T?rkiye Avrupa?daki stat?s?n? korudu

Avrupa Futbol Federasyonlar? Birli?i (UEFA), ?lkelerin kul?pler baz?nda son 5 sezonda Avrupa kupalar?nda toplad??? puanlar? ve ?lke s?ralamalar?n? resmi internet sitesinde a??klad?.


Avrupa Futbol Federasyonlar? Birli?i (UEFA), ?lkelerin kul?pler baz?nda son 5 sezonda Avrupa kupalar?nda toplad??? puanlar? ve ?lke s?ralamalar?n? resmi internet sitesinde a??klad?.
A??klamaya g?re T?rkiye, ?lke tak?mlar?n?n 2002-2003 ile 2006-2007 aras?ndaki son 5 sezonda kul?plerin Avrupa kupalar?nda g?sterdikleri ba?ar?lar?n g?z ?n?ne al?nd??? s?ralamada 15. s?radan 14. s?raya y?kseldi.
Kul?pler baz?nda ge?en sezon 6 bin 100 puan alan T?rkiye, 2005-2006 sezonunda ise 4 bin puanda kalm??t?.
T?rk tak?mlar?n?n, Avrupa kupalar?nda son 5 sezonda elde ettikleri sonu?lardan ald?klar? toplam puan ise 26 bin 641.
Puanlarda ya?anan bu y?kselme, stat? gere?i T?rkiye?den Avrupa kupalar?na kat?lan tak?m say?s?nda herhangi bir art?? sa?lamazken, ge?en sezonlarda oldu?u gibi 2008-2009 sezonunda da T?rkiye?yi Avrupa kupalar?nda ikisi ?ampiyonlar Ligi, ikisi de UEFA Kupas? olmak ?zere 4 tak?m temsil edecek.
?lk 6 ?lke de?i?medi
Sitede yer alan habere g?re listenin ilk 6 s?ras?nda yer alan ?lkeler de?i?mezken, sadece ge?en sezon ikinci s?rada yer alan ?talya ile ???nc? s?radaki ?ngiltere?nin yer de?i?tirdi?i g?r?ld?.
Son y?llarda ?zellikle UEFA Kupas??nda ba?ar? g?steren tak?mlar?n?n sayesinde 76 bin 891 puanla s?ralaman?n zirvesinde bulunan ?spanya?y?, 68 bin 540 puanla ?ngiltere, 66 bin 88 puanla da ?talya izledi.
S?ralamada Romanya, 3 basamak birden y?kselerek 7. s?raya yerle?ti ve gelecek sezondan itibaren Romanya Ligi ?ampiyonu, ?ampiyonlar Ligi gruplar?na do?rudan kat?lmaya hak kazand?. Bu sezon s?ralamada kul?pler baz?nda en b?y?k d????? ya?ayan ?lke ise 8. s?radan 15. s?raya gerileyen Yunanistan oldu. Bu d???? nedeniyle Yunanistan, gelecek sezondan itibaren Avrupa?da ikisi ?ampiyonlar Ligi, di?er iki tak?m da UEFA Kupas??nda olmak ?zere 4 kul?p tak?m?yla temsil edilecek. En ?ok y?kselme kaydeden tak?mlar ise 5 basamak atlayan ?rlanda Cumhuriyeti ve 4 basamak ??kan Kazakistan oldu. S?ralaman?n son s?ras?n? Karada?, Andorra ve San Marino payla?t?.
UEFA ?lke Kul?pler S?ralamas? ??yle:
1-?spanya
2-?ngiltere
3-?talya
4-Fransa
5-Almanya
6-Portekiz
7-Romanya
8-Hollanda
9-Rusya
10-?sko?ya
11-Ukrayna
12-Bel?ika
13-?ek Cumhuriyeti
14-T?rkiye
15-Yunanistan
Avrupa kupalar?na kat?lma
UEFA?n?n belirledi?i listede ilk 3 s?ray? alan ?lke tak?mlar?ndan 4?? ?ampiyonlar Ligi?ne, 3?? ise UEFA Kupas??na, 4 ile 6. s?ra aras?ndaki ?lke tak?mlar?ndan 3?? ?ampiyonlar Ligi?ne, di?er 3?? ise UEFA
Kupas??na, 7 ve 8. s?radakilerden 2 kul?p ?ampiyonlar Ligi?ne, 4 kul?p UEFA Kupas??na, 9 ile 15. s?radakilerden 2 kul?p ?ampiyonlar Ligi?ne, 2 kul?p ise UEFA Kupas??na kat?lmaya hak kazan?yor. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net