylem, Almanya?da Afganistan i?galine muhalefetin y?kseli?te oldu?u bir d?neme denk geldi. Zira bu ?lkede d?zenlenen farkl? kamuoyu yoklamalar?nda, Alman halk?n?n y?zde 80?inden fazlas?n?n Afganistan?a g?nderilen askerlerin geri ?ekilmesini istedi?i ortaya kondu. Toplam 170 ?rg?t ve inisiyatif taraf?ndan ?a?r?s? yap?lan g?steri i?in sal? g?n? Berlin?de d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, ?haz?rl?klar?n tamamland???? ifade edildi.
Tertip komitesince verilen bilgile g?re eylem i?in ?u ana kadar Berlin d???ndan 30 otob?s ve bir ?zel tren tutuldu.
Saat 12.00?de Roten Rathaus ?n?nde ba?layacak olan eylemde, ?n?m?zdeki ekim ba??nda Alman Federal Parlamentosu?nda Afganistan?daki askerlerin g?rev s?resinin uzat?lmas? plan?na bir tepki de dile getirilecek.
?Halk? temsil ediyoruz?
Berlin?de d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Almanya Bar?? Konseyi S?zc?s? Peter Strutynski, ?Biz, Almanya?da halk?n ?o?unlu?unun arzu etti?i askerlerin geri ?ekilmesi talebini temsil ediyoruz. Bu nedenle eylemde, Alman askerlerinin derhal Afganistan?dan ?ekilmesini talep edece?iz? dedi.
Strutynski, parlamentoda yap?lacak oylaman?n sonucunu da merakla beklediklerini ifade ederek, ??zellikle SPD ve Ye?iller?den bir?ok milletvekilinin Afganistan?da Alman askerlerinin bulundurulmas?na ele?tirel bakt???n? ve ge?ti?imiz mart ay?nda yap?lan oylamada Ye?iller?e mensup milletvekillerinin yakla??k yar?dan fazlas?n?n kar?? oy kulland???n?? hat?rlatt?.
S?z konusu oylamada, SPD milletvekillerinin ??te biri ise tornado ke?if u?aklar?n?n g?nderilmesine kar?? ??km??t?. Bu rakamlar ?????nda, Alman Meclisi?nde Afganistan?daki askerlerin g?rev s?resinin uzat?lmas?na kar?? ??kanlar?n oran?n?n, ?nceki d?neme g?re daha fazla olmas? bekleniyor.
Lafontaine konu?acak
Tertip komitesi, eyleme Sol Parti E?ba?kan? Oskar Lafontaine?in de konu?mac? olarak kat?laca??n? a??klad?. Lafontaine, s?k s?k Alman askerlerinin Afganistan?dan geri ?ekilmesini talep ediyor.
Mitingde ayr?ca, Berlinli Prof. Peter Grottian ve Ye?iller Partisi Berlin Eyalet Senatosu Milletvekili Heidi Kosche de birer konu?ma yapacak. Ye?iller ?yesi Koscher?in eyleme kat?larak bir konu?ma yapmas?, parti i?erisinde Afganistan konusundaki g?r?? farkl?l???n?n oldu?unu g?steriyor.
?n?m?zdeki g?nlerde genel kongresini toplayacak olan Ye?iller, Afganistan konusunda d?rt farkl? oylama yapacak.
??gale destek veren Ye?iller, insan? yard?mlar?n art?r?lmas?n?, tornado ke?if u?aklar?n?n G?ney Afganistan?a g?nderilmesini ise ele?tiriyor. (AVRUPA HABER MERKEZ?)

?sve??te halk sava?? lanetledi

Murat Kuseyri

?sve??in ba?kenti Stockholm, 11 Eyl?l sald?r?lar?n?n y?ld?n?m?nde sava? kar??t? bir dizi etkinli?e sahne oldu. 11 Eyl?l g?n?n?n ?ili?nin halk?? Devlet Ba?kan? Salvador Allende?nin, ABD destekli bir darbeyle devrilmesi ve katledilmesinin de y?ld?n?m? olmas? nedeniyle ?lkedeki Latin Amerikal? g??menler de i?gal kar??t? g?sterilere, Latin Amerika?daki ABD icraatlar?n? protesto ederek destek verdi.
Skarpnack?te 20 ?sve?li sanat?? taraf?ndan i?gal alt?ndaki ?lkelerde y?k?m? g?steren bir resim sergisi a??l?rken, sergiyi takiben bir panel de d?zenlendi.
Ak?am saatlerinde ise Stockholm merkezindeki Sergel Meydan??nda ?11 Eyl?l Platformu?nun ?a?r?s?yla toplanan 1000?e yak?n ?sve?li, i?galler ile sava?? protesto etti. Stockholm??n Kungtredgarden Meydan??nda toplanan bir grup Irakl? da 39 metre uzunlu?undaki Irak bayra??n? a?arak bir protesto g?sterisi yapt?. Eylemde baz? g?stericiler, siyah ve turuncu mahkum elbiselerini giyip kendilerini birbirlerine zincirleyerek, ABD?nin k?resel i?kence a??n? da protesto etti.
Eylemlerde, Arap?a ve ?sve??e sloganlar at?ld?. ?sve??teki Latin Amerikal? gruplar ise ellerinde ?ili?nin halk?? lideri Allende?nin dev posteri ile ?Latin Amerika yol g?steriyor?, ?Alternatifimiz sosyalizm? pankartlar? ta??yarak alana girdi. Bolivya ve Kolombiyal? folklor gruplar? da Latin Amerika ezgi ve danslar?yla g?steriye renk katt?. (Stockholm/EVRENSEL)
www.evrensel.net