Fotoğraf: AA

BM, yerlilerin haklar?n? tan?d?

BM Genel Kurulu?nda d?n yap?lan bir oylamada d?nyada n?fusu 370 milyonu bulan yerli halklar?n haklar?n? koruyan bir deklarasyon ezici ?o?unlukla kabul edildi.
BM?de oylamada aralar?nda T?rkiye?nin de bulundu?u 143 ?lke ...


BM Genel Kurulu?nda d?n yap?lan bir oylamada d?nyada n?fusu 370 milyonu bulan yerli halklar?n haklar?n? koruyan bir deklarasyon ezici ?o?unlukla kabul edildi.
BM?de oylamada aralar?nda T?rkiye?nin de bulundu?u 143 ?lke deklarasyonun kabul? y?n?nde oy kullan?rken, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ?hay?r? oyu, 11 ?lke ise ?ekimser oy kulland?. Bu ?lkeler, ?deklarasyonun, kendi yasalar?yla ?eli?ti?ini? ileri s?rd?ler. Deklarasyon, ?yerlilere geleneksel olarak sahip olduklar?, ald?klar? ya da i?gal ettikleri toprak, b?lge ya da kaynaklarda hak iddia edebilmelerinin? ?n?n? a??yor. Deklarasyona muhalefetin bu haktan kaynakland??? ifade ediliyor.
Merkezi Cenevre?de olan ?BM ?nsan Haklar? Konseyi? taraf?ndan Haziran 2006?da kabul edilen deklarasyon, yerli halklar?n toprak ve do?al kaynak haklar?n? da i?eren t?m insan haklar?n? koruma ve geli?tirme amac?n? ta??yor.
BM Genel Kurul Ba?kan? ?eyka Haya Ra?id El Halifa, deklarasyonun kabul?nden sonra yapt??? a??klamada, ?kabul?n ?nemli bir ad?m oldu?unu, ancak yerli halklar?n d?nyada hala yoksulluk, ayr?mc?l?k ve insan haklar? ihlallerine maruz kald???n?? belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net