??retmen a???? b?y?yor

Yeni e?itim-??retim y?l?n?n ba?lamas?na say?l? g?nler kala, ??renci ve ??retmenlerin ge?ti?imiz y?l ya?ad?klar? s?k?nt?larda hi?bir de?i?iklik yok. ?zellikle yoksul semtlerde y?ksek olan ??retmen a????n?n git gide b?y?d???n?...


Yeni e?itim-??retim y?l?n?n ba?lamas?na say?l? g?nler kala, ??renci ve ??retmenlerin ge?ti?imiz y?l ya?ad?klar? s?k?nt?larda hi?bir de?i?iklik yok. ?zellikle yoksul semtlerde y?ksek olan ??retmen a????n?n git gide b?y?d???n? belirten e?itimciler, e?itim alan?ndaki AKP kadrola?mas?n?n da dikkat ?ekici boyutlara ula?t???na dikkat ?ekiyor.
Son y?llarda yap?lan y?netici atamalar?nda AKP kadrola?mas?n?n yo?un bi?imde ya?and???na dikkat ?eken E?itim Sen ?zmir 1 No?lu ?ube Ba?kan Mahir Ulus, bu y?neticilerin ?zellikle E?itim Bir-Sen ?yeleri ve din k?lt?r? ve ahlak bilgisi ??retmenleri aras?ndan se?ildi?ini vurgulad?. ?zmir Hasan Sa?lam ??retmenevi?nde d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Mahir Ulus, 13 Nisan 2007 tarihinde yay?nlanan Y?netici Atama Y?netmeli?i?nin Dan??tay taraf?ndan iptal edildi?ini ve bakanl?k taraf?ndan yap?lan atamalar?n geri al?nd???n? ifade etti. Ulus, yapt?klar? ara?t?rmaya g?re e?itim alan?ndaki y?neticilerin y?zde 5?inin matematik, y?zde 7?sinin T?rk?e, y?zde 3??n?n fizik, y?zde 36?s?n?n ise din k?lt?r? ve ahlak bilgisi ??retmeni k?kenli oldu?unu s?yledi.
300 YTL?ye ??retmen
??retmen a????n?n tehlikeli boyutlara ula?t???n? belirten Ulus, ?cretli ve s?zle?meli ?al??an ??retmenlerin de bir?ok sorunla kar?? kar??ya kald?klar?n? vurgulad?. ?zmir?de yakla??k 3 bin ?cretli ??retmen oldu?unu ve bu ??retmenlerin, ?ge?ici? g?r?ld?kleri i?in veliler taraf?ndan istenmediklerini s?yleyen Ulus, ???retmen arkada?lar?m?z 300 YTL ?cret ile ya?amak zorunda b?rak?l?yor? dedi. ??retmen a????n?n ?zellikle yoksul semtlerde yo?unla?mas?n?n dikkat ?ekti?ini s?yleyen Ulus, Kadifekale?deki bir okulda 13, Ye?ildere?deki bir okulda da 18 ??retmen a???? oldu?unu s?zlerine ekledi. Ulus, ?zmir?de yakla??k 50 okul binas?nda da depremde y?k?lma riski olmas?na ra?men g??lendirme yap?lmad???n? belirtti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net