Taslak tart??ma ba?latt?

AKP?nin Prof. Dr. Ergun ?zbudun ba?kanl???ndaki heyete haz?rlatt??? anayasa tasla??n? AKP kurmaylar? be?enmedi. Yarg? organlar?n? k?zd?rabilecek ?ok say?da d?zenlemenin yer ald??? tasla?? g?r??meye ba?layan AKP heyeti, tasla??n ?ok...


AKP?nin Prof. Dr. Ergun ?zbudun ba?kanl???ndaki heyete haz?rlatt??? anayasa tasla??n? AKP kurmaylar? be?enmedi. Yarg? organlar?n? k?zd?rabilecek ?ok say?da d?zenlemenin yer ald??? tasla?? g?r??meye ba?layan AKP heyeti, tasla??n ?ok de?i?ece?i sinyali verdi. Heyet ba?kan? AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dengir Mir Mehmet F?rat ise, tasla??n AKP?yi ba?lamad???n? s?yledi. F?rat, ??u ana kadar tart???lanlar bizim tasla??m?z de?ildi. Partimizi ba?layacak bir taslak olmad???n? s?ylememize ra?men, birileri ya T?rk?e bilmiyor ya da beyinleri dumura u?rad??? i?in parti tasla?? gibi kabul ettiler ? dedi.
Taslakta kapat?lmas? g?ndeme gelen YARSAV Genel Ba?kan? ?mer Faruk Emina?ao?lu da tasla??n yarg?ya darbe vuraca??n? s?yledi.
Taslak neleri i?eriyor
?zbudun ba?kanl???ndaki heyetin haz?rlad??? anayasa tasla?? bas?na yans?d?. Taslakta anayasan?n ba?lang?? k?sm? tek paragrafa indirildi, Atat?rk ilkelerine at?fta bulunuldu, mevcut Anayasa?n?n aksine ?ba?lang??? b?l?m?n?n metne dahil olmad??? vurguland?. Taslakta, yerel se?imlerin 4 y?lda bir yap?lmas? ?ng?r?ld??? i?in y?r?rl??e girerse, 2008?de bask?n yerel se?im yap?lacak.
Taslakta, temel haklar?n korunmas?, e?itim, din ve vicdan ?zg?rl???, d???nce ve kanaatlerin yay?lmas? gibi ?ok say?da kritik b?l?mde ?b?l?nmez b?t?nl?k ve laiklik? ay?klamas? yap?ld?. Bu haklar?n b?t?nl??e ve laikli?e ayk?r? ?ekilde kullan?lamayaca?? vurgular? taslakta yer bulamad?.
Cumhurba?kan?na verilen af yetkisi kald?r?ld?. Haz?rlanan anayasa tasla??nda dikkat ?eken baz? maddeler ??yle:
 • Yarg?? ve savc?lara dernek kurma s?n?rlamas? getirilecek. Buna g?re h?k?metin kapat?lmas?n? istedi?i YARSAV ortadan kald?r?labilecek.
 • Anayasan?n de?i?tirilemez 2 ve 3. maddesinde de?i?iklikler yap?ld?. ??nsan haklar?na sayg?l? devlet? yerine ??nsan haklar?na dayanan devlet? ifadesi getirildi. ?Devletin dili T?rk?edir? ifadesi yerine ?Resmi dili T?rk?edir? ifadesi konuldu.
 • Temel haklar?n k?t?ye kullan?lmas? maddesinden de ?b?l?nmez b?t?nl??? bozmay? ve demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kald?rmay? ama?layan faaliyetler? istisnas? ??kar?ld?.
 • Mahkemelere, h?rriyetinin k?s?tlanmas?na itiraz eden ki?iyi dinleme zorunlulu?u getirildi.
 • Anayasaya ?ki?isel bilgilerin korunmas?? d?zenlemesi eklendi. ?Fi?lenmeyi? engelleyen d?zenlemeye g?re herkes, hakk?nda toplanm?? bilgilerin ne ama?la kullan?labildi?ini ??renebilecek.
 • D???nceyi a??klama h?rriyeti maddesine, ?Herkes, bilim ve sanat? serbest?e ??renme ve ??retme, a??klama, yayma ve bu alanlarda her t?rl? ara?t?rma hakk?na sahiptir? ifadesi eklendi. Bu h?rriyetin ?cumhuriyetin temel nitelikleri, b?l?nmez b?t?nl?k? nedeniyle s?n?rland?r?labilece?i kald?r?ld?.
