Sadece not al?yor

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Hakkari?deki ziyaretleri s?ras?nda aralar?nda DTP?li Belediye Ba?kan? Metin Tek?e, AKP?li milletvekilleri ve i? adamlar?n?n bulundu?u ?ok say?da kitle ?rg?t?yle bir araya geldi.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Hakkari?deki ziyaretleri s?ras?nda aralar?nda DTP?li Belediye Ba?kan? Metin Tek?e, AKP?li milletvekilleri ve i? adamlar?n?n bulundu?u ?ok say?da kitle ?rg?t?yle bir araya geldi. Toplant?ya Van?da oldu?u gibi ?HD ve KESK gibi kitle ?rg?tleri davet edilmedi.
Hakkari Barosu Ba?kan? Nevzat Anuk, ?Kendisine b?lgedeki b?t?n sorunlar?n K?rt sorunu ile alakal? oldu?unu dile getirdik, ancak Cumhurba?kan??n?n konu?mamas? dikkat ?ekti? dedi.
Toplant?da Cumhurba?kan??na kentin sorunlar?n? anlatan bir dosya sundu?unu ifade eden Ticaret Odas? Ba?kan? Ahmet ?en, G?l?? Hakkari?de g?rmenin mutlulu?u i?inde olduklar?n? belirtti.
Y?ksekova Haber?e konu?an ?en ?unlar? s?yledi: ?Hakkari?nin geri kalm??l???n? inkar etmenin imkan? yoktur. 20 y?ld?r ya?anan olaylardan dolay? aileler par?alanm??, insanlar k?ylerinden g?? etmi?. T?rkiye?nin en ?cra k??esinde bulunan ve i?sizli?in hat safhaya ula?t??? ilde ?niversitenin yap?lmay???n?n ?z?nt?s? i?erisinde oldu?umuzu dile getirdik. S?n?r ticaretlerinin a??lmas?, te?vik yasas?n?n devreye sokulmas?, i?sizli?in ?nlenmesi, tar?m ve hayvanc?l???n desteklenmesi, iflas?n e?i?inde olan esnaf?n durumunun d?zeltilmesi, Y?ksekova Havaalan?, Derecik, ?z?ml? s?n?r kap?lar?n?n a??lmas?n? talep ettik. Ayr?ca turizm ili olan Hakkari?ye ?nem verilmesi, alternatif yolun devreye sokulmas?n? istedik. Cumhurba?kan? G?l??n ziyareti, t?m Hakkari?yi oldu?u gibi bizi de heyecanland?rm??t?r.?
Hakkari Barosu Ba?kan? Avukat Nevzat Anuk ise di?er kitle ?rg?tleri ile birlikte dosya sunduklar?n?, K?rt sorununun bar????l bir ??z?m i?inde halledilmesini talep ettiklerini belirtti.
Anuk, ?Kendisine b?lgedeki b?t?n sorunlar?n K?rt sorunu ile alakal? oldu?unu dile getirdik, ancak Cumhurba?kan??n?n konu?mamas? dikkat ?ekti? dedi.
?Beklentilerimizi dile getirdik?
Belediye Ba?kan? Metin Tek?e de G?l??n ilk yurti?i gezisini ?ok olumlu kar??lad???n? belirtti. Cumhurba?kan? G?l??n s?cak kanl?, s?cak duru?unun ?nceki siyasi kimli?inde de mevcut oldu?unu belirten Tek?e, sivil toplum kurulu?lar? ile yap?lan ve yakla??k 1 saat s?ren toplant?n?n olumlu ge?ti?ini belirtti. Tek?e, ?Kentin ve belediyenin temel sorunlar? hakk?nda bilgi vererek brifing dosyas? sunduk. B?lgenin, hatta ?lkenin en ?nemli sorunlar?ndan biri olan K?rt sorununda demokratik bar???n?n sa?lanmas? i?in kendilerinden b?y?k beklentilerimizin oldu?unu ve umut i?ersinde oldu?umuzu dile getirdik? dedi. Kentin e?itim, sa?l?k, ?evre ve belediye sorunlar?n? Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e anlatt?klar?n? belirten Ba?kan Tek?e, ?G?l??n s?cak duru?u toplant?m?za da yans?d?? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)

