15 Eylül 2007 00:00

ZEUS SUNA?I

Sevgilisi g?zel Briseis?i Ba?kral Agamemnon?un zorla al?p kendi barakas?na g?t?rmesi y?z?nden Ahilleus ?ok ?fkelendi. Ve sava?tan ?ekildi... Ne var ki kendi yerine sava?a g?nderdi?i can dostu Patroklos?u Hektor?un ...

Paylaş

Sevgilisi g?zel Briseis?i Ba?kral Agamemnon?un zorla al?p kendi barakas?na g?t?rmesi y?z?nden Ahilleus ?ok ?fkelendi. Ve sava?tan ?ekildi...
Ne var ki kendi yerine sava?a g?nderdi?i can dostu Patroklos?u Hektor?un ?ld?rmesi ?zerine de canh?ra? sava? haz?rl???na ba?lad?. Hektor?dan mutlaka ?c?n? almal?yd?! Hemen anas? Tetis?in tanr? Hefaystos?a yapt?rd??? tanr?sal silahlar? ku?and?. Ve ?n?ne gelen Troyal?y? ?ld?rmeye ba?lad?. Onun sava?a kat?ld???n? duyan Troyal? askerleri de b?y?k bir korku sard?. ??nk? yar? tanr? Ahilleus?un sava? g?c? dillere destand?? ??te has?m ordular b?yle sava?a ba?layacaklar? s?rada Ba?tanr? Zeus, b?t?n tanr?lar? toplant?ya ?a??rd? ve onlar? ikiye ayr?larak has?m ordular?n saflar?nda yeralmalar?n? ve onlar? kar??l?kl? k??k?rtmalar?n? buyurdu. ? ??nk?,? dedi Zeus, ?tanr?lar?n saltanat?, yery?z?nde sava?lar?n s?r?p s?rmemesine ba?l?d?r. Siz ?imdi Troya ovas?na inin. Ben buradan sava?? izleyip biraz g?nl?m? e?lendirece?im!?
Tanr?lar hemen Troya ovas?na inip ikiye ayr?ld?lar ve has?m ordular? k??k?rtmak ?zere kar?? kar??ya durdular. Apollon elindeki kanatl? oklar?yla denizler tanr?s? Poseydon?un kar??s?na dikildi. Hera?n?n kar??s?na da alt?n yayl? Artemis? Demirci tanr? Hefastos?un kar??s?na da tanr? Skamandros (B?y?k Menderes) ge?ti? Bir taraftan da Zeus s?k s?k ?im?ekler ?akt?rarak, y?ld?r?mlar sa?arak g?r?l g?r?l g?rletiyordu g?kleri. Poseydon da u?suz bucaks?z ovalar? sars?yor, binbir p?narl? Kazda???n? tirtir titretiyordu?.
Tanr?lar b?yle kar?? kar??ya durup birbirleriyle hemen sava?acakm?? gibi dururlarken, tepeden t?rna?a ?fke kesilmi? Ahilleus da; Troyal? Hektor?la bir kar??la?sam, diyordu i?inden. Onu parampar?a etsem! Kana doymaz sava? tanr?s? Ares?in g?z?n? kanla doyursam?
Troyal?lar?n saf?nda yer alan tanr? Apollon da, Ahilleus?la d?v??mesi i?in Troyal? Ayneyas (Aineias)?? y?reklendirmeye gitti. Sava??? Liyakon?un k?l???na b?r?nerek; ?Ey Ayneyas, hani Ahilleus?a meydan okumalar?n nerede kald?? ?arap i?erken, Ahilleus?la ben d?v??ece?im, diyordun Troya kral?na. Unuttun mu yoksa? ? diye seslendi. Ayneyas da; ?Sava?mak istemiyor can?m...? dedi. ? Sonra Ahilleus?la ka? kez ?at??t?m ben! ?ok ka?t?m onun karg?s?ndan. Bir keresinde Kazda???n?n eteklerinde bizim ?k?z s?r?lerine sald?rm??t?. Ben de kar?? ??kt?m ona. Ama Zeus kurtard?yd? beni o zaman. G?? katt?yd? ellerime, dizlerime. ??nk? Ahilleus?un ?n?nde hep tanr??a Atena y?r?r; o y?nlendirir, o g?? verir ona!? Bunun ?zerine Liyakon k?l???ndaki Apollon; ? Yahu sen de tanr??a Afrodit?in