15 Eylül 2007 00:00

D???ne gider gibi greve ??kacaklar

T?rkiye genelinde Telekom m?d?rl?kleri Haber-?? ?yesi i??ilerin eylem alan? oldu. Sendikal ?rg?tl?l?klerinin yok edilmek istenmesine ve ?cretteki adaletsizli?e kar?? eylemler ger?ekle?tiren i??iler, d?n de i?yerlerine grev

Paylaş

T?rkiye genelinde Telekom m?d?rl?kleri Haber-?? ?yesi i??ilerin eylem alan? oldu. Sendikal ?rg?tl?l?klerinin yok edilmek istenmesine ve ?cretteki adaletsizli?e kar?? eylemler ger?ekle?tiren i??iler, d?n de i?yerlerine grev karar? ast?lar. Patronu son kez taleplerine kulak vermeye ?a??ran i??iler, aksi halde d???ne gider gibi greve ??kacaklar?n? bildirdiler.
Haber-?? ?yesi y?zlerce Telekom ?al??an? d?n heyecanla Ankara'daki T?rk Telekom Genel M?d?rl??? ?n?n? doldurdu. Alk?? ve halaylarla grev karar?n? selamlayan i??iler, "Telekom i??isi greve haz?r", "Geliyor geliyor genel grev geliyor", "Telekom i??isi k?le de?ildir", "S?zle?me hakk?m?z s?ke s?ke al?r?z" gibi sloganlar att?lar. Eyleme, T?rk-??'e ba?l? baz? sendikalar?n ba?kanlar? ile Haber-Sen Genel Ba?kan? Baki ??nar da kat?ld?.
Telekom ?n?ne alk??lar aras?nda gelen Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, kazan?lm?? haklar?ndan asla vazge?meyeceklerini dile getirerek, "Ya onurluca m?cadelemizi verir yok oluruz, ya da m?cadelemizle ayakta kal?r?z ama asla vazge?meyiz" dedi.
Haber-?? ?zmir ?ube ?yesi i??iler Telekom ?zmir ?l M?d?rl????ne davul zurna e?li?inde grev karar?n? ast?. ?E?it i?e e?it ?cret istiyoruz?, ?Reklamlarda tatl? ?al??an?na ac??, ?Esnek ?al??maya hay?r? yaz?l? d?vizler ta??yan i??iler, ?Ya?as?n ?rg?tl? m?cadelemiz?, ????iyiz hakl?y?z kazanaca??z? sloganlar?n? att?lar. Burada konu?an ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu, ?zelle?tirmenin ard?ndan Telekom?u alan ?irketin iki y?ld?r bir ?ivi bile ?akmad???n? dile getirdi.
Ba?bakan i?ine sindirebiliyor mu?
48 bin ?al??an taahh?t etmelerine ra?men ?u anda 37 bin ki?i ile hizmet verildi?ini ifade eden ?l?io?lu, ??irkete eleman ald?klar?n? s?yl?yorlar, dan??man ad? alt?nda yerli ve yabanc? insanlar? getirdiler. ?cra Kurulu Ba?kan?na 100 milyar ?d?yorlar. Yard?mc?s?na 85 milyar ?d?yorlar. En d???k ?cretleri 15-60 milyar aras?nda. Bu ?cretlerle tam 15 bin ?al??an istihdam edilir? dedi. Ba?bakan?n bir Birlik Ba?kan??n?n ald??? 17 milyar maa?? ay?plad???n? hat?rlatan ?l?io?lu, ?T?rk Telekom?un yar?s? devletindir. Y?z milyar maa?? i?ine sindirebiliyor mu Ba?bakan?? diye sordu. ?Bu ?irkette bin tane uzman-dan??man olmaz. ?retimi bu insanlar yap?yor, haberle?meyi bu insanlar sa?l?yor. O paray? bu insanlar hak ediyor? diyen ?l?io?lu, greve haz?r olduklar?n? belirterek ?D???ne gider gibi grev karar?m?z? ilan ediyoruz? dedi.
?stanbul?da iki yerde
Haber-?? ?yesi i??iler ?stanbul?da, il m?d?rl??? ve Avrupa Yakas? M?d?rl??? ?n?nde yapt?klar? eylemlerle grev kararlar?n? ast?lar. Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube ?yesi Telekom i??ileri Gayrettepe?de bulunan m?d?rl?k ?n?nde topland?. Sloganlarla Telekom patronunu protesto eden i??iler, haklar?ndan geri ad?m atmayacaklar?n? s?ylediler. Greve haz?r olduklar? uyar?s?nda bulunan i??iler, bu haklar?n? kullanmaktan geri durmayacaklar?n? bildirdiler.
Haber-?? Anadolu Yakas? ?ubesi ?yesi i??iler ise Ac?badem?de bulunan m?d?rl?k ?n?nde bir araya geldi. ??yerine grev karar?n? asan i??iler, kararl?l?klar?n? bir kez daha dile getirdiler.
Adana ve Kayseri
Telekom Adana ?l M?d?rl??? ?n?nde yap?lan eylemde konu?an ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya da patronun dayatmalar?n?n grev a?amas?na getirdi?ini dile getirdi. Kazan?mlar?n emek?ilerin m?cadelesiyle al?nd???na dikkat ?eken Kaya, Telekom i??ilerinin kazan?lm?? haklar?n? korumak ve geli?tirmek i?in her t?rl? m?cadeleyi vermeye devam edece?ini vurgulad?. Eylemde s?k s?k ?Cem Y?lmaz?a trilyon i??iye s?f?r zam? , ????i memur el ele genel greve? , ?Vur vur inlesin i?veren dinlesin? sloganlar? at?ld?.
Kayseri?de Telekom ?l M?d?rl??? ?n?nde toplanan i??iler, grev karar?n? ast?. Son haftay? ?k?pr?den ?nceki son ??k??? olarak de?erlendiren i??ilere E?itim Sen ve E?it Der ?ye ve y?neticileri ile Emek Partisi ?l y?neticileri ve Emek Gen?li?i destek verdi. (???? SEND?KA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

E?itimciler m?cadele kararlar? alacak

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa