T?PRA??tan i??i at?lacak

T?PRA???n Kocaeli Yar?mca?da bulunan fabrikalar?ndan 250 i??i i?ten at?lacak. 2006 y?l? Ocak ay?nda ?zelle?tirilerek Ko? Holding b?nyesine ge?irilen T?PRA??tan yap?lan a??klamada SBR ve CBR ?nitelerinin kapat?laca?? bildirildi.


T?PRA???n Kocaeli Yar?mca?da bulunan fabrikalar?ndan 250 i??i i?ten at?lacak. 2006 y?l? Ocak ay?nda ?zelle?tirilerek Ko? Holding b?nyesine ge?irilen T?PRA??tan yap?lan a??klamada SBR ve CBR ?nitelerinin kapat?laca?? bildirildi. Al?nan karar 30 Eyl?l?den itibaren ge?erli olacak.
PETK?M b?nyesinde kurulan ilk tesis olma ?zelli?i ta??yan ve kamuda bulundu?u d?nemde T?PRA??a devredilen fabrikalara, ?zelle?tirme politikas? gere?i uzun s?re yat?r?m yap?lmam??t?. ?zelle?tirme sonras? Ko? Holding?in de yat?r?m yapmamas? sonucu s?z konusu iki fabrika hammadde problemi nedeniyle kapat?l?yor.
Petrol-?? anla?m??
T?PRA??tan ?MKB?ye g?nderilen a??klamada, yak?n zamanda k?rl? olarak ?al??t?r?lamayaca?? anla??lan kau?uk ?retimine y?nelik SBR ve CBR ?nitelerinde ?retimin durdurulmas?na karar verildi?i belirtildi. A??klamada ayr?ca ihtiya? fazlas? olarak ortaya ??kan personelin yasal haklar?n?n ?denerek i? akitlerinin feshedilece?i duyuruldu.
?te yandan Petrol-?? Alia?a ?ube Ba?kan? ve Genel Merkez Y?neticisi ?brahim Do?ang?l, devam eden T?S g?r??meleri ?er?evesinde konuyu ele ald?klar?n? ifade etti. ?irket y?neticileri ile yap?lan anla?ma gere?i g?n?ll?l?k temelinde ayr?lman?n s?z konusu oldu?unu s?yleyen Do?ang?l, ?Te?vik edici ?eyler s?z konusu. G?n?ll? olarak emekliye ayr?lma, ayr?lmayanlar?n da K?r?kkale, Batman rafinerilerine nakledilmesi g?ndemde? dedi.
T?PRA?, yakla??k iki y?l ?nce Ko?-Shell Ortak Giri?im Grubu?na sat?lm??t? D?rt bin dolay?nda i??inin ?al??t??? T?PRA??ta ge?en y?l da 200 dolay?nda i??i, 4-C dayatmas? ile i?ten ??kar?lm??t?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net