?stanbul kent sempozyumu ba?lad?

?stanbul?un kentsel d?n???m, ?evre ve daha bir?ok sorununa ??z?m yollar?n?n aranaca?? ??stanbul Kent Sempozyumu? ba?lad?. TMMOB ve ?stanbul?da ya?anan s?k?nt?lar?n taraflar?n? bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda TMMOB ...


?stanbul?un kentsel d?n???m, ?evre ve daha bir?ok sorununa ??z?m yollar?n?n aranaca?? ??stanbul Kent Sempozyumu? ba?lad?. TMMOB ve ?stanbul?da ya?anan s?k?nt?lar?n taraflar?n? bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda TMMOB Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet So?anc?, kentsel d?n???m ile konut ?retiminin, amac?ndan farkl? olarak in?aat sekt?r? ?zerinde ekonomiyi canland?rmaya y?nelik bir siyaset olarak y?r?t?ld???n? s?ylerken ?stanbul Vali Yard?mc?s? Cumhur G?ven Ta?ba?? ise TMMOB?u, ele?tirmekten ?ok proje yapmaya ?a??rd?.
TMMOB ?stanbul ?l Koordinasyon Kurulu taraf?ndan Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi?nde (MSGS?) d?zenlenen ??stanbul Kent Sempozyumu? d?n a??l?? konu?malar? ile ba?lad?. A??l?? konu?mas?n? yapan TMMOB ?stanbul ?l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Din??z, 12 Eyl?l??n y?l d?n?m?n? hat?rlatarak g?ndemdeki sivil anayasa haz?rl?klar?na de?indi. D?n??z, anayasa haz?rl?klar?nda kurum olarak ?al??malar?n i?inde yer alacaklar?n? ifade etti.
Kentler tehdit alt?nda
TMMOB Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet So?anc?, g?n?m?zde kentsel d?n???m ile konut ?retiminin, amac?ndan farkl? olarak in?aat sekt?r? ?zerinde ekonomiyi canland?rmaya y?nelik bir siyaset olarak sunuldu?unu belirtti. So?anc?, ?Temel hedefi sermaye gruplar?na rant aktarmak olan ?kentle?me, planlama, imar, yap? ve afet yasalar?? ?al??malar?, bu ama?lar?ndan mutlaka uzakla?t?r?lmal?d?r. Bu konular b?t?nsellik i?inde ve tutarl? yasal d?zenlemeler perspektifinde yap?lmal?d?r? dedi. Kent ?zelinde ?Kentsel D?n???m Yasa Tasar?s? ve Y?pranan Kent Dokular?n?n Yenilenmesi, Korunmas? ve Kullan?lmas? Hakk?nda Kanun Tasar?s??n?n g?ndemde oldu?unu dile getiren So?anc?, s?zlerine ??yle devam etti: ?Kentsel d?n???me ili?kin yasal d?zenlemeler ve baz? belediyelerce de uygulanan kentsel d?n???m uygulamalar?, ihtiyac?m?z olan kentsel yenileme ve d?n???m taleplerimize yan?t de?ildir. ?stanbul?da Galataport, Haydarpa?aport, Dubai Kuleleri, Ankara?da ?iftlik, G?venpark, Antalya?da Lara Kent Park? gibi par?as? plan ve projelerin t?m?ne baz?lar? ?kentsel d?n???m? diyor. Bizler ise ?rant? g?ren finans ?evrelerinin a?z?n?n suyu ak?yor? diyoruz.? So?anc?, ?B?y?k kentlerin su havzalar?, ye?il alanlar?, orman ve ortak kullan?m b?lgeleri ka?ak yap?la?malarla, rant kavgalar?yla s?rekli olarak ya?malanmaktad?r. Bu duruma ekonomik ve politik nedenlerle s?rekli olarak g?z yumulmakta ve bu nedenle kentlerin gelece?i tehdit edilmektedir? dedi.
Projeler kald?r?ld? iddias?
Sempozyuma konuk olarak kat?lan ?stanbul Vali Yard?mc?s? Cumhur G?ven Ta?ba?? ise ?stanbullular?n kent y?netimi hakk?nda bilgi sahibi olmad?klar?n? kentten uzakta ya?am s?rd?klerini savundu. Ta?ba??, halk?n belediye meclis toplant?lar?na bile kat?labilece?ini s?yledi. Ta?ba??, TMMOB?u, var olan projeleri ele?tirmekten ?ok proje yapmaya ?a??rd?. So?anc??n?n ?Galataport ve Haydarpa?a Projeleri?ne ili?kin s?zlerini hat?rlatan Ta?ba??, Haydarpa?a?n?n S?T alan? ilan edildi?ini ve projenin rafa kald?r?ld???n? ?ne s?rd?.

?nsanlar mutlu de?il

A??l?? konu?malar?n?n ard?ndan TMMOB ?ehir Planc?lar? Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan? P?nar ?zden?in ba?kanl???nda y?r?t?len ilk oturumda konu?an Prof. Dr. Bet?l ?engezer, ?niversitede ?ehir planlar?n?n kendilerine insanlar? mutlu etmek i?in yap?ld???n?n ??retildi?ini ancak ?u an var olan planlar?n insanlar? mutlu etmedi?ini s?yledi. Halkal? ve Merter?de yap?lan konutlara de?inen ?engezer, Halkal??daki konutlar?n bir mahalle kadar yer kaplad???n? ancak i?inde burada ya?ayanlar?n faydalanmas? i?in ye?il alanlar bulunmad???n? s?yledi.
?stanbul?da kav?aklar?n da geli?ig?zel yap?ld???n? ifade eden ?engezer, yollar?n m?tahitlere yapt?r?ld???n? t?m bu nedenlerle de ?stanbul?da trafik sorununun ??z?lemedi?ini s?yledi. Yrd. Do?. Dr. S?rma Turgut ise, h?l? ak?beti olmayan planlar?n varl???na dikkat ?ekerek bu projelerin ?e?itli yar??malar ve projelerle desteklendi?ini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net