Ayr?mc?l?k Siirt?te de s?rd?
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, b?lgedeki gezisinin ???nc? g?n?nde Siirt?e geldi. Yo?un ?nlemlerin al?nd??? ziyaret s?ras?nda G?l??n kitle ?rg?tleriyle yapt??? toplant?ya Van?da oldu?u gibi DTP?li belediyeler, KESK ve ?HD gibi kurumlar ?a?r?lmad?.
?nceki geceyi Hakkari?de ge?iren Cumhurba?kan? G?l, d?n sabah askeri helikopterle Siirt Havaalan??na geldi. Cumhurba?kan? G?l, ard?ndan ?ehre hareket etti.
G?l, valilik ?n?nde toplanan kalabal?k taraf?ndan sevgi g?sterileriyle kar??land?. Ellerinde T?rk bayraklar? ta??yan ve ?T?rkiye seninle gurur duyuyor? diyerek tezah?ratta bulunan vatanda?lar, G?l??n arac?na ve yola g?l att?. Cumhurba?kan? G?l, makam arac?ndan inerek vatanda?lar? selamlad?.
Valilikte toplant?
Cumhurba?kan? G?l, daha sonra valili?i ziyaret ederek, Vali H?seyin Avni Mutlu?dan bilgi ald?. G?l, valilikte kitle ?rg?tleriyle bir araya geldi. K?sa s?re g?r?nt? al?nmas?na izin verilen g?r??me, bas?na kapal? ger?ekle?ti. G?r??meye, Siirt Valisi H?seyin Avni Mutlu, Belediye Ba?kan? Mervan G?l, AKP Siirt milletvekilleri Afif Demirk?ran ve Y?lmaz Helvac?o?lu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odas?, Siirt, Baykan, Kurtalan ve Pervari Esnaf ve Sanatkarlar? Odalar? Birli?i, Ziraat Odas?, Eczac?lar Odas?, M?hendis ve Mimarlar Derne?i, Ziraat M?hendisleri Odas?, Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i, Muharip Gaziler Derne?i, E?itim K?lt?r Bilim Dayan??ma Derne?i, Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i, Gen? ?? Adamlar? Derne?i, TEMA Vakf?, Baro, Atat?rk?? D???nce Derne?i ile ?ehit Dul ve Yetimlere Yard?m Derne?i temsilcileri kat?ld?.
DTP?lilere amborgo
Toplant?ya KESK?e ba?l? sendikalar ve ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ile DTP?li belediyeler davet edilmedi. Siirt Valisi H?seyin Avni Mutlu, Cumhurba?kan? G?l??n program? nedeniyle protokol haz?rl?klar?nda DTP?li belediye ba?kanlar?na ayr?mc?l?k yapt?. Vali Mutlu, il, il?e ve belde belediye ba?kanlar?na davetiye g?nderirken, DTP?li Kurtalan Belediye Ba?kan? Murat Ceylan ve G?k?eba? Belediye Ba?kan? Seyfettin Ayd?n?a davetiye g?ndermedi. Bu duruma tepki g?steren Kurtalan Belediye Ba?kan? Ceylan, ?Bize davetiye g?ndermediklerine g?re Abdullah G?l?? bizim cumhurba?kan?m?z olarak g?rm?yorlar? dedi. Cumhurba?kan? G?l, bug?n Diyarbak?r?da olacak. (Siirt/EVRENSEL)

