15 Eylül 2007 00:00

?srail?e, Suriye istihbarat?n? T?rkiye mi sa?lad??

T?rkiye?nin, ge?en hafta Suriye hava sahas?n? T?rkiye s?n?rlar?n? da kullanarak ihlal eden ?srail?e ?istihbarat? sa?lad??? iddia edildi. ?srail bas?n?n?n yan? s?ra Arap gazetelerinde de yer alan haberlerde, ?Suriye konusundaki ...

Paylaş

T?rkiye?nin, ge?en hafta Suriye hava sahas?n? T?rkiye s?n?rlar?n? da kullanarak ihlal eden ?srail?e ?istihbarat? sa?lad??? iddia edildi. ?srail bas?n?n?n yan? s?ra Arap gazetelerinde de yer alan haberlerde, ?Suriye konusundaki istihbarat?n T?rkiye ordusu taraf?ndan Ankara?n?n bilgisi d???nda verildi?i? iddia edildi.
?srailli Jerusalem Post ile Yediot Ahranot gazetelerinde, ?T?rkiye, ?srail?e Suriye konusunda istihbarat sa?lad??, ?T?rk istihbarat?, Suriye?ye sald?r? konusunda ?srail?e yard?m etti? ba?l???yla yer alan haberlerde, ??srail u?aklar?na u?u? izninin T?rk ordusu taraf?ndan verildi?i, ancak konudan Ankara h?k?metinin haberdar olmad???? s?ylendi.
?srail u?aklar?, ge?en ?ar?amba g?n? Suriye hava sahas?n? ihlal etmi?, Suriye Hava Kuvvetleri de u?aklar? ate? a?arak p?sk?rtm??t?. Olay?n T?rkiye s?n?r?nda meydana geldi?i ifade edilirken, bu bilginin hemen ertesinde Hatay ile G. Antep?te ?srail u?aklar?na ait iki yak?t tank? bulunmu?tu.
?srail tacizinin ard?ndan Suriye D??i?leri Bakan? Velid El Muallim, Ankara?ya gelmi? ve T?rkiyeli mevkida?? Ali Babacan ile g?r??m??t?. Babacan, olay hakk?nda ?srail?den izahat istendi?ini ifade ederken, ihlali ?kabul edilemez? olarak nitelemi?ti.
Ankara?ya mesaj m??
?srailli sa?c? Jerusalem Post gazetesi haberinde, ??srail ile T?rk ordusunun ili?kilerinin ?ok iyi oldu?unu ve birlikte tatbikatlar yapt?klar?na? vurgu yaparken, ?T?rk ordusunun Ba?bakan Recep T. Erdo?an ile koordine i?erisinde olmad??? ve bu t?r bilgilerin T?rk ordusu taraf?ndan politik kademelere aktar?lmad???? g?r???ne de yer verildi.
Yediot Ahranot gazetesi de, J. Post gibi Kuveytli El Ceride?den aktard??? benzer bilgilerde, ?olay?n son d?nemde T?rkiye?de h?k?met ile ordu aras?ndaki gerilimle ili?kili oldu?u? yorumunda bulundu. Gazete, ?El Ceride?ye konu?an bir?ok kaynak, operasyon s?ras?nda, T?rkiye hava sahas?na T?rk ordusu personeli koordinesinde girilmesinin, AKP?ye a??k bir mesaj oldu?unu belirtiyorlar? ifadelerini kulland?. Haberde, ayn? kaynaklara dayan?larak, ?Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ?ran?dan gelen silahlar?n Suriye ve Hizbullah?a aktar?lmas? konusunda yeterince ?aba g?stermedi?i? de iddia edildi.
??srailli komutan g?r??medi?
?te yandan Arap gazetesi Es ?ark El Avsat gazetesi de, Genel Kurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n, ?srail?le olan hava sahas? ve yak?t tanklar?n?n b?rak?lmas? meselesini konu?mak ?zere ?srail Genelkurmay Ba?kan? Gabi A?kenazi?yi telefonla arad??? ancak ?srail Genel Kurmay Ba?kan?n?n bunu reddetti?i ?ne s?r?ld?. Konuya ili?kin ne ?srail?den ne de T?rkiye?den a??klama gelmedi.
Bu arada ?am y?netimi, ?Kuzey Kore?nin, Suriye?ye n?kleer tesis in?a etme konusunda yard?m etti?i ve ?srail?in son taciziyle bu tesislere sald?rd???? y?n?ndeki haberleri yalanlad?. Enformasyon Bakan? Muhsin Bilal, Es ?ark El Avsat gazetesine yapt??? a??klamada, iddiay? yalanlad? ve bunun ?dikkat da??tmaya? y?nelik oldu?unu ifade etti.
ABD?li Washington Post, haberini ad?n? a??klamak istemeyen Amerikan istihbarat kaynaklar?na dayand?rm??t?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Alevlerin aras?ndan se?im sand???na

SONRAKİ HABER

Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa