Ankara?daki gecekonduculardan Tuzla?ya destek

?stanbul Tuzla?da ?nceki g?n ger?ekle?en olayl? y?k?ma, Ankara?daki gecekonduculardan tepki geldi.
Dikmen Vadisi ve Mamak b?lgesindeki gecekonducular, ...


?stanbul Tuzla?da ?nceki g?n ger?ekle?en olayl? y?k?ma, Ankara?daki gecekonduculardan tepki geldi.
Dikmen Vadisi ve Mamak b?lgesindeki gecekonducular, Y?ksel Caddesi?nde ?Y?k?ma kar?? omuz omuza? yaz?l? pankart arkas?nda d?n ??le saatlerinde bir araya geldiler. Halkevleri gibi kitle ?rg?tlerinin de destek verdi?i eylemde gecekonducular, ?Tuzla halk? yaln?z de?ildir?, ?Tuzla?y? de?il Acarkent?i y?k?, ?AKP elini evimizden ?ek? diye slogan att?lar. Mahalleliler, alk?? ve sloganlarla Y?ksel Caddesi?nden AKP Ankara ?l binas?na kadar y?r?d?ler. Binaya 50 metre kala durdurulan gecekonducular, polis barikat? arkas?nda a??klamalar?n? yapabildiler. Burada konu?an Halkevleri Genel Sekreteri Ender B?y?k?ulha, AKP?nin d?ne kadar erzak ve k?m?r yard?mlar?yla aldatt??? yoksul emek?i kitlelere, y?k?m ekipleri ve polis g?c?yle sald?rmas?na tepki g?sterdi. B?y?k?ulha, ?ka?ak yap?la?man?n ?nlenmesi? iddias?yla yap?lan y?k?mlar?n, kamu arazilerini, ormanlar?, sahilleri ya?malayan l?ks villalara, tatil k?ylerine u?ramad???na i?aret ederek ?Nedense hep yoksullar ?i?galci? say?l?yor. Oysa ?lkemizin topraklar?na el koymu? yabanc? sermaye, bu vatan?n ?z evlad?ym?? muamelesi g?r?yor? dedi. B?y?k?ulha, y?k?mlar?n bir ??z?m de?il emek?ilerin yoksul, i?siz ve g?vencesiz k?l?nmas? sorununun bir ba?ka y?z? oldu?una dikkat ?ekti.
Rant??lara pe?ke?
Dikmen Vadisi halk? ad?na konu?an Tar?k ?al??kan da, Tuzla halk?n?n yan?nda oldu?unu s?yledi. ?al??kan, AKP?nin halk?na ya?att?klar? nedeniyle utanmas? gerekti?ini s?yleyerek, ?B?rak?n utanmay?, yar?n hangimizin ?zerine ekipleri s?receklerinin hesab?n? yap?yorlar. Benim 50 y?ld?r sorunumu ??zm?yorsun, sonra gelip rant??lara topraklar?m? pe?ke? ?ekiyorsun. Tuzla halk?n?n da t?m gecekonducular?n da m?cadelesi me?rudur? dedi.
Mamak halk? ad?na konu?an Cemalettin Canl? ise evleri i?in m?cadele verdiklerini anlatarak, ?Ba?ka bir yere gidecek pasaportlar? olmayanlar, mahkemeleri sat?n alacak paralar? olmayanlar da var ve biz, bu ?lkeyi de topraklar?m?z? da evlerimizi de terk etmeyece?iz? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net