 • Mahkemelere davalar? A?HM?de oldu?u gibi makul s?rede bitirme zorunlulu?u getirildi.
  Terc?man zorunlulu?u
 • T?rk?e bilmeyen her san??a su?unun anlad??? dille anlat?lmas? ve mahkemelere bedeli devlet?e ?denmek ?zere terc?man g?revlendirme zorunlulu?u getirildi.
 • Siyasi partilerin t?z?k ve programlar?n?n ?s?n?f veya z?mre diktat?rl???n? ama?layamayaca??? ifadesi kald?r?ld?. Temelli kapat?lan partinin bir ba?ka ad alt?nda kurulamayaca?? h?km? kald?r?ld?. B?ylece kapat?lan partinin ismiyle parti kurulmas?n?n yolu a??ld?.
 • Partilerin kapat?lmas?na neden olanlara 5 y?l siyaset yasa?? verilmesinin yerine, bu ki?ilerin ilk se?imde aday olamamalar? ?nerildi. ?kinci ?neride bu yapt?r?m?n tamamen kald?r?lmas? yer ald?.
 • 276 oyu alacak bir ba?bakan aday? bulunmadan gensoruyla h?k?met d???r?lemeyecek.
 • TBMM?deki 550 milletvekilli?inden 100?? partiler aras?nda ald?klar? oy oran?na g?re b?l??t?r?lecek. Baraj alt?nda kalan partiler de TBMM?ye milletvekili sokabilecek.
 • Yerel ve genel se?imler 4 y?lda bir yap?lacak. B?ylece 2008?de yerel se?im yap?lmas? ihtimali do?abilecek.
 • ??retim elemanlar?na istifa etmeden se?imde aday olabilme hakk? tan?nd?.
 • Yasama dokunulmazl??? y?z k?zart?c? su?lar y?n?nden s?n?rland?r?ld?.
 • Se?imlerin yenilenmesi halinde Bakanlar Kurulu?nun b?t?n?n?n g?revden ?ekilmesi, yerine grubu bulunan partilerden yeni bir kabine olu?turulmas? sistemi getirildi.
 • Cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesi d?zenlemesi getirildi. 200 bin se?menin dilek?eyle aday g?sterebilmesi ?nerildi.
 • Cumhurba?kan?n?n yarg? ve ?niversiteler ?zerindeki atama yetkileri, kanunlar? halkoyuna sunma, Genelkurmay Ba?kan??n? atama yetkileri elinden al?nd?.
 • Cumhurba?kan?n?n tek ba??na yapaca?? i?lemlerle, HSYK ve YA? kararlar? i?in yarg? yolu a??ld?.
 • TBMM?ye yarg?lamas? s?ren davalarla ilgili komisyon kurma yetkisi tan?nd?.
 • Yap?s? de?i?ecek Anayasa Mahkemesi, gerek?esini yazmad??? kararlar?n? kamuoyuna a??klayamayacak.
  Komutanlar yarg?lanabilecek
 • Y?ce Divan, Yarg?tay ve Anayasa Mahkemesi?nden olu?acak. Genelkurmay Ba?kan?, kuvvet komutanlar? ve TBMM Ba?kan? da Y?ce Divan?da yarg?lanacak.
 • Yarg?tay ve Dan??tay ?yeleri g?reve 9 y?ll???na se?ilecek. ?m?r boyu g?rev yapma kalkacak. Dan??tay ?yelerinin d?rtte birini Bakanlar Kurulu se?ecek.
 • ?T?rkiye vatanda?l???? form?l? ?nerildi.
 • Egemenli?in yetkili organ eliyle kullan?laca?? ifadesi yerine ?yasama, y?r?tme, yarg?? taraf?ndan kullan?laca?? belirtildi.
 • Din ve vicdan ?zg?rl???yle ilgili d?zenlemenin toplu ibadete olanak sa?layan ve tarikatlara ?zg?rl?k ele?tirilerine neden olan d?zenleme yer ald?.
 • Vatanda?lar?n T?rk oldu?u ifadesi yerine yeni taslakta ?T?rkiye vatanda?l???? form?l? ?nerildi.
 • E?itim hakk?yla ilgili maddeye ?niversitelerdeki t?rban yasa??n?n kald?r?lmas?na y?nelik ?neriler eklendi. (HABER MERKEZ?)