Davet edilselerdi G?l?e ne ileteceklerdi
Cumhurba?kan? G?l??n Siirt?te kitle ?rg?tleriyle yapt??? g?r??meye davet edilmeyen E?itim Sen ve ?HD ?ube ba?kanlar? gazetemize konu?tular.
Tekin Tayra (E?itim Sen Siirt ?ube Ba?kan?): Biz ve bir?ok ba?ka kurum temsilcisi ?a?r?lmad?. ?rne?in T?rk E?itim-Sen Ba?kan? da ?a?r?lmam??. Bunun neden kaynakland???n?, Cumhurba?kan??n?n bundan haberdar olup olmad???n? bilmiyoruz. Ancak biz de i?inde olmak ?zere kimi kitle ?rg?tlerinin g?r??melere davet edilmemesi, herkesi kucaklayan ve toplumun t?m kesimlerinin Cumhurba?kan? olma vaatlerini do?rulamad? ne yaz?k ki. Biz bu ayr?mc?l???, ?a?r?lmayan di?er kitle ?rg?tleriyle birlikte bir bas?n a??klamas? ile dile getirece?iz. E?er ?a?r?lm?? olsayd?k, do?rudan sorunlar?m?z olan e?itim sorunlar?yla, e?itimi dolayl? da olsa etkileyen b?lge sorunlar?n? kendilerine aktaracakt?k. ?zellikle b?lgedeki ??retmen sirk?lasyonlar?n?n fazla olmas? nedeniyle ya?anan sorunlar?m?z? anlatacakt?k.
Vetha Ayd?n (?HD Siirt ?ube Ba?kan?): Emniyeti, valili?i g?rd???m?zde zaten ?HD?nin ?a??r?lmayaca??n? tahmin ediyorduk. Sadece ?HD de?il, insan haklar?, ?zg?rl?kler, demokrasi ve karde?lik temelinde ?al??an di?er ?rg?tleri de ?a??rmad?. Cumhurba?kan??n?n bizimle g?r??mesi ?ok farkl? ?eyleri ortaya ??karabilirdi. Cumhurba?kan? sadece tek bir siyasi g?r???, partiyi de?il T?rkiye?de ya?ayan herkesi temsil etti?ini g?stermi? olacakt?. Bunu yapmayarak bize g?re bir ayr?mc?l?k yap?lm??t?r. Bu tavr? ile K?rt sorununun ??z?m?ne, operasyonlar?n durdurulmas? temelinde bir ad?m at?lmayaca??n? g?rm?? olduk. E?er g?r??ebilseydik b?lgedeki hak ihlalleri ile ilgili yapt???m?z ?al??malar? kendisine rapor olarak sunacakt?k. Bir g?r??me olana??n? yakalam?? olsayd?k biz bir hafta boyunca cenazelerden ba?ka bir i?le u?ra?amad?k. Bu y?zden art?k cenazelerin olmamas?, g?zya??n?n akmamas?, operasyonlar?n bir an ?nce son bulmas? y?n?nde taleplerimiz olacakt?.

Diyarbak?rl? i? adamlar? G?l?e taleplerini iletecek
Diyarbak?r?daki i? adamlar?, b?lgeyi kapsayan gezisi kapsam?nda bug?n Diyarbak?r?a gelecek olan Cumhurba?kan? Abdullah G?l?den, b?lgeler aras? geli?mi?lik fark?n?n giderilmesi i?in yeni politikalar ?retilmesini talep edecek.
Cumhurba?kan? G?l??n bug?n kentte g?r??ece?i ve aralar?nda G?neydo?u Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (G?NS?AD) ile KA-MER?in de (Kad?n Merkezi) bulundu?u yakla??k 30 kurulu?un temsilcisi, Diyarbak?r Ticaret ve Sanayi Odas??nda bir araya geldi. Toplant?da, kitle ?rg?t? temsilcileri, Cumhurba?kan? G?l?e iletecekleri ortak taleplerini belirleyecek.
DOG?NS?FED Ba?kan? ?eyhmus Akba?, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ilk yurt ziyaretine Van?dan ba?lamas? ve bu gezi kapsam?nda Diyarbak?r?a gelmesini ?ok anlaml? bulduklar?n? belirtirken, Cumhurba?kan??n?n halkla kucakla?mas?n?n ?nemli oldu?unu s?yledi.
B?lgenin en b?y?k sorununun, b?lgeler aras? geli?mi?lik fark? ve i?sizlik oldu?unu anlatan Akba?, ??yle konu?tu: ?Cumhurba?kan?m?za, ortak talepleri i?eren bir dosya sunaca??z. Dosyam?zda b?lgeler aras? geli?mi?lik fark?n?n giderilmesi i?in yeni politikalar?n ?retilmesini talep edece?iz. Sivil bir anayasan?n haz?rl?klar? ve Cumhurba?kan??n?n halk?n bire bir sorunlar?n? dinlemesini, yeni bir s?recin ba?lang?c? olarak g?r?yoruz. Bu nedenle Cumhurba?kan?m?z?n ziyaretinden dolay? heyecanl?y?z.? (Diyarbak?r/EVRENSEL)

Siirt?te oru? kazas?!

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, b?lgedeki gezisinin ???nc? g?n?nde Siirt?te oru? kazas? ile kar??la?t?. G?l, Siirt Valili?i?nde kitle ?rg?tleri ile yapaca?? g?r??me salonuna girdi?inde oturdu?u masada bir bardak su duruyordu. G?l, kameralar ve foto muhabirlerinin bulundu?u b?l?mde, masaya oturup ?nce bir yudum, daha sonra barda?? elinden b?rakmadan ikinci yudumu i?ti. Ramazan?n birinci g?n? olmas? nedeniyle oru?lu oldu?unu farkeden G?l, g?revlilere, ?Neden buraya su koydunuz? diye sordu.
www.evrensel.net