Oran ve Kabo?lu?na k?t? haber

Yarg?tay 8. Ceza Dairesi, ?Az?nl?klar ve K?lt?rel Haklar Raporu? ile ilgili davada, eski ?nsan Haklar? Dan??ma Kurulu Ba?kan? Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu ile Alt Komisyon Ba?kan? Prof. Dr. Bask?n Oran??n ?halk? kin ve d??manl??a tahrik? su?undan beraatlar?na ili?kin karar? esastan bozdu.


Yarg?tay 8. Ceza Dairesi, ?Az?nl?klar ve K?lt?rel Haklar Raporu? ile ilgili davada, eski ?nsan Haklar? Dan??ma Kurulu Ba?kan? Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu ile Alt Komisyon Ba?kan? Prof. Dr. Bask?n Oran??n ?halk? kin ve d??manl??a tahrik? su?undan beraatlar?na ili?kin karar? esastan bozdu.
Kabo?lu ve Oran?a, isnat edilen ?yarg? organlar?n? alenen a?a??lama? su?unu ?ncelikle de?erlendiren y?ksek mahkeme, y?r?rl?kten kalkan 765 say?l? T?rk Ceza Kanunu?nun (TCK), bu su? i?in adalet bakan?n?n izni ?art?n? ta??d??? i?in san?klar?n lehine oldu?una karar verdi. Yarg?lama s?ras?nda fezlekeyle dosyan?n g?nderildi?i Adalet Bakanl????n?n, ?5237 say?l? T?rk Ceza Kanunu?nda an?lan su?tan dolay? takibat icras?n?n izne ba?l? olmaktan ??kar?ld??? cihetle gere?i takdir edilmek ?zere dosyas?n?n mahkemesine tevdi? ifadeleriyle dosyay? yerel mahkemeye g?nderdi?ine i?aret eden y?ksek mahkeme, lehe olan 765 say?l? TCK uyar?nca, izin verilip verilmedi?i konusunda g?r?? bulunmad???n? kaydetti.
?nsan haklar? ve d???nce ?zg?rl???ne ili?kin de?erlendirmelere de yer verilen Yarg?tay 8. Dairesi karar?nda, ?zg?rl?k sorumlulu?unun geli?ig?zel sorumluluk olmad??? ifade edildi. Kararda, kamu d?zeninin toplumlara, ?lkelere ve ?lkelerin yap?lar?na g?re de?i?iklik g?sterebilece?i belirtilerek, ?Milletlerin sosyal ve psikolojik ?artlar? daima birbirinin ayn? de?ildir. ??te burada, devletlerin takdir marj? kar??m?za ??kar. Devletler, bunun bi?imlendirilmesinde toplumsal yap?lar?n?n yan?nda, tarihsel ge?mi?lerini de g?zetmek durumundad?rlar? denildi.
Rapor bilin?li haz?rland?
Oran taraf?ndan kaleme al?nan raporun, 1 Ekim 2004 tarihindeki ?nsan Haklar? Dan??ma Kurulu toplant?s?nda onayland??? an?msat?lan kararda, raporun uzun bir ?al??ma s?resi sonunda haz?rland???; d???n?lerek, istenerek ve bilin?li olarak yap?ld???, gelen yo?un tepkiler ?zerine 3 paragraf?n?n ??kart?l?p baz? kelimeler ve ifadelerin yumu?at?ld???, ancak rapordaki ?z?n korundu?u kaydedildi. Kararda, ?Lozan Anla?mas? uyar?nca T?rkiye?deki az?nl?klar?n M?sl?man olmayan vatanda?lar? oldu?u belirtilerek, ?Etnik ve k?lt?rel ?e?itlili?i bar?nd?ran T?rkiye?de, ?e?itliliklerden bir veya birka?? di?erleri aleyhine ?ne ??kar?l?r veya daha fazla de?er verilirse, bar???? toplumun bir kesimini di?er kesimi aleyhine veya halk? birbirine kar?? kamu d?zeni, kamu g?venli?i i?in tehlikeli olabilecek ?ekilde d??manl??a veya kin beslemeye alenen tahrik su?u olu?ur? denildi.
Kararda, s?z konusu nedenlerle Oran ve Kabo?lu?nun, ?halk? kin ve d??manl??a tahrik?? su?undan mahkumiyetine karar verilmesi gerekti?i ifade edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net