  Taslak ?ok de?i?ecek

  Anayasa de?i?iklik tasar?s? AKP kurmaylar? taraf?ndan, ?daha ?ok de?i?ecek? ?eklinde de?erlendirildi. AKP kurmaylar?, Prof. Dr. Ergun ?zbudun ba?kanl???nda alt? akademisyen taraf?ndan haz?rlanan anayasa tasla??yla ilgili, ?Tam metin ortaya ??kmad?. Bu ?ekliyle kabul edilecek diye bir ?ey yok. Siyasi s?zge?ten ge?meden medyada yer alan bu tasla?a bizimdir diyemeyiz. Elbette farkl? ?al??malar? da de?erlendirece?iz, ?ok de?i?iklik olabilir? diye konu?tular.
  AKP kurmaylar?, ?Akademisyenler taraf?ndan haz?rlanan tasla??n a?a?? yukar? t?m maddeleri zaten bas?na yans?d?. G?nlerdir maddeler yaz?l?p ?iziliyor. Kamuoyunda tart??ma yaratan, tepki ?eken maddeleri de yeniden g?zden ge?irece?iz? ?eklinde g?r?? bildiriyor.
  11 AKP?li hukuk?u milletvekilinden olu?an ekip Bolu G?lc?k?te Orman Bakanl????na ait tesislerde kampa ?ekildi. Anayasa tasla?? 4 g?nl?k ?al??man?n ard?ndan netle?ecek. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n da pazar g?n? kat?laca?? toplant?ya Prof. Dr. ?zbudun ve akademisyen ekip de davet edildi.