o?lu de?il misin? Hani Afrodit baban ?oban Anhises?e a??k olup da Kazda???nda onunla sevi?memi? miydi? Sen do?mu?tun bu birliktelikten? Oysa Ahilleus k???k, ?nemsiz bir tanr??an?n, Tetis?in o?ludur!? Hadi bo? laflar alakomas?n seni. ??k Ahilleus?un kar??s?na!? Bu s?zler ?zerine eline aya??na g?? dolan Ayneyas, Ahilleus?a do?ru y?r?meye ba?lad?. Ama tanr??a Hera da an?nda g?rd? onu. Hemen tanr?lar? ?evresine al?p; ?G?r?yor musunuz olup bitenleri?.. Apollon?un k??k?rtt??? Ayneyas, alm?? ba??n? Ahilleus?un ?st?ne gidiyor! Biz de gidelim, geri ?evirelim onu! Yada birimiz gitsin destek olsun Ahilleus?a. Ayneyas bilsin ki en se?kin tanr?lar Yunanistanl?lar?n yan?ndad?r hep. Troyal?lar? tutan tanr?lar?n hepsi de g??s?z, silik tanr?lard?r.. Zaten Ahilleus?un ba??na bi?ey gelmesin diye Olimpos?tan indik buraya?? Yeri g??? yabas?yla sarsan Poseydon kendini tutamad?: ?Nedir bu sendeki ?fke Hera? ?ok g??l? de olsak tanr?lar?n birbirleriyle ?at??malar?n? istemiyorum! Gidelim, ?uralarda serin bir yere otural?m, keyfimize bakal?m. B?rakal?m insanlar sava?s?n g?n?llerince... Ama Troyal?lar? tutan tanr?lar sava?a kat?l?rsa, biz de apartopar gidip onlarla vuru?ur, g?c?m?z? g?steririz! ? Bu s?zlerden sonra mavi sakall? tanr? Poseydon, tanr?lar? al?p Troya surlar?n?n ?n?ndeki bir g?lgeye do?ru g?t?rd?. Oraya oturdular birlikte. ?stlerini ???k ge?irmez bir bulutla ?rtt?ler. Troyal?lar? tutan tanr?lar da onlara yak?n bir tepeye oturdular. Aralar?nda ok?u Apollon?la birlikte ?lkeler y?kan elleri kanl? sava? tanr?s? Ares de vard?. Her iki k?medeki tanr?lar bundan sonra ne yapacaklar? ?zerinde tasar?lar ?retmeye ba?lad?lar. Olimpos?tan niye inip gelmi?lerdi buralara? ??nk? bulutlar?n ?st?nde oturan Ba?tanr? Zeus; gidip sava?? k?z??t?r?n buyru?unu vermi?ti. Ama gene de tanr?lar?n b?y?k ?o?unlu?u, kendi aralar?nda sava?mak istemiyordu? Zaten kar??lar?ndaki koskoca ova; oklar? tolgalar? ???l ???l yanan erlerle atlarla t?kabasa dolmu?tu. Erlerin ayaklar? alt?nda ??n ??n ??nl?yordu toprak?
Has?m ordular birbirlerine ?ok yakla?t?klar?nda, Yunanl?lar?n saflar?ndaki tanr?sal Ahilleus?la Troyal? Ayneyas uzaktan birbirlerini g?rd?ler? G?r?r g?rmez de ilkin Ayneyas, erlerinin aras?ndan s?yr?l?p en ?ne at?ld?. G??s?n?n ?n?nde kalkan?n? tutuyordu. Kar?? saftaki Ahilleus da y?rt?c? bir arslan h?rs?yla gelip onun kar??s?na dikildi? Birirlerine iyice yana??p g?z g?ze geldiler? ?kisinin de y?re?i bir an ?nce vuru?mak istiyordu. Ne var ki analar? birer tanr??a da olsa, kendilerinin damarlar?nda insan kan? dola?t???n? hissettiler birden?
O y?zden olacak, birbirlerini ?ld?rmeden ?nce, gene de birbirlerine s?yleyecek bir ?eyleri oldu?unu d???nd?ler?
Ya?ar Atan
ÖNCEKİ HABER

Sabra ile ?atilla?n?n izleri halen s?cak

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa