Asker azaltma ?nerisi Demokratlar? tatmin etmedi

ABD?nin Irak?taki en ?st d?zey komutan?n?n pazartesi ve sal? g?n? ABD Kongresi?nde verdi?i ifadede, ABD Ba?kan? George W. Bush taraf?ndan ge?en ?ubat ay?nda Ba?dat ve civar?na g?nderilen takviye birliklerinin ?ekilmesini ...


ABD?nin Irak?taki en ?st d?zey komutan?n?n pazartesi ve sal? g?n? ABD Kongresi?nde verdi?i ifadede, ABD Ba?kan? George W. Bush taraf?ndan ge?en ?ubat ay?nda Ba?dat ve civar?na g?nderilen takviye birliklerinin ?ekilmesini ?nermesi, muhalif senat?rleri tatmin etmedi. Demokratlar?n, baz? Cumhuriyet?i senat?rlerle birlikte ABD askerlerinin durumuna ili?kin yeni bir tasar? haz?rlad??? ??renildi.
?ki g?n boyunca Kongre ?yelerinin sorular?n? yan?tlayan Petraeus ve ABD?nin Irak B?y?kel?isi Ryan Crocker, takviye asker stratejisinin sonu? verdi?ini savunmu? ve erken ?ekilmenin felakete yol a?aca??n? ?ne s?rm??, ancak Demokrat ve baz? Cumhuriyet?i senat?rler, bu ifadeleri ?ger?ek?i? bulmam??t?.
K?s?tlama ?nerisi
Bush?un ?Ulusa Sesleni?? konu?mas?ndan saatler ?nce Senato ?o?unluk lideri Demokrat Harry Reid, ?30 asker ?ekme plan?n?n yetersiz oldu?unu ve hi?bir ?eyin de?i?meyece?ini? belirterek, ?130 bin Amerikan askerinin, ?n? al?namayan bir i? sava??n ortas?nda kalmaya devam edece?ini? s?yledi.
AP?nin haberine g?re ise ABD?nin Irak komutan?n?n ?30 bin asker azaltma? ?nerisini reddeden Demokratlar, Irak?taki ABD askerlerinin g?rev ve operasyon alanlar?n? k?s?tlamaya haz?rlan?yor.
Edinilen bilgiye g?re Demokratlar da, ABD askerlerinin Irak?tan ?ekilmesi i?in ?son bir tarih? vermekten ka??n?rken, ?Irak polisi ile askerini e?itmek, bu ?lkedeki ABD varl???n? korumak ve ter?ristlerle sava?? hususlar? dahilinde askerlerin g?rev i?eri?ini k?s?tlayacak.
Yeterli destek yok
Ancak diplomatik kaynaklara g?re Demokratlar?n, s?z konusu tasar?y? Senato?da onaylatmak i?in yeterli oy oran?n? bulmas? m?mk?n de?il. Uzmanlar, Demokratlar?n ge?en aylarda da bu t?r giri?imlerde bulunduklar?n?, ancak tasar?lar?n onaylanmamas? nedeniyle ?siyasi mesaj olman?n ?tesine gidemedi?ini? hat?rlatt?. Buna kar??n Demokratlar, Bush?un partisi Cumhuriyet?ilere ?a?r?larla tasar?ya deste?i de art?rmaya ?al???yor. (DI? HABERLER)

??slam Ordusu m?zakere ?nerdi?

Irak?taki etkili direni? gruplar?ndan Irak ?slam Ordusu?nun, ?ABD g??leriyle bar?? g?r??meleri i?in masaya oturma ?nerisinde bulundu?u? iddia edildi. El Cezire, ?slam Ordusu S?zc?s? ?brahim El ?imari?nin, ?lkenin en b?y?k S?nni direni? grubunun, ?ABD?nin ?ekilme takvimi belirlemesi halinde i?gal g??leriyle masaya oturabileceklerini belirtti?ini? bildirdi. El Cezire?ye konu?an ?imari, ABD ile g?r??me isteklerinin, ge?en aylarda El Kaide ile yollar?n? ay?rmalar?yla ili?kili olmad???n? vurgulayarak, ?El Kaide, kendisini bir devlet olarak ilan etti ve di?er Irakl? direni? gruplar?n? dahi hedef almaya ba?lad?. Hatta bizim ?rg?t?m?zden baz? S?nni personeller bile sald?r?lar?n hedefi oldu. Bu, ili?kilerimizi zedeledi ve biz de hemen bu ?rg?tle yollar?m?z? ay?rd?k. ??nk? d??man?n bundan yararlanmas?n? istemedik? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net