  AKP?nin anayasas?nda neoliberal bir i?erik hakim
  AKP?nin haz?rlatt??? anayasa tasla??n? inceleyen Avukat Kamil Tekin S?rek, tasla?? gazetemize ??yle de?erlendirdi:
  ?AKP anayasas? tasla??n? haz?rlayanlar, olduk?a k?sa bir ba?lang?? metni yazm??lar. 1982 Anayasas??n?n ba?lang?? k?sm? 12 Eyl?l Rejimi?nin niteli?ini tarif eden bir ?zet gibi idi. T?rk devletinin ?y?ce?li?ine vurgu yap?l?rken, Anayasa?n?n ???l?ms?z ?nder ve e?siz kahraman Atat?rk??n belirledi?i milliyet?ilik anlay??? ve onun ink?lap ve ilkeleri do?rultusunda?? haz?rland??? belirtiliyordu. Yine, ?82 Anayasas??n?n ba?lang?c?nda yer alan ??Hi?bir d???nce ve m?lahazan?n ?Atat?rk milliyet?i?i, ilke ve ink?laplar??kar??s?nda korunma g?remeyece?i?? k?sm?, 17.10.2001 tarihli 4709 say?l? Kanun ile de?i?tirilmi? ve ?Hi?bir d???nce ve m?lahaza?n?n yerine, ?Hi?bir faaliyetin? koruma g?rmeyece?i ge?irilmi?tir. Bu de?i?ikli?in nedeni ise ?82 Anayasas??n?n d???nceyi dahi yasaklamas? ve AB?ye giri? s?recinde siyasi iktidarlar?n bu ifade tarz?ndan rahats?z olmalar?d?r. 2001?de yap?lan de?i?iklikte ise Atat?rk milliyet?ili?ine ayk?r? hi?bir faaliyetin anayasal koruma g?rmeyece?i h?kme ba?lanm??t?r. Esasta bir de?i?iklik olmam??t?r ama siyasi iktidarlar, bu de?i?ikli?in anayasay? demokratikle?tirdi?ini iddia etmi?lerdir.
  AKP tasla?? yaz?c?lar?, herkesin kabul edebilece?ini d???nd?kleri bir ?ba?lang??? hedeflemi?. Ba?lang?? aynen ??yle: ?Herkesin insan haysiyetinden kaynaklanan evrensel hak ve h?rriyetlere sahip oldu?u inanc?yla hareket eden, her t?rl? ayr?mc?l??? reddeden, farkl?l?klar?m?z? k?lt?rel zenginli?imizin kayna?? olarak g?ren bir e?itlik anlay???na sahip biz T?rk milleti; hukukun ?st?nl???ne dayanan demokratik ve laik Cumhuriyetin kurum ve kurallar?n? d?zenleyen bu Anayasa?y?, egemen irademizin ve Atat?rk? ?n ?a?da? uygarl?k hedefi ile ebedi bar?? idealine olan ba?l?l???m?z?n ifadesi olarak kabul ve teyit ederiz.?
  Bu ba?lang??, AKP kar??t? asker-sivil b?rokrasi ve CHP taraf?ndan muhtemelen ele?tirilecek ve tart??man?n ana unsurlar?ndan biri haline getirilecektir. AKP?nin de?i?ikli?i ne bir halk hareketi ya da Kurtulu? Sava???na dayanmaktad?r, ne de rejim de?i?ikli?ini ger?ekle?tirmektedir. AKP?nin yapt??? i? asl?nda, daha ?nce ?82 Anayasas??nda yap?lan 83 de?i?ikli?in daha b?y?k ve kapsaml?s?n? yapmakt?r. AKP, ?82 Anayasas??n?n makyaj ile d?zeltilemeyen yerlerini toptan d?zeltmeye, askeri vesayeti azaltmaya, y?r?tmenin elini biraz daha serbest hale getirmeye, Anayasa?ya neoliberal bir i?erik katmaya ?al??maktad?r.?

  YARSAV: Yarg?ya darbe vuracak

  Yarg??lar ve Savc?lar Birli?i (YARSAV) Genel Ba?kan? ?mer Faruk Emina?ao?lu, anayasa tasla??n?n siyasi iradenin bak???yla ?rt??en d?zenlemeler i?erdi?ini a??klad?.
  Emina?ao?lu yapt??? a??klamada, tasla??n ileri bir ad?m olmad???n?, T?rkiye Cumhuriyeti hukuk d?zenine, erkler ayr?l???na ve yarg?ya, anayasa yoluyla darbe vuruldu?unu ifade etti. Tasla??n yarg? ve yarg? ba??ms?zl???n? yok etti?ini belirten Emina?ao?lu, ?B?yle bir taslakta, yarg? ba??ms?zl???ndan s?z edebilmek olanakl? de?ildir. Siyasi irade taraf?ndan, Yarsav??n soru?turmalarla kapatma s?reci denenmi?, ?imdi ise Anayasa tasla??, yoluyla anayasal dayana??n da haz?rland??? ibretle ortaya ??km??t?r? dedi.

  ?? ?de?erleri? hat?rlatt?

  ?stanbul ?niversitesi (??) Senatosu, T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu? felsefesinin, milli birlik ve b?t?nl???n teminat? oldu?unun hi?bir ?ekilde g?zden uzak tutulamayaca??n? vurgulayarak, bu y?zden de T?rk ulusuna ait t?m de?erlerin haz?rlanmakta olan anayasa tasla?? i?inde mutlaka korunmas? gerekti?ini bildirdi.
  ?? Rekt?r? Prof. Dr. Mesut Parlak, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, yeni haz?rlanan anayasa tasla??n? medyadan ??rendiklerini ve ?? Senatosu?nun toplanarak bir duyuru haz?rlad???n? s?yledi.
  www.evrensel.net