Fotoğraf: Evrensel

E?itimciler m?cadele kararlar? alacak

E?itim ve ??retim y?l?, ??renci, veli ve ??retmenlerin y???lm?? binlerce sorunu ile ba?larken, E?itim Sen ba?ta e?itimin sorunlar? olmak ?zere sosyal g?venlik ve kamu personel rejimi alan?nda, AKP?nin sald?r? yasalar?na kar?? m?cadeleyi...


E?itim ve ??retim y?l?, ??renci, veli ve ??retmenlerin y???lm?? binlerce sorunu ile ba?larken, E?itim Sen ba?ta e?itimin sorunlar? olmak ?zere sosyal g?venlik ve kamu personel rejimi alan?nda, AKP?nin sald?r? yasalar?na kar?? m?cadeleyi g?r??mek ?zere Ba?kanlar Kurulu?nu toplad?.
E?itim Sen Genel Merkezi?nde d?n toplanan Ba?kanlar Kurulu, E?itim Sen Genel Sekreteri Emirali ?im?ek?in k?sa konu?mas? ile ba?lad?. Siyasal s?rece ve yeni d?nemde ne olaca??na, e?itim emek?ilerinin s?rece nas?l m?dahil olacaklar?na ili?kin politika belirleyeceklerini belirten ?im?ek, s?recin 12 Eyl?l darbesinin y?l d?n?m?ne denk gelmesine de dikkat ?ekti.
Demokrasi ve e?itim m?cadelesinde ya?am?n? yitirenler an?s?na sayg? duru?unun ard?ndan a??l?? konu?mas?n? yapan E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er de b?t?n hukukuyla s?ren darbe d?zenine dikkat ?ekerek, darbeyle T?B-DER?in kapat?l?p, y?netici ve ?yelerinin, e?itim emek?ilerinin i?kencelerden ge?irildi?ini anlatt?. T?B-DER?in el konulan mallar?n? geri almak i?in de hukuksal m?cadelenin s?rd???n? kaydeden Din?er, darbecilerin yarg?lanmas?n? sa?layacak, demokratik T?rkiye yaratma m?cadelesini s?rd?receklerini ifade etti.
Sermaye lehine uygulamalar
AKP iktidar?n?n uygulamalar?ndan rahats?zl???n giderek artmas?na, yoksulla?an halk?n giderek AKP?den uzakla?mas?na ra?men, yarat?lan gerginlik, ?at??ma ortam?nda ayn? emek?ilerin yine AKP?ye oy verdiklerini kaydeden Din?er, bunun, AKP?nin halk taraf?ndan alternatifsiz g?r?lmesinin sonucu oldu?unu da ifade etti. AKP?nin iktidar?ndan kimin k?rl? ??kt???n?, 2005?te 8 iken 2007?de 25?e ??kan dolar milyarderlerinin g?sterdi?ini dile getiren Din?er, sermaye lehine uygulamalar?n devam edece?ini s?yledi.
AKP?nin, ?sivil? anayasa ile de liberal, sermaye ?ncelikli politikalar?n? g?vence alt?na almak, liberal ya?am? kurgulamak istedi?ini kaydeden Din?er, kar??s?ndaki taraf?n ise 12 Eyl?l d?zeninin devam?ndan yana tutumuna dikkat ?ekti. Her iki yan?lsamadan da ??kmak, ?e?itlik?i, ?zg?rl?k??, demokratik, sosyal ve k?lt?rel haklar? g?vence alt?na alan? anayasa de?i?ikli?i konusunda m?dahil olmalar? gerekti?ini bildiren Din?er, sadece anayasan?n da yetmedi?ini, say?s? 654 olarak ifade edilen 12 Eyl?l ?r?n? b?t?n hukukun demokratik bi?imde yeniden yap?lmas? i?in m?cadele gerekti?ini s?yledi.
Ba?kanlar Kurulu?nda hem m?cadele program?n?, hem de t?z?k kurultay? ve kongre s?recini konu?acaklar?n? kaydeden Din?er, bu d?nemde b?t?nl?kl? m?cadelenin zorunlulu?una da vurgu yapt?. Sadece E?itim Sen ya da KESK?in m?cadelesinin yetmeyece?ini belirten Din?er, b?t?n emek ?rg?tleri ve toplumsal muhalefet g??lerinin birlikte, ortak m?cadeleyi ?rg?tlenmesi gerekti?ini s?yledi.
E?itim Sen Ba?kanlar Kurulu ilk g?n at?lye ?al??malar?, bug?n ise raporlar ?zerinde de?erlendirmeler ve m?cadele ?nerileri ile s?